Hlavní obsah

ty

Zájmeno

  • bez tebesin tis teboucontigoChci s tebou mluvit.Quiero hablar contigo.Děkuji ti za to.Te lo agradezco.Mám tě rád.Te quiero.Mluvíme o tobě.Hablamos de ti.Přišel za tebou.Vino a verte.Tobě to nevadí?¿A ti no te importa?

Vyskytuje se v

balit: končit s něčím dejarlo, abandonarlobalit to

co: s 2. st. příd. jmen a přísl. cuanto - tantočím - tím

cože: vztahuje se k nevyjádřeným výrazům qué, qué es lo que, hovor. qué cosacože to

dopracovat: dotáhnout to někam kam llegar* a alg, dosáhnout lograr, conseguir* algdopracovat to

dotáhnout: dopracovat se kam llegar* a algndotáhnout (to)

koulet: obratně jednat saber mucho latín, tener* muchas camándulaskoulet to

: sea quien seaať je to kdokoli

blaze: Dichoso aquel que...bibl. Blaze tomu, kdo...

dát: Supongamos que...Dejme tomu, že...

doba: desde/hasta ese momentood/do té doby

hračka: Es coser y cantar., Es pan comido.To je hračka.

kdyby: Por mí...Kdyby to záleželo na mě...

kromě: y ademása kromě toho

aby: Te lo digo para que lo sepas.Říkám ti to, abys to věděl.

barva: ¿De qué color es?Jakou to má barvu?

baštit: Eso no te lo trago.Tak to ti nebaštím.

bavit: Ya no me divierte.Už mě to nebaví.

bezpečný: ¿Está usted seguro de que es seguro?Jste si jistý, že je to bezpečné?

blahopřát: Enhorabuena., Felicidades.Blahopřeji ti.

blázinec: Está loco para el manicomio.expr. Ten je zralý na blázinec.

brát: No me lo quites.Neber mi to.

být: ¿Sería posible?Bylo by to možné?

cítit: ¿Lo hueles?Cítíš to?

cokoli: Sea lo que sea.Ať už je to cokoli.

česky: ¿Cómo se dice en checo?Jak se to řekne česky?

daleko: ¿Está lejos de aquí?Je to odsud daleko?

dařit se: ¿Cómo estás/está?Jak se ti/vám daří?

dát se: ¿Sería posible hacerlo?Dalo by se to udělat?

dávno: Hace mucho que lo sé.To vím už dávno.

debilní: ¡Qué ideas más estúpidas tienes!Ty máš ale debilní nápady!

dělat: No te preocupes.Nic si z toho nedělej.

divně: Tiene un aspecto raro.Vypadá to divně.

dlouhý: ¿Cuánto dura la película?Jak je ten film dlouhý?

dobré: Lo bueno es que ...Dobré na tom je, že ...

dojít: Después cayó en la cuenta.Pak mu to došlo.

dokázat: Logró hacerlo., Lo consiguió.Dokázal to.

dokola: No para de hablar de eso.Mluví o tom pořád dokola.

doma: Siéntase como en casa.Buďte tu jako doma.

doslech: Lo sé de oídas.Vím to z doslechu.

dovést: Te llevaré hasta allí.Dovedu tě tam.

dovolený: ¿Está permitido?Je to dovolené?

drásat: Eso me pone los nervios de punta.To mi drásat nervy.

formalita: Es mera formalidad.Je to jen formalita.

fuk: Me da igual., Me importa un comino.Je mi to fuk.

fuška: Se las trae., Es una faena.Je to fuška.

háček: Tiene un pero.Má to jeden háček.

hanba: ¿Es que no te da vergüenza?Že ti není hanba!

hláskovat: ¿Me lo puede deletrear?Můžete mi to hláskovat?

hnusit se: Me da asco.Hnusí se mi to.

chápat: No comprendo qué es lo que quieres decirme.Nechápu, co mi tím chceš říct.

chtít: ¿Quiere Ud. que lo haga?Chcete, abych to udělal?

chutnat: ¿Te gusta?Chutná ti to?

: A mí no me importa.Mě to nevadí.

jak: En cuanto vuelva, te llamaré.Jak se vrátím, zavolám ti.

jakkoli: Sea como sea., kniž. Sea como fuere.Ať je tomu jakkoli.

jaký: ¿De qué color es?Jakou to má barvu?

a: zpřesnění es decir, esto es, o seaa to, a sice

jasný: ¿Está claro?Je to jasné?

jedno: Me da igual., Me es lo mismo.Je mi to jedno.

airoso: salir/quedar airosouspět, obstát, být úspěšný, zvládnout (to)

añadidura: por añadiduranavíc, a k tomu ještě

asco: Me da asco.Hnusí se mi to.

así: algo asíněco takového, něco na ten způsob

bomba: pasarlo bomba(parádně) si to užít

caso: el caso es que...jde o to, že...

chachi: pasarlo chachi (pirulí)báječně si to užít

costar: cueste lo que cuesteza každou cenu, ať to stojí, co to stojí, stůj co stůj

crudo: tenerlo crudomít to těžké

cuanto: cuanto..., tanto...čím..., tím...

desde: desde entoncesod té doby

dispuesto: estar dispuesto a dar la batallabýt rozhodnutý do toho jít

efecto: a tal efectoza tím účelem

el: el queten který

entendido: tener entendido que...mít za to, že..., chápat to tak, že...

entonces: desde entoncesod té doby

época: en aquella épocav té době, tenkrát, tehdy

ese: Esa es otra.To je jiná.

eso: de eso nadato ani náhodou

esto: esto esto znamená

hoy: Es para hoy.Je to na dnešek., Je to potřeba dnes.

idea: cambiar de ideazměnit názor, rozmyslet si to ve svých záměrech ap.

lástima: ¡Qué lástima!To je škoda!

menos: cuanto menos..., más...čím méně..., tím více...

mes: meses atráspřed měsíci, už je to několik měsíců, dávno

momento: en el momento menos pensadozrovna když to člověk nejméně čeká

nunca: hasta nuncasbohem, už tě nechci vidět

poco: poco despuéskrátce/brzy na to

sesera: tener mucha seserapálit to komu

ti: de tiod tebe

valer: valer la penastát za to

agradecer: Te lo agradezco.Jsem ti za to zavázán.

alcance: Está fuera de mi alcance.Je to mimo moje možnosti.

aquel: aquel añotoho roku

arreglar: Ya te arreglaré yo.Já už tě srovnám.

caber: si cabepokud to jde, pokud to je možné

chacota: tomárselo a chacotanebrat to vážně

chinchar: ¡Te chinchas!To máš pech/smůlu/blbý!

claro: ¿Está claro?Je to jasné?

contra: las contras de ese trabajonevýhody té práce

cuidado: Me tiene/trae sin cuidado.Je mi to jedno.

entre: entre tú y yoty a já společně

fecha: por esas fechasv těch dnech, v té době

gustar: ¿Te gusta?Líbí se ti to?, Chutná ti to?

haber: ¿Hay una farmacia por aquí?Je tu někde lékárna?

hacer: Hace dos años que...Už jsou to dva roky, co...

impedir: Nada te impide.Nic ti nebrání.

importar: No me importa.Je mi to jedno., O to se nestarám.

indiferente: Me es indiferente.Je mi to jedno.

llevar: Lleva dos años trabajando aquí.Pracuje tu už dva roky.

lo: Ya lo creo.To věřím.

: A mí no me gusta.Mně se to nelíbí.

mío: Fue culpa mía.Byla to moje chyba.

mismo: Me da lo mismo.Mně je to jedno.

molar: El juego mola, ¿verdad?Ta hra je boží, že jo?

para: Es para ti.To je pro tebe.

pena: Me da pena.Mrzí mě to.

por: Lo haré por él.Udělám to za něj.

que: Dijo que lo haría.Řekl, že to udělá.

qué: ¡Qué raro!To je ale divné!

quién: ¿Quién es?Kdo je to?

reconocer: Hay que reconocerlo.To se musí uznat.

sentir: Lo siento.Je mi to líto.

soler: Suele pasar.Stává se to.

yo: yo que túbýt tebou, (já) na tvém místě

gusto: tener el gusto de algmít to potěšení co

llegar: llegar lejosdotáhnout to daleko

mañana: Mañana será otro día.Zítra bude líp., To bude dobré.

nada: expr. Ahí es nada.To nic není.

pastel: hovor. descubrirse el pastelprasknout to podvod ap.