Hlavní obsah

ser

Vyskytuje se v

algo: Algo es algo.I málo je něco., Lepší něco než nic.

cantar: ser coser y cantarbýt hračka

castigo: ser de castigobýt za trest

chicha: no ser ni chicha ni limonadanebýt nic moc, být takový nijaký

colmo: ser el colmobýt vrchol

comido: ser pan comidobýt hračka/brnkačka

cualquiera: ser un(a) cualquierabýt obyčejný smrtelník

debido: como es debidojak se sluší (a patří)

decir: es decir/lo que se dicetotiž, to znamená/je

dios: la de Dios es Cristopoprask, mela, bugr

dos: como dos y dos son cuatrojako že jedna a jedna jsou dvě potvrzení výroku ap.

fiar: ser de fiarbýt důvěryhodný

fuera: con la lengua fueras vyplazeným jazykem, s jazykem na vestě

fuera: dejar fueranechat stranou, vyřadit, vyloučit

fuera: fuera dekromě

hambre: ser un muerto de hambrebýt chudý jak kostelní myš

harina: ser harina de otro costalbýt něco (úplně) jiného, být jiná

imagen: ser la viva imagen de algnbýt živoucí obraz koho

jueves: no ser nada del otro juevesnebýt nic divného, být normální

lengua: con la lengua afuera/fueras vyplazeným jazykem, s jazykem na vestě

lugar: fuera de lugarnemístný, nepatřičný

más: es mása kromě toho, navíc, ba co víc

molestia: si no es molestiajestli dovolíte...

mundo: desde que el mundo es mundo(od té doby), co je svět světem, co svět světem stojí

mundo: El mundo es un pañuelo.Svět je malý.

mundo: no ser nada del otro mundonebýt nic extra

no: a no ser que...leda(že), jen kdyby

o: o seaneboli, takže, totiž

otro: no ser otro que alg(n)nebýt nikdo jiný/nic jiného než kdo/co

parte: salva sea la partezadek

parte: ser juez y partenerozhodovat nezúčastněně

partido: ser un buen partidobýt dobrá partie pro sňatek

pavo: no ser moco de pavonebýt k zahození

pomada: ser la pomadabýt skvělý, být něco extra

qué: no quéněco, cosi

qué: qué yoco já vím, nevím, asi

querer: Querer es poder.Když se chce, všechno jde.

si: por si fuera pocoaby toho nebylo málo

tan: tan es así(na)tolik, že, a to tak, že, až tak, že

trozo: ser un trozo de panbýt dobrák od kosti

tumba: ser una tumbamlčet jako hrob

uso: fuera de usonepoužívaný, nenosící se

alcance: Mantenga fuera del alcance de los niños.Uložte mimo dosah dětí.

bestia: ser bestia con algnbýt hrubý na koho, hrubě nakládat s kým

capaz: ser capaz de todobýt všeho schopný

caso: el caso es que...jde o to, že...

caso: fuera del casonepřípadný, nevhodný, nepřipadající v úvahu, jsoucí od věci

común: fuera de lo comúnneobvykle, nezvykle, mimořádně

consciente: ser consciente de alguvědomovat si co, být si vědom čeho

culpable: ser culpable de algzavinit, moci, nést vinu za co nehodu ap.

digno: ser digno de algstát za co, zasluhovat co

dios: armarse la de Dios es Cristovypuknout mela

ejemplo: ser ejemplo vivo de algbýt živým příkladem čeho

era: era industrialprůmyslová éra

era: era atómicaatomový věk

ese: Esa es otra.To je jiná.

esto: esto esto znamená

estreñido: ser estreñidomít zácpu

fuera: fuera de serviciomimo provoz

fuera: fuera de usone(po)užívaný

gusto: El gusto es mío.Těší mě., Potěšení je na mé straně. při představování, odpověď

hoy: Es para hoy.Je to na dnešek., Je to potřeba dnes.

indistinto: ser indistinto algbýt jedno co, nezáležet na čem

listo: ser listobýt chytrý

llegar: llegar a ser algstát se čím

lo: No lo sé.Já nevím.

misericordioso: ser misericordioso con/para algnmít soucit s kým, být milosrdný ke komu

mismo: dar/ser lo mismobýt jedno

modal: no ser alg modalesnebýt co slušné

pasar: lo que pasa es quetotiž úvod věty

primario: Era Primariaprvohory

reacio: ser reacio a hacer algodmítat, zdráhat se, nebýt ochotný udělat co

tal: ¿Qué tal es...Jaký je...?

aburrido: ser aburridobýt nudný

admirar: ser de admirarbýt obdivuhodný

alcance: Está fuera de mi alcance.Je to mimo moje možnosti.

cómo: ¿Cómo de peligeoso es?Jak nebezpečné to je?

cuánto: ¿Cuántos somos?Kolik nás je?

cumpleaños: Hoy es mi cumpleaños.Dnes mám narozeniny.

dirección: ¿Cuál es su dirección?Jakou máte adresu?

esperar: Es de esperar que...Lze očekávat, že...

extrañar: No es de extrañar que...Není divu, že...

fecha: ¿Qué fecha es hoy?Kolikátého je dnes?

gente: Juan es buena gente.Juan je dobrý člověk.

hora: ¿Qué hora es?Kolik je hodin?

impresionante: ser impresionantebýt působivý, dělat dojem

indiferente: Me es indiferente.Je mi to jedno.

mío: Fue culpa mía.Byla to moje chyba.

para: Es para ti.To je pro tebe.

para: Es necesario para la vida.Je nezbytný k životu.