Hlavní obsah

suponer

Vyskytuje se v

supuesto: dar por supuestopokládat za samozřejmé

dát: Supongamos que...Dejme tomu, že...

pokládat: dar por supuestopokládat za samozřejmé

předpoklad: en el supuesto de que..., suponiendo que...za předpokladu, že...

předpokládat: ser de suponerdát se předpokládat

vzhledem k: dado (caso) que, visto que, supuesto que, ya que, en vista de quevzhledem k tomu, že

falešný: nombre falso/supuestofalešné jméno

všechen, všechna, všechno: ¡por supuesto!(Ale) beze všeho! samozřejmě

por: por supuestosamozřejmě, jistě