Hlavní obsah

modo

Podstatné jméno mužské

  1. způsobde cualquier modojakýmkoli způsobem
  2. ling.způsob(modo) indicativo/subjuntivo/condicional/imperativooznamovací/spojovací/podmiňovací/rozkazovací způsob(modo) infinitivoinfinitiv
  3. způsoby, chovánívětš. v mn. č.buenos modosdobré vychování, zdvořilostmalos modosnevychovanost
  4. uměřenost, míra
  5. výp.režim, mód nastavení ap.

Vyskytuje se v

modo: de modo quetak, že, tak, aby

adverbio: adverbio de cantidad/modo/tiempopříslovce míry/způsobu/času

complemento: complemento circunstancial de lugar/tiempo/modopříslovečné určení místa/času/způsobu

imperativo: modo imperativorozkazovací způsob, imperativ

algún: de algún modonějak, jaksi

ningún: de ningún modov žádném případě, nijak

otro: de otro modojinak, jiným způsobem, v opačném případě

artikulace: punto /modo de articulaciónmísto/způsob artikulace

či: de un modo u otro, hovor. así o asá, así que asáať tak, či tak

jakýkoli: de cualquier modo/manerajakýmkoli způsobem

míra: con mesura, con modos mírou

nějak: de otro modo, de otra maneranějak jinak

oznamovací: modo indicativoling. oznamovací způsob indikativ

podmiňovací: modo condicionalling. podmiňovací způsob

příslovce: adverbio de tiempo/lugar/modopříslovce času/místa/způsobu

rozkazovací: modo imperativorozkazovací způsob

spojovací: modo subjuntivoling. spojovací způsob

tak: de todos modostak jako tak

určení: complemento circunstancial de lugar/de tiempo/de modo/de causa/concesivo/de condiciónpříslovečné určení místa/času/způsobu/příčiny/přípustky/podmínky

způsob: de cualquier modojakýmkoli způsobem jakkoli

že: de tal modo/manera quetím způsobem/tak, že

životní: modo de vidaživotní styl

duch: de este modo, en este sonv tomto duchu

jinak: dicho de otro modo, o seajinak řečeno

opačný: en caso contrario, de otro modov opačném případě

indicativo: (modo) indicativooznamovací způsob, indikativ