Hlavní obsah

que

Spojka

  1. žeDijo que lo haría.Řekl, že to udělá.
  2. než ve srovnání
  3. protože
  4. aby se spoj. zp.Me dijo que viniera.Řekl mi, abych přišel.
  5. se spoj. zp.

Vyskytuje se v

algo: algo quéjaksi, trošku, poněkud

alma: como alma que lleva el diablojako namydlený blesk, tryskem odejít ap.

así: así quetakže, a proto

atañer: en lo que atañe a algco se týká čeho, pokud jde o co

bien: bien queačkoli, přestože

cada: cada quevždycky, když, pokaždé, když

cantar: en menos que canta un gallonež bys řekl švec, cobydup, vmžiku

caso: dado caso queza předpokladu, že, vzhledem k tomu, že

chutar: ir que chutabýt lepší/dopadnout lépe, než se čekalo, bohatě stačit

con: con (tal de) quejestli(že), pokud, když

dado: dado quevzhledem k tomu, že, protože

decir: es decir/lo que se dicetotiž, to znamená/je

delante: lo que me/nos/... queda por delanteco je přede mnou/před námi/..., co (na) mě/nás/... čeká

desear: dejar mucho que desearmít (hodně) daleko k dokonalosti

diablo: como alma que lleva el diablojako by mu za patami hořelo

enterar: ¡Para que te enteres!Abys věděl!

entre: entre quezatímco, dokud

erre: erre que errestůj co stůj, umíněně, tvrdohlavě

forma: de forma queaby následnost

haber: hay queje třeba/nutné, musí (se)

hacer: qué le voy/vas/... a hacerco se dá dělat, co nadělám/naděláš/...

igual: al igual (que)stejně/stejným způsobem jako

inteligencia: en (la) inteligencia de queza předpokladu, že

listo: más listo que el hambremazaný jako liška

madre: la madre que me/te/... pariósakra!, kurva!, do prdele! zlost, obdiv

mal: mal que bienjakž takž, nějak, jakkoli něco zvládnout ap.

más: el que más y el que menoskaždý, všichni

menos: a menos quejen pokud/kdyby, ledaže by

: ¡a mí qué!co je mi do toho?, mně je to jedno

mientras: mientras quezatímco, naopak

modo: de modo quetak, že, tak, aby

mundo: desde que el mundo es mundo(od té doby), co je svět světem, co svět světem stojí

ni: ni queani kdyby

no: a no ser que...leda(že), jen kdyby

otro: algún que otroněkolik málo

pelar: que pelaaž hrůza

por: ¿por qué?proč?

que: yo que tújá na tvém místě, já být tebou

qué: el qué diráncizí názor, cizí mínění

querer: como quiera quejakkoliv

respectar: por/en lo que respecta a alg(n)co se týče koho/čeho

ser: a no ser queledaže by, pokud by, leda by

si: como si/lo mismo que sijakoby, jako by

siempre: siempre quejen když, pokud, pod podmínkou, že

sin: sin queaniž

sino: no ... sino quejen

solo: solo queale, jenomže, nýbrž

tal: con tal (de) quejestli(že), za předpokladu, že, když

tan: tan... que...tak..., že...

tanto: en tanto que(až) dokud ne

tela: haber tela que cortarbýt dost a dost věcí na vyřízení, být spousta práce, mít spoustu práce

tener: tener quemuset, mít povinnost pracovat ap.

únicamente: únicamente quepouze, jen, avšak

ver: ¡Hay que ver!To je k nevíře!, To by jeden nevěřil!

vez: cada vez quevždycky/pokaždé když

visto: visto quevzhledem k tomu, že

ya: ya quejelikož, protože, vzhledem k tomu, že

claro: ¡Claro que sí/no!Jasně že ano/ne!

competer: en lo que compete a...co se týká...

condición: con/bajo la condición de que, a condición de quepod podmínkou, že

constar: que consteaby bylo jasno

costar: cueste lo que cuesteza každou cenu, ať to stojí, co to stojí, stůj co stůj

desde: desde queod té doby, co

el: el queten který

entendido: tener entendido que...mít za to, že..., chápat to tak, že...

excusar: Excusa decir que...Je samozřejmé, že..., Netřeba říkat, že..., Samo sebou, že...

lima: comer como una lima/más que una limajíst jako nezavřený/za tři

limpio: limpio como/más que una patenajako ze škatulky

mejor: nada mejor quenic lepšího než

nada: nada menos quene méně než, nic menšího než, nikdo menší než zdůraznění

para: para queaby účel

pasar: pase lo que paseděj se co děj, ať se děje co se děje

ahora: ahora queale, avšak, jenže