Hlavní obsah

que

Vyskytuje se v

algo: jaksi, trošku, poněkudalgo qué

alma: jako namydlený blesk, tryskem odejít ap.como alma que lleva el diablo

así: takže, a protoasí que

atañer: co se týká čeho, pokud jde o coen lo que atañe a alg

bien: ačkoli, přestožebien que

cada: vždycky, když, pokaždé, kdyžcada que

cantar: než bys řekl švec, cobydup, vmžikuen menos que canta un gallo

caso: za předpokladu, že, vzhledem k tomu, žedado caso que

chutar: být lepší/dopadnout lépe, než se čekalo, bohatě stačitir que chuta

con: jestli(že), pokud, kdyžcon (tal de) que

dado: vzhledem k tomu, že, protožedado que

decir: totiž, to znamená/jees decir/lo que se dice

delante: co je přede mnou/před námi/..., co (na) mě/nás/... čekálo que me/nos/... queda por delante

desear: mít (hodně) daleko k dokonalostidejar mucho que desear

diablo: jako by mu za patami hořelocomo alma que lleva el diablo

enterar: Abys věděl!¡Para que te enteres!

entre: zatímco, dokudentre que

erre: stůj co stůj, umíněně, tvrdohlavěerre que erre

forma: aby následnostde forma que

haber: je třeba/nutné, musí (se)hay que

hacer: co se dá dělat, co nadělám/naděláš/...qué le voy/vas/... a hacer

igual: stejně/stejným způsobem jakoal igual (que)

inteligencia: za předpokladu, žeen (la) inteligencia de que

listo: mazaný jako liškamás listo que el hambre

madre: sakra!, kurva!, do prdele! zlost, obdivla madre que me/te/... parió

mal: jakž takž, nějak, jakkoli něco zvládnout ap.mal que bien

más: každý, všichniel que más y el que menos

menos: jen pokud/kdyby, ledaže bya menos que

: co je mi do toho?, mně je to jedno¡a mí qué!

mientras: zatímco, naopakmientras que

modo: tak, že, tak, abyde modo que

mundo: (od té doby), co je svět světem, co svět světem stojídesde que el mundo es mundo

ni: ani kdybyni que

no: leda(že), jen kdybya no ser que...

otro: několik máloalgún que otro

pelar: až hrůzaque pela

por: proč?¿por qué?

que: já na tvém místě, já být tebouyo que tú

qué: cizí názor, cizí míněníel qué dirán

querer: jakkolivcomo quiera que

respectar: co se týče koho/čehopor/en lo que respecta a alg(n)

ser: ledaže by, pokud by, leda bya no ser que

si: jakoby, jako bycomo si/lo mismo que si

siempre: jen když, pokud, pod podmínkou, žesiempre que

sin: anižsin que

sino: jenno ... sino que

solo: ale, jenomže, nýbržsolo que

tal: jestli(že), za předpokladu, že, kdyžcon tal (de) que

tan: tak..., že...tan... que...

tanto: (až) dokud neen tanto que

tela: být dost a dost věcí na vyřízení, být spousta práce, mít spoustu prácehaber tela que cortar

tener: muset, mít povinnost pracovat ap.tener que

únicamente: pouze, jen, avšakúnicamente que

ver: To je k nevíře!, To by jeden nevěřil!¡Hay que ver!

vez: vždycky/pokaždé kdyžcada vez que

visto: vzhledem k tomu, ževisto que

ya: jelikož, protože, vzhledem k tomu, žeya que

claro: Jasně že ano/ne!¡Claro que sí/no!

competer: co se týká...en lo que compete a...

condición: pod podmínkou, žecon/bajo la condición de que, a condición de que

constar: aby bylo jasnoque conste

costar: za každou cenu, ať to stojí, co to stojí, stůj co stůjcueste lo que cueste

desde: od té doby, codesde que

el: ten kterýel que

entendido: mít za to, že..., chápat to tak, že...tener entendido que...

excusar: Je samozřejmé, že..., Netřeba říkat, že..., Samo sebou, že...Excusa decir que...

lima: jíst jako nezavřený/za třicomer como una lima/más que una lima

limpio: jako ze škatulkylimpio como/más que una patena

mejor: nic lepšího nežnada mejor que

nada: ne méně než, nic menšího než, nikdo menší než zdůrazněnínada menos que

para: aby účelpara que

pasar: děj se co děj, ať se děje co se dějepase lo que pase

ahora: ale, avšak, jenžeahora que

a: a tak dáleetcétera, hovor. que si tal que si cual, hovor. tal y cual

aniž: aniž bysin (que)

: ať dělá co děláhaga lo que haga

blaze: bibl. Blaze tomu, kdo...Dichoso aquel que...

buď: buď jak buďsea lo que fuere, sea como sea, en todo caso

být: Není zač. odpověď na poděkováníDe nada., No hay de qué.

či: ať tak, či takde un modo u otro, hovor. así o asá, así que asá

dát: Dejme tomu, že...Supongamos que...

div: Není divu, že...No es raro que..., No me extraña que...

divný: Je mi divné, že...Me extraña que..., Me parece raro que...

dlouho: tak dlouho až...hasta que...

dokola: pořád dokolaconstantemente, expr. dale que dale

dokud: dokud nehasta que, dříve než antes de que

chtít se: Chce se mi na záchod.Tengo que ir al baño.

i: i když, i kdybyaunque, bien que, aun cuando, si bien

jak: Jak daleko?¿A qué distancia?, ¿A cuántos kilómetros?

jako: stejně jakoigual que, al igual (que)

jen: jen když nesalvo que

ještě: ještě že...menos mal..., a bien que...

když: pokaždé kdyžcada que, cada vez que, cada (y) cuando que

paměť: udělat co při čerstvé pamětihacer alg antes de que se olvide

pant: mlít pantemsoltar la tarabilla, hablar como un descosido/más que una cotorra, cotorrear

po: pokaždé, kdyžcada (y cuando) que, cada vez que

pod, pode: Pod podmínkou, že ...Bajo/Con la condición de (que) ...

podotknout: Nutno podotknout, (že)...Hay que mencionar (que)...

pokud: jen pokudsólo si, sin perjuicio de (que)

povídat: Povídá se, že...Se dice/Dicen/La gente dice que...

pravda: pravda pravdoucíverdad verdadera, verdad y nada más que la verdad

ano: Myslím, že ano.Creo que sí.

barva: Jakou to má barvu?¿De qué color es?

bát se: Čeho se bojíš?¿De qué tienes miedo?

bezpečný: Jste si jistý, že je to bezpečné?¿Está usted seguro de que es seguro?

budiž: Budiž mu země lehká.Que en gloria esté.

co: K čemu to slouží?¿Para qué sirve?

cokoli: Ať už je to cokoli.Sea lo que sea.

což: Což takhle ...Y qué tal ...

dalece: Jak dalece?¿Hasta qué punto?

daleko: Jak daleko?¿A qué distancia?

dávno: To vím už dávno.Hace mucho que lo sé.

dělat: Co dělá?¿En qué trabaja?

dobré: Dobré na tom je, že ...Lo bueno es que ...

dočkat se: Už se nemůžu dočkat, až...Estoy ansioso por..., No veo la hora en que...

dojem: Mám dojem, že...Tengo la impresión de que...

doufat: Doufám, že ano.Espero que sí.

dovolit: Dovolte, abych se představil.Permita que me presente.

dozvědět se: Dozvěděl jsem se, že...Me enteré de que..., Llegué a saber que...

drzý: Je strašně drzý.Tiene mucha cara/mucho morro., Es más fresco que una lechuga.

evidentní: Je evidentní, že...Es evidente que...

hanba: Že ti není hanba!¿Es que no te da vergüenza?

hodina: V kolik hodin?¿A qué hora?

hrozit: Hrozí nebezpečí, že...Existe el peligro de que..., Hay peligro de que...

chápat: Nechápu, co mi tím chceš říct.No comprendo qué es lo que quieres decirme.

chtít: Chcete, abych to udělal?¿Quiere Ud. que lo haga?

jaký: Jakou to má barvu?¿De qué color es?

jakž: jakž takž něco zvládnout ap.bien que mal, mal que bien

jednat se: O co/Oč se jedná?¿De qué se trata?

jít: V kolik jdeš?¿A qué hora sales?

kašlat: Kašlu na to. je mi to fuk(Eso) Me importa un rábano/un pimiento, vulg. Me importa una mierda., Maldito lo que me importa., Me lo refanfinfla., nechám tomu volný průběh Ruede la bola.