Hlavní obsah

más

Podstatné jméno mužské

Příslovce

  1. que/de alg víc, více než coa más tardarnejpozdějicada vez másčím dál vícecuanto más...čím více...de hoy en másode dneška, do budoucnade lo másvelmide másnavíc do počtu ap., zbytečný, hovor. nečinný, nezaměstnaný činnostímás adelantepozději, potom, níže v textu ap.más alto que...vyšší než...
  2. spíše
  3. především, hlavně, tím víc

Vyskytuje se v

faltar: To tak!, To by ještě/tak scházelo!, to nebylo třeba/zapotřebí reakce na laskavost¡(No) faltaba/faltaría más!

listo: mazaný jako liškamás listo que el hambre

lo: nanejvýš, nejvíca lo más/sumo

más: co nejvíc, hrozně moca más no poder

mientras: čím vícmientras más

pintado: nejschopnější, nejvhodnější, nejrozumnějšíel más pintado

poder: být unavený/zničený/hinno poder más

sin: bez důvodu, bezdůvodněsin más (ni más)

vez: čím dál tím víccada vez más

adelante: později, dálemás adelante

allá: dále (než) po cestě ap.más allá (de)

cada: čím dál víc(e)cada vez más

lima: jíst jako nezavřený/za třicomer como una lima/más que una lima

limpio: jako ze škatulkylimpio como/más que una patena

menos: čím méně..., tím více...cuanto menos..., más...

tardar: nejpozději nejzazší meza más tardar

temprano: dříve či později(más) tarde o (más) temprano

ver: viz níževéase más abajo

feo: být šeredný jako nocser más feo que Picio

či: dříve, či pozdějimás pronto o más tarde, tarde o temprano

jednou: ještě jednouuna vez más

ještě: ještě jednouuna vez más

již: již neya no, no más

méně: více či méněmás o menos

mluvit: Mluvte, prosím, pomaleji/víc nahlas.Hable usted más despacio/alto, por favor.

pant: mlít pantemsoltar la tarabilla, hablar como un descosido/más que una cotorra, cotorrear

pravda: pravda pravdoucíverdad verdadera, verdad y nada más que la verdad

právo: občanská/základní právaderechos civiles/más elementales

tolik: dvakrát tolikdos veces más

: už neno más, ya no

většina: nadpoloviční většinamitad más uno

všechen, všechna, všechno: nade všechnomás que todo

znaménko: kladné/záporné znaménkosigno de más/menos

co: čím více tím lépecuanto más tanto mejor

debilní: Ty máš ale debilní nápady!¡Qué ideas más estúpidas tienes!

drzý: Je strašně drzý.Tiene mucha cara/mucho morro., Es más fresco que una lechuga.

dvakrát: dvakrát tolikdos veces más

existovat: Existuje více možností.Hay más opciones.

mnohem: mnohem vyššímucho más alto

moct: Už nemůžu.No puedo más.

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?¿Puede hablar más alto?

něco: Ještě něco?¿Algo más?

nejbližší: nejbližší rodinala familia más cercana

nejraději: Nejraději mám černé pivo.Me gusta más la cerveza negra.

nejvíc: co nejvíclo más posible

nezbývat: Nezbývá než...No queda más remedio que...

o: být o metr delšíser un metro más largo

pomalu: Mluvte prosím pomaleji.Hable más lento por favor.

pozdě: nechat na pozdějidejar para más tarde

přidat: Můžu si přidat?¿Puedo tomar más?

snést: nemoci už dále snéstno poder aguantar (más)

soustrast: Upřímnou soustrast.Mi más sentido pésame., Le acompaño en su sentimiento.

spíš: Byl spíš naštvaný.Estaba más bien enfadado.

srdečně: Srdečně vás vítám.Le doy mi más sincera bienvenida.

trápit se: Už se tím netrap.Ya no te preocupes más por eso.

trochu: trochu většíun poco más grande

třikrát: třikrát vícetres veces más

udržet: Už jsem to nemohl udržet.No podía sostenerlo más.

víc: čím dál víccada vez más

vydržet: Už to nevydržím.Ya no lo aguanto más.

vyšší: Je o 10 centimetrů vyšší než já.Es 10 centímetros más alto que yo.

že: Hlavně že ...Lo más importante es que ...

čas: Dočkej času jako husa klasu.No por mucho madrugar amanece más temprano.

dobrák: Je to dobrák od kosti.Es más bueno que el pan.

dobrý: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Más vale un pájaro en mano que cien volando.

facka: jasný jako fackamás claro que el agua

hrst: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Más vale un pájaro en la mano que cien volando.

cuanto: nemluvě o zesílenícuanto más

kráva: Sousedova kráva lepší mléko dává.La gallina de mi vecina más huevos pone que la mía.

krysa: přen., expr. Je to pěkná krysa.Es más ruin que su zapato.

lepší: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Más vale un pájaro en mano que cien volando.

mák: Bylo tam lidí jako máku.Hubo un titipuchal de gente., Hubo más gente que agua.

minus: plus minusmás o menos

moudrý: Moudřejší ustoupí.Más vale ser necio que porfiado.

myš: být chudý jako kostelní myšser más pobre que una rata

opice: být chytrý jako opiceser más listo que el hambre, ser taimado, ser cuco, ser lagarto

ošklivý: ošklivější než nocmás feo que una noche (de truenos), más feo que el pecado

ovoce: Zakázané ovoce nejvíc chutná.Fruta prohibida, más apetecida.

plus: plus minus přibližněmás o menos

poleno: být hluchý jako polenoestar más sordo que una tapia

půda: až na půdu velmique no cabe más

rovný: rovný jako svíčkamás derecho que una vela

řezat: Dvakrát měř a jednou řež.Más vale prevenir que curar.

slovo: Už ani slovo!¡Ni una palabra más!

slunce: být nad slunce jasnějšíser más claro que el agua

starý: starý jako Metuzalémmás viejo que Matusalén

špička: nevidět si na špičku nosuno ver más allá de sus narices

šťastný: být šťastný jako blechaestar más contento que unas castañuelas

těžký: těžký jako olovomás pesado que el plomo, plúmbeo