Hlavní obsah

poder

Vyskytuje se v

más: a más no poderco nejvíc, hrozně moc

querer: Querer es poder.Když se chce, všechno jde.

ser: puede sermožná, snad

absoluto: poder absolutoabsolutní moc

adquisitivo: poder adquisitivokupní síla

ejecutivo: poder ejecutivovýkonná moc, exekutiva

judicial: polit. poder judicialsoudní moc

legislativo: poder legislativozákonodárná moc

pleno: plenos poderesplná moc

temporal: poder temporalsvětská moc

děkovat: moci děkovat komu za co vděčitdeber alg a algn, poder dar las gracias por alg a algn

dělba: dělba mocidivisión del poder

kurie: moc římské kuriepoder de la curia romana

moc: neomezená mocpoder absoluto

moc: soudní mocpoder judicial

moc: zákonodárná mocpoder legislativo

možno: je možnose puede, es posible

možno: není možnono se puede, es imposible

přecházet: přecházet do rukou kohopasar al poder de algn

přejít: přejít do rukou kohopasar al poder de algn

rovnat se: nemoci se rovnat komu/čemuno alcanzar (a) alg(n), no poder competir con alg(n)

rozhodující: rozhodující mocpoder decisorio

řeč: přijít do řečícaer en poder de las lenguas

síla: ekon. kupní sílapoder adquisitivo

tepelný: tepelný výkonpoder calorífico

vybraná: mít na vybranoupoder elegir, tener una opción

výkonný: výkonná mocpoder ejecutivo

zákonodárný: zákonodárná mocpoder legislativo

dopočítat se: Nemohl se dopočítat výsledku.No podía llegar al resultado.

dostání: Je k dostání.Se puede conseguir.

dovolit si: moci si dovolit copoder permitirse (el lujo de) alg

hláskovat: Můžete mi to hláskovat?¿Me lo puede deletrear?

hned: hned jak budu mocten cuanto pueda

ihned: ihned jak budu mocien cuanto pueda

jít: To nejde.No es posible., No puede ser.

k, ke, ku: Je k dostání.Se puede conseguir.

klidný: Můžete být klidný.Puede estar tranquilo.

leckdo: Leckdo by si mohl myslet, že ...Cualquiera pueda pensar que ...

moct: Mohl byste mi pomoci?¿Me podría ayudar?

moct: Už nemůžu.No puedo más.

moct: Dělám, co můžu.Hago lo que puedo.

moct: Může se tady kouřit?¿Se puede fumar aquí?

možná: Možná bychom mohli ...Quizás podríamos ...

myšlenka: Nemohu se ubránit myšlence, že ...No puedo quitarme de la mente que ...

načekat se: To se načekáš!Puedes esperar sentado.

nelze: Program nelze spustit.El programa no se puede abrir., Es imposible abrir el programa.

nic: Už se nedá nic dělat.Ya no se puede hacer nada.

obrátit se: moci se obrátit na koho s problémem ap.poder disponer de algn

počkat: To počká.Eso puede esperar.

pomoct si: Nemůžu si pomoct.No puedo evitarlo.

požádat: Mohu vás o něco požádat?¿Le puedo pedir algo?

přepojit: Můžete mě přepojit na...?¿Me puede pasar a...?

rovnat se: Nikdo se mu nemůže rovnat.Nadie puede competir con él.

rozeznat: Nemohl je od sebe rozeznat.No podía distinguirlos.

rozměnit: Můžete mi rozměnit?¿Me puede cambiar?

sloužit: Čím Vám mohu sloužit?¿En qué puedo ayudarle/servirle?

sloužit: Nemohu sloužit.No le puedo ayudar.

smířit se: nemoci se smířit s čímno ser capaz de aceptar, přen., expr. no poder tragar alg

snést: nemoci už dále snéstno poder aguantar (más)

snést: Já (už) to nesnesu.No puedo aguantarlo (más).

spát: nemoci spátno poder dormir, přen. no pegar ojo

splnitelný: splnitelné přánídeseo que se puede cumplir

spolehnout (se): Spolehněte se. ujištěníPuede estar seguro.

spolehnout (se): Na mě se můžeš spolehnout.Puedes confiar en mí.

srovnat: To se nedá (s ničím) srovnat.No se puede comparar (con nada).

udělat: Udělám vše, co budu moci.Haré todo lo que pueda.

udržet: Už jsem to nemohl udržet.No podía sostenerlo más.

unést: To já neunesu.No puedo llevarlo.

usnout: Nemohl jsem usnout.No podía dormirme.

uvěřit: Tomu nemohu uvěřit.No puedo creérmelo.

vidět: Už to nemůžu ani vidět.Ya no puedo ni verlo.

všechen, všechna, všechno: ze všech silcon todas fuerzas, a todo poder

vůbec: Máš vůbec představu...?¿Te puedes siquiera imaginar ...?

vy: Jak vám mohu pomoci?¿Cómo puedo ayudarle?

vybrat: Můžeš si vybrat.Puedes elegir.

vyfotografovat: Můžete nás vyfotografovat?¿Nos puede sacar una foto?

vyloučit: Nelze vyloučit...No se puede descartar...

vyrovnat se: Jemu se nikdo nevyrovná.Nadie puede competir con él.

vysvětlit: Mohl byste mi to vysvětlit?¿Me lo podría explicar?

vytknout: Nelze tomu nic vytknout.No se le puede reprochar nada.

vzpomenout (si): Nemohu si vzpomenout na ...No puedo acordarme de ...

zaručit: Nemohu zaručit, že ...No puedo garantizar que ...

gratulovat: iron. Můžete si gratulovat!¡Ya podéis estar contentos!

kost: Je kost a kůže.Se le pueden contar los huesos.

mít: nemít na co/koho kvalitamino poder (competir) con alg(n)

moc: být u mociestar en el poder

potopa: Po nás (ať přijde) potopa.Salga el sol por Antequera (y póngase por donde pueda)., Después de nosotros, el diluvio.

spočítat: dát se spočítat na prstech jedné rukypoder contarse con los dedos de la mano