Hlavní obsah

no

Částice

  1. (souhlas)
  2. (uvození) puesNo a (co)?¿Y qué?
  3. no (tak) (vybídnutí) venga, anda

Vyskytuje se v

acabar: no acabar de hacer algnedařit se (stále) co

alcanzar: no alcanzar (a) alg(n)nemoci se (vy)rovnat komu/čemu, nemít na koho/co

alfiler: no caber un alfilerbýt natřískáno plno

alma: no tener almanemít srdce být bezcitný

amagar: amagar y no darplané vyhrožování, plané sliby, skutek utek

arte: no tener arte ni parte en algnemít co do činění s čím

bien: no bienhned jak, sotva, jen co

cabeza: no dejar títere con cabezanenechat kámen na kameni

cansar: no cansarse de hacer algneúnavně, bez ustání, nepřestávat dělat co

carajo: (no) importar un carajo a algnbýt fuk/ukradený komu

chicha: no ser ni chicha ni limonadanebýt nic moc, být takový nijaký

cómo: ¡Cómo no!Jak by ne!

cura: no tener curabýt nevyléčitelný

desperdicio: no tener desperdicionemít chybu, být vynikající

frente: no tener dos dedos de frentebýt natvrdlý

ganar: no ganar para sustosnevyjít ze strachu

haber: No hay de qué.Není zač. odpověď na poděkování

hora: no dar ni la horabýt strašný skrblík

idea: no tener (ni) ideanemít ani ponětí

jueves: no ser nada del otro juevesnebýt nic divného, být normální

lugar: no dejar lugar a dudasbýt bez pochyby

más: a más no poderco nejvíc, hrozně moc

media: no saber de la misa la medianevědět nic/ani ň

molestia: si no es molestiajestli dovolíte...

mu: no decir ni muneříct ani slovo

muerto: no tener dónde caerse muertonemít kde hlavu složit být chudý

mundo: no ser nada del otro mundonebýt nic extra

no: a no ser que...leda(že), jen kdyby

obstante: no obstantenicméně, přesto, navzdory tomu

otro: no ser otro que alg(n)nebýt nikdo jiný/nic jiného než kdo/co

par: no tener parbýt jedinečný/unikátní/originální

parte: no ir a ninguna partenebýt důležitý, být zanedbatelný

pavo: no ser moco de pavonebýt k zahození

pelo: no mover el pelonehnout (ani) prstem

perdón: no tener perdónnemít omluvu, být neomluvitelný

pie: no tener pies ni cabezanemít hlavu ani patu

piedra: no dejar/quedar piedra sobre piedranenechat/nezůstat kámen na kameni

pío: no decir (ni) píoani nemuknout

poder: no poder con alg(n)nesnášet koho/co, mít odpor ke komu/čemu

pólvora: no haber inventado la pólvoranebýt žádný lumen, nebýt z nejchytřejších

qué: No hay de qué.Není zač.

ser: a no ser queledaže by, pokud by, leda by

serio: no tomar en serionebrat vážně

sino: no ... sino quejen

ver: que no veojako vlk mít hlad, jako nikdy (předtím) být ospalý ap.

ya: no ya..., sino...nejen(om)..., ale (i)...

claro: ¡Claro que sí/no!Jasně že ano/ne!

comparación: no haber comparación entre algnedat se srovnat s čím

cuanto: no tanto..., cuanto...ani ne tak..., jako..., spíše..., než...

cuartel: no dar cuartel a algnnedopřát odpočinku komu, být nelítostný ke komu, vůbec nešetřit koho, nedat nic zadarmo komu soupeři ap.

desmerecer: no desmerecer de algmoci se směle rovnat čemu, nijak nezaostávat za čím

duda: no cabe/hay dudanení pochyb

educación: no tener educaciónnemít vychování, neumět se chovat

lo: No lo sé.Já nevím.

modal: no ser alg modalesnebýt co slušné

volador: objeto volador no identificado OVNIneidentifikovatelný létající předmět UFO

admitir: No se admiten perros.Psům vstup zakázán.

caber: No cabe duda./¡Qué duda cabe!Není pochyb.

católico: no estar muy católiconecítit se moc dobře

cosa: no valer gran cosanestát za nic

encontrar: No me encuentro bien.Necítím se dobře.

escape: no haber escapenebýt jiné východisko, nebýt úniku

estar: No está (aquí).Není tady.

extrañar: No es de extrañar que...Není divu, že...

importar: No me importa.Je mi to jedno., O to se nestarám.

la: No la veo.Nevidím ji.

las: No las veo.Nevidím je.

: A mí no me gusta.Mně se to nelíbí.

nada: no conducir a nadanevést k ničemu

remedio: no tener remedionemít řešení, nebýt pomoci

saber: No sé.Nevím.

golondrina: pořek. Una golondrina no hace verano.Jedna vlaštovka jaro nedělá.

gusto: pořek. Sobre los gustos no hay nada escrito., Para gustos (están) los colores.Proti gustu žádný dišputát.

hambre: pořek. A buen hambre no hay pan duro.Hlad je nejlepší kuchař.

mover: hovor. no mover un dedonehnout ani prstem

oír: (no querer) ni oír hablar de alg(n)(nechtít) nic slyšet o kom/čem

pegar: hovor. no pegar ojonezavřít/nezamhouřit oko neusnout

regalado: A caballo regalado no le mires el diente.Darovanému koni na zuby nekoukej.

: hasta ahora no, hasta tanto noaž dosud ne

brzy: poco después, no mucho despuésbrzy nato

abasto: no dar abastocon alg(n) nestačit na koho/co, para/a hacer alg nezvládnout udělat co

být: De nada., No hay de qué.Není zač. odpověď na poděkování

či: ser o no serbýt, či nebýt

div: No es raro que..., No me extraña que...Není divu, že...

jak: cómo nojak by ne souhlas

jakoby: como si nada, hovor. como quien oye llover, como quien no quiere la cosajakoby nic

jen: sólo, solamente, no...sinojen(om) pouze

již: ya no, no másjiž ne

každý: un día sí y otro no, cada dos díaskaždý druhý den, obden

klamat: Si la memoria no me falla.Pokud mě paměť neklame.

komunikace: comunicación no verbalneverbální komunikace

literatura: no ficción , novela testimonioliteratura faktu

možno: no se puede, es imposiblenení možno

nápoj: bebidas no alcohólicasnealkoholické nápoje

nedávný: no hace mucho (tiempo)v nedávné době

nejen, nejenom: no solo... sino tambiénnejen... ale i

nepoučitelný: ser incorregible, přen. no tener curabýt nepoučitelný

nepřirozený: muerte no naturalnepřirozená smrt násilná

nepsaný: derecho no escrito, uso práv. nepsaný zákon

ani: No mucho.Ani ne.

: Date prisa que no pierdas el autobús.Pospěš si, ať nezmeškáš autobus.

baštit: Eso no te lo trago.Tak to ti nebaštím.

bát se: No tengas miedo.Neboj se.

bavit: Ya no me divierte.Už mě to nebaví.

brát: No me lo quites.Neber mi to.

cítit se: No me siento bien.Necítím se dobře.

co: No hay de qué.Není za co. děkovat ap.

čas: No tengo tiempo.Nemám čas.

dbát: no hacer caso a algnedbat čeho

dělat: No te preocupes.Nic si z toho nedělej.

den: cada dos días, un día sí y otro no/un día noob den

dít se: No pasa nada., No ocurre nada.Nic se neděje.

dobře: No me siento bien.Není mi dobře.

dočkat se: Estoy ansioso por..., No veo la hora en que...Už se nemůžu dočkat, až...

dokola: No para de hablar de eso.Mluví o tom pořád dokola.

doma: Mi hermano no está en casa.Bratr není doma.

dopočítat se: No podía llegar al resultado.Nemohl se dopočítat výsledku.

dožít se: No llegó a ver a sus nietos.Nedožil se vnoučat.

dutat: no decir ni píoani nedutat

eliminace: eliminación de las influencias no deseadaseliminace nežádoucích vlivů

fuk: No importa., Da igual.To máš fuk.

fungovat: El ascensor no funciona.Výtah nefunguje.

hanba: ¿Es que no te da vergüenza?Že ti není hanba!

hledět: ¡No te metas donde no te llaman!Hleď si svého!

hlesnout: no decir ni píoani nehlesnout

hluchý: El teléfono no comunica., No hay tono.Telefon je hluchý.

hračka: Es papaya, no necesito tu ayuda.To je hračka, nepotřebuji tvou pomoc.

chápat: No entiendo.Nechápu.

: A mí no me importa.Mě to nevadí.

jedno: No importa.To je jedno.

jíst: No voy a comer.Nebudu jíst.

jít: La llave no entra en la cerradura.Klíč nejde do zámku.

kam: No tengo adónde ir.Nemám kam jít.

klidně: No hay problema.Klidně.

kouřit: No fumo.Nekouřím. nejsem kuřák