Hlavní obsah

mít

Nedokonavé sloveso

 1. (vlastnit) tener, poseer, co po kom(zdědit) heredar alg de algn
 2. (disponovat) co tener, poseer alg, disponer de algMáš ponětí...?¿Tienes una idea...?mít na dosahtener al alcance, rozarmít něco společného s kým/čímtener algo en común con alg(n)
 3. (za určitým účelem) co na co tener alg para alg
 4. (máme hezky ap.) hacer, ser
 5. (nosit, držet ap.) tener(na sobě, v náručí, v ruce ap.) llevar(oděv) traerNemám nic k proclení.No tengo nada que declarar.mít s seboullevar (consigo)
 6. (dostávat) recibir(peníze ap.) cobrarMá třicet tisíc. platCobra dos mil euro.
 7. (pocit, vlastnost, stav ap.) tener, sentir(vliv ap.) ejercerMáš rád hrušky?¿Te gustan las peras?Nemám čas.No tengo tiempo.mít rád koho/coquerer, amar (a) alg(n), (líbit se) gustar alg(n), hovor. morirse por algn, privar alg a algnmít naspěchtener prisamít radost z čehoalegrarse, complacerse de algmít smůlutener mala suertemít strach z čehotener miedo de alg, temer a algmít štěstítener buena suerteMám hlad.Tengo hambre.Máš pravdu.Tienes razón.
 8. (být ve vztahu) koho/co tener alg(n)mít na starosti co mít za úkoltener a su cargo, atender alg, correr con alg, estar al cuidado de alg, estar sobre alg(n)mít za ženu kohoestar casado con algn
 9. (obsahovat něco) co (con)tener alg
 10. (pokládat) koho/co za koho/co creer, pensar, considerar (a) alg(n) alg(n)
 11. (uchovávat, skladovat) co guardar, tener, conservar alg
 12. (zplodit) co tener alg
 13. ob.(stýkat se) co s kým tener alg con algnNechci s ním nic mít.No quiero tener nada con él.mít pletky s kýmenredarse, enrollarse, ligarse con algn
 14. (co jíst ap.) tenermít toho moc na prácitener muchas cosas que hacer
 15. co (ovládat) dominar alg, koho(chytit - zločince ap.) capturar, agarrar a algn
 16. (nabádat) koho k čemu exhortar, incitar, instigar a algn a alg
 17. (pracovní postavení) tener(funkci ap.) desempeñar, ostentar
 18. (vymezení obsahu) co tener(měřit) medir alg, llegar a algTýden má sedm dní.La semana tiene siete días.
 19. (účast na činnosti) tenermám školutengo clases
 20. (sympatie ap.) co tener alg
 21. (vyj. nezbytnost) deberCo mám dělat?¿Qué debería/debo hacer?, ¿Qué hago?To bys měl vědět.Deberías saberlo.
 22. (vyj. pravděpodobnost) deber (de)
 23. (vyhráno ap.) co tener alg

Vyskytuje se v

afición: tener afición a algmít rád co, mít zálibu v čem, mít náklonnost k čemu

alquiler: tener alg en alquilermít co pronajaté

amar: amar de corazónmít ze srdce rád

apuro: estar en apuro(s)být v úzkých, mít potíže

atareado: estar atareadomít hodně práce

bien: estar biencítit se/mít se dobře

cargo: tener a su cargomít na starosti

cariño: tener cariño a alg(n)mít rád koho/co, mít vztah, pociťovat náklonnost ke komu/čemu

común: tener alg en comúnmít co společného

consideración: tener en consideraciónmít na paměti

corto: estar corto de algmít nedostatek/málo čeho

crudo: tenerlo crudomít to těžké

cuenta: tener en cuentamít na paměti

desentrenado: estar desentrenadonemít trénink/cvik

dificultad: pasar dificultadesmít potíže

dudoso: estar dudosobýt na pochybách, mít pochybnosti

educación: no tener educaciónnemít vychování, neumět se chovat

efecto: hacer efectopůsobit, mít účinek, účinkovat vliv ap.

empezar: empezar bienmít dobrý začátek, začít slibně

entendido: tener entendido que...mít za to, že..., chápat to tak, že...

entredicho: estar en entredichomít špatnou pověst, být sporný

escape: tener escapeprosakovat, mít trhlinu, unikat

escaso: andar escaso de dineromít málo peněz, nebýt při penězích

espanto: tener espanto a/ante alg(n)mít strach z koho/čeho, bát se, děsit se koho/čeho

estrechez: pasar estrechecesmít bídu, žít v nedostatku

estreñido: ser estreñidomít zácpu

gana: tener ganas de algmít chuť/náladu na co

garantía: tener garantía de algmít záruku čeho, mít zaručeno co

humor: estar de buen/mal humormít dobrou/špatnou náladu

miedo: tener miedo por alg(n)mít strach, bát se o koho/co

misericordioso: ser misericordioso con/para algnmít soucit s kým, být milosrdný ke komu

modal: tener buenos/malos modalesmít dobré/špatné způsoby

qué: ¿Y eso qué?A co má být?

razón: tener razónmít pravdu

repelús: dar repelús a algnpřeběhnout mráz po zádech komu, zamrazit koho, mít husí kůži kdo

sacar: sacar beneficio(s)těžit, mít prospěch, profitovat

tener: tener clasesmít vyučování

tentado: estar tentado de hacer algbýt v pokušení, mít chuť udělat co

vacaciones: estar de vacacionesbýt na prázdninách, mít dovolenou

accidente: tener un accidentemít nehodu, havarovat, vybourat se

alegrar: Me alegra mucho que...Velmi mě těší, že..., Mám velkou radost, že...

alegría: sentir alegríamít radost

alucinación: tener alucinacionesmít halucinace

ángel: tener ángelmít kouzlo, mít něco do sebe

angina: tener anginasmít angínu

aquel: tener su aquelmít něco do sebe

calzar: Calzo un treinta y siete.Mám číslo bot třicet sedm.

catarro: estar con catarrobýt nachlazený, mít rýmu

chinchar: ¡Te chinchas!To máš pech/smůlu/blbý!

cómo: ¿Cómo estás?Jak se máš?, Jak se vede?

cumpleaños: Hoy es mi cumpleaños.Dnes mám narozeniny.

descuidar: ¡Descuida!Nestarej se!, Neměj obavy!

desocupado: estar desocupadonemít co na práci, mít volno

dirección: ¿Cuál es su dirección?Jakou máte adresu?

documentado: estar documentadomít u sebe doklady

encierro: ¡Al encierro!Máš domácí vězení!

esperanza: tener esperanza de algmít naději na co, doufat v co, očekávat co

estar: ¿Cómo estás/está usted?Jak se máš/máte?

estima: tener en gran estimamít ve velké úctě

expectativa: tener buenas expectativas de algmít dobré vyhlídky na co

fruto: sacar fruto de algtěžit, mít užitek z čeho

furor: hacer/causar furorvyvolat vlnu šílenství, mít úspěch, stát se senzací

guardia: estar de guardiamít pohotovost/službu

gustar: Me gusta viajar.Rád cestuji., Mám rád cestování.

intención: tener buena/mala intenciónmít dobré/špatné úmysly

malhumor: estar de malhumormít špatnou náladu

pretensión: tener muchas pretensionesmít velké ambice

provecho: sacar provechomít užitek, těžit

puesto: llevar puestomít na sobě oblečení

remedio: no tener remedionemít řešení, nebýt pomoci

soler: Suelo levantarme a...Obvykle vstávám v..., Mám ve zvyku vstávat v...

alerta: estar/andar/vivir alerta ante alg(n)mít se na pozoru před kým/čím

cubierto: tener las espaldas cubiertasmít krytá záda

escrito: hovor. llevar escrito en la frentemít napsáno na čele

gala: ir/vestir de galamít (na sobě) slavnostní/společenské/večerní šaty

gusto: tener el gusto de algmít to potěšení co

malo: hovor. estar malamít krámy menstruaci

mismo: hovor. estar/hallarse en las mismasmít se pořád stejně, být všechno při starém

nada: hovor. no habérsele perdido nada a algn en algnemít co dělat kdo kde

dispozice: tener a la disposiciónmít k dispozici

hrůza: tener miedo a alg(n), estar atemorizado de alg(n)mít hrůzu z koho/čeho

klidný: tener la conciencia tranquilamít klidné svědomí

aby: Tenía miedo de que él se fuera.Měla strach, aby neodešel.

barva: ¿De qué color es?Jakou to má barvu?

bezpečí: mantener a salvomít v bezpečí

bod: estar de acuerdo, coincidir en algmít styčné body v čem shodovat se

břicho: tener barrigamít břicho být tlustý

by: Deberías ...Měl bys ...

být: Tuve veinte coronas.Měl jsem dvacet korun.

čas: No tengo tiempo.Nemám čas.

číslo: ¿Qué número calzas?Jaké máš číslo bot?

debilní: ¡Qué ideas más estúpidas tienes!Ty máš ale debilní nápady!

dobrý: estar de buen humormít dobrou náladu

dojem: Tengo la impresión de que...Mám dojem, že...

dokořán: Esté atento., Ten cuidado.přen. Měj oči dokořán. buď pozorný

dost: estar harto de algmít už dost čeho

důvěra: confiar en algnmít důvěru v koho

fajn: (Nos) Lo hemos pasado bien.Měli jsme se fajn.

fuk: No importa., Da igual.To máš fuk.

gyps: tener la pierna enyesada/en yesomít nohu v gypsu

háček: Tiene un pero.Má to jeden háček.

hezky: ¡Qué todo os vaya bien!Mějte se hezky!

hlad: tener (mucha) hambremít (velký) hlad

hodně: tener mucha suertemít hodně štěstí

hromada: Tengo un montón de trabajo.Mám hromadu práce.

hrozný: Tengo una hambre tremenda.Mám hrozný hlad.

chuť: Tengo ganas de ...Mám chuť na ...

jaký: ¿De qué color es?Jakou to má barvu?

jestli: Si tengo tiempo, te llamaré.Jestli budu mít čas, zavolám ti.

kam: No tengo adónde ir.Nemám kam jít.

koníček: ¿Qué aficiones tiene?Jaké máte koníčky?

: hartarse/ estar harto de alg(n)mít až po krk koho/čeho

balvan: tener una piedra sobre el corazónmít balvan na srdci

cit: no tener entrañasnemít v sobě kouska citu

čelo: tener alg escrito en la frentemít co napsáno na čele

čert: tener el diablo/los diablos en el cuerpomít čerta v těle

eso: tener/llevar un as en la mangamít eso v rukávu

hák: Le importa un pito/comino/bledo.Má to na háku.

haléř: no tener ni un duronemít ani haléř

hlas: tener un vozarrónmít hlas jako zvon

hlava: Eso no tiene ni pies ni cabeza.Nemá to hlavu ani patu.

hrst: tener a algn en el bolsillomít koho v hrsti

huba: no tener nada que llevarse a la bocanemít co do huby

chvíle: aburrirsemít dlouhou chvíli nudit se

kalhoty: cagarse (en) los pantalonesmít plné kalhoty bát se

kapsa: tener la victoria en el botemít vítězství v kapse

kecka: estar hasta las narices de algmít čeho plné kecky

klika: estar en buena racha, tener potramít kliku

kocour: Cuando el gato está ausente, los ratones se divierten.Když kocour není doma, myši mají pré.

kost: tener los huesos durosmít staré kosti