Hlavní obsah

no

Podstatné jméno mužsképl. ~(e)s

Příslovce

  1. ne, nikoli záporná odpověď
  2. ne? očekávání
  3. ne- záporka

Vyskytuje se v

abasto: no dar abastocon alg(n) nestačit na koho/co, para/a hacer alg nezvládnout udělat co

acabar: no acabar de hacer algnedařit se (stále) co

alcanzar: no alcanzar (a) alg(n)nemoci se (vy)rovnat komu/čemu, nemít na koho/co

alcanzar: si alcanza, no llegato bude sotva stačit

alfiler: no caber un alfilerbýt natřískáno plno

alma: no tener almanemít srdce být bezcitný

amagar: amagar y no darplané vyhrožování, plané sliby, skutek utek

arte: no tener arte ni parte en algnemít co do činění s čím

bien: no bienhned jak, sotva, jen co

cabeza: no dejar títere con cabezanenechat kámen na kameni

cabeza: no tener ni pies ni cabezanemít hlavu ani patu

cansar: no cansarse de hacer algneúnavně, bez ustání, nepřestávat dělat co

carajo: (no) importar un carajo a algnbýt fuk/ukradený komu

chicha: no ser ni chicha ni limonadanebýt nic moc, být takový nijaký

cómo: ¡Cómo no!Jak by ne!

cura: no tener curabýt nevyléčitelný

desperdicio: no tener desperdicionemít chybu, být vynikající

frente: no tener dos dedos de frentebýt natvrdlý

ganar: no ganar para sustosnevyjít ze strachu

haber: No hay de qué.Není zač. odpověď na poděkování

hora: no dar ni la horabýt strašný skrblík

hora: no ver la hora de algnemoct se dočkat čeho

idea: no tener (ni) ideanemít ani ponětí

jueves: no ser nada del otro juevesnebýt nic divného, být normální

lugar: no dejar lugar a dudasbýt bez pochyby

lugar: No ha lugar.Zamítá se.

más: a más no poderco nejvíc, hrozně moc

media: no saber de la misa la medianevědět nic/ani ň

molestia: si no es molestiajestli dovolíte...

mu: no decir ni muneříct ani slovo

muerto: no tener dónde caerse muertonemít kde hlavu složit být chudý

mundo: no ser nada del otro mundonebýt nic extra

obstante: no obstantenicméně, přesto, navzdory tomu

otro: no ser otro que alg(n)nebýt nikdo jiný/nic jiného než kdo/co

par: no tener parbýt jedinečný/unikátní/originální

parte: no ir a ninguna partenebýt důležitý, být zanedbatelný

parte: no llevar/conducir a ninguna partenevést nikam/k ničemu

parte: no tener arte ni parte en algnemít podíl na čem

pavo: no ser moco de pavonebýt k zahození

pelo: no mover el pelonehnout (ani) prstem

pelo: no tener pelos en la lenguanebrat si servítky, nedělat okolky mluvit upřímně

perdón: no tener perdónnemít omluvu, být neomluvitelný

pie: no tener pies ni cabezanemít hlavu ani patu

piedra: no dejar/quedar piedra sobre piedranenechat/nezůstat kámen na kameni

pío: no decir (ni) píoani nemuknout

poder: no poder con alg(n)nesnášet koho/co, mít odpor ke komu/čemu

poder: no poder másbýt unavený/zničený/hin

pólvora: no haber inventado la pólvoranebýt žádný lumen, nebýt z nejchytřejších

qué: No hay de qué.Není zač.

qué: no sé quéněco, cosi

ser: a no ser queledaže by, pokud by, leda by

ser: no ser nadanic (to) nebýt nemoc ap.

ser: no ser para menosnebýt jen tak být významný

serio: no tomar en serionebrat vážně

sino: no ... sino quejen

sino: no sólo..., sino (también)...nejen..., ale i/také...

ver: que no veojako vlk mít hlad, jako nikdy (předtím) být ospalý ap.

ya: no ya..., sino...nejen(om)..., ale (i)...

claro: ¡Claro que sí/no!Jasně že ano/ne!

comparación: no haber comparación entre algnedat se srovnat s čím

comparación: no tener comparaciónbýt nesrovnatelný

cuanto: no tanto..., cuanto...ani ne tak..., jako..., spíše..., než...

cuartel: no dar cuartel a algnnedopřát odpočinku komu, být nelítostný ke komu, vůbec nešetřit koho, nedat nic zadarmo komu soupeři ap.

desmerecer: no desmerecer de algmoci se směle rovnat čemu, nijak nezaostávat za čím

duda: no cabe/hay dudanení pochyb

educación: no tener educaciónnemít vychování, neumět se chovat

lo: No lo sé.Já nevím.

modal: no ser alg modalesnebýt co slušné

volador: objeto volador no identificado OVNIneidentifikovatelný létající předmět UFO

admitir: No se admiten perros.Psům vstup zakázán.

caber: No cabe duda./¡Qué duda cabe!Není pochyb.

católico: no estar muy católiconecítit se moc dobře

cosa: no valer gran cosanestát za nic

encontrar: No me encuentro bien.Necítím se dobře.

escape: no haber escapenebýt jiné východisko, nebýt úniku

estar: No está (aquí).Není tady.

extrañar: No es de extrañar que...Není divu, že...

haber: no hay dudanení pochyb

importar: No me importa.Je mi to jedno., O to se nestarám.

la: No la veo.Nevidím ji.

las: No las veo.Nevidím je.

: A mí no me gusta.Mně se to nelíbí.

nada: no conducir a nadanevést k ničemu

nada: no servir de nada(ne)být k ničemu

remedio: no tener remedionemít řešení, nebýt pomoci

saber: No sé.Nevím.

golondrina: pořek. Una golondrina no hace verano.Jedna vlaštovka jaro nedělá.

gusto: pořek. Sobre los gustos no hay nada escrito., Para gustos (están) los colores.Proti gustu žádný dišputát.

hambre: pořek. A buen hambre no hay pan duro.Hlad je nejlepší kuchař.

mover: hovor. no mover un dedonehnout ani prstem