Hlavní obsah

haber

Sloveso aux

  • pomoc. slov. ve slož. časechHa venido hoy.Přijel dnes.

Vyskytuje se v

colorado: Zazvonil zvonec a pohádky je konec.Colorín colorado, este cuento se ha acabado.

haber: je třeba/nutné, musí (se)hay que

lugar: Zamítá se.No ha lugar.

pólvora: nebýt žádný lumen, nebýt z nejchytřejšíchno haber inventado la pólvora

qué: Není zač.No hay de qué.

sopa: najít koho/co/být kdo/co na každém krokuencontrar/haber (a) alg(n) hasta en la sopa

tela: být dost a dost věcí na vyřízení, být spousta práce, mít spoustu prácehaber tela que cortar

comparación: nedat se srovnat s čímno haber comparación entre alg

duda: není pochybno cabe/hay duda

escape: nebýt jiné východisko, nebýt únikuno haber escape

nuevo: Co je nového?¿Qué hay de nuevo?

perder: Ujel mi vlak.He perdido el tren.

reconocer: To se musí uznat.Hay que reconocerlo.

gusto: Proti gustu žádný dišputát.pořek. Sobre los gustos no hay nada escrito., Para gustos (están) los colores.

hambre: Hlad je nejlepší kuchař.pořek. A buen hambre no hay pan duro.

být: Není zač. odpověď na poděkováníDe nada., No hay de qué.

dračka: jít co na dračkuhaber mucha venta de alg

podotknout: Nutno podotknout, (že)...Hay que mencionar (que)...

třeba: je třebahay que, je nutné es necesario, hace falta que

zač: Není zač. reakce na poděkováníDe nada., No hay de qué.

co: Není za co. děkovat ap.No hay de qué.

existovat: Existuje více možností.Hay más opciones.

fajn: Měli jsme se fajn.(Nos) Lo hemos pasado bien.

hluchý: Telefon je hluchý.El teléfono no comunica., No hay tono.

hrozit: Hrozí nebezpečí, že...Existe el peligro de que..., Hay peligro de que...

: Řekl mi to.Me lo ha dicho.

klidně: Klidně.No hay problema.

mrznout: Venku mrzne.Afuera hiela., Hay (una) helada.

najít: Nenašel jsem to.No lo he encontrado.

naučit: Kdo tě to naučil?¿Quién te lo ha enseñado?

nával: V metru bývá nával.En el metro suelen haber apretones.

navlhčit: Před žehlením prostěradlo navlhčila.Ha humedecido la sábana antes de plancharla.

nejméně: Tys toho donesl nejméně.Eres el que ha traído menos.

nelze: Nelze jinak.No hay otro remedio.

nový: Co je nového?¿Qué hay de nuevo?

nutno: Je nutno (aby)...Hay que..., Es indispensable (que)...

odjet: Odjel do práce.Se ha ido al trabajo.

ochladit se: Ochladilo se.Empezó a hacer frío., Ha refrescado.

omluvit se: Omluvil se, že přišel pozdě.Se disculpó por haber llegado tarde.

oteplit se: Oteplilo se.Ha subido la temperatura.

platný: Není to nic platné.No sirve para nada., No hay remedio., No tiene cura.

pohřešovat: Pohřešuje se tříletý chlapec.Ha desaparecido un niño de tres años.

pochodit: Jak jsi pochodil?¿Cómo te ha ido?

porouchat se: Porouchalo se nám auto.Se nos ha averiado el coche.

posílit: Posílili hlídky.Han reforzado la vigilancia.

posrat: Tos posral!¡Lo has jodido!

potřeba: Je potřeba...Es necesario..., Hace falta..., Hay que...

poznat: Nepoznal mne.No me ha reconocido.

proslýchat se: Proslýchá se, že...Hay rumores (de) que...

proud: Nejde proud.No hay luz.

představit: Představila mi svého manžela.Me ha presentado a su marido.

přijít: Přišel ti dopis.Te ha llegado una carta.

přivézt: Cos mi přivezl?¿Qué me has traído?

rád: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníDe nada., No hay de qué., Con mucho gusto.

rozdíl: Jaký je rozdíl mezi...?¿Qué diferencia hay entre...?, ¿Cuál es la diferencia entre...?

rozležet se: Rozleželo se mu to.Se lo ha repensado., Ha cambiado de opinión.

rušno: Je tu rušno.Aquí hay mucha marcha.

říznout se: Říznul jsem se do prstu.Me he cortado en el dedo.

sádra: Dali mu nohu do sádry.Le han puesto un yeso en la pierna.

sám: Ty sám jsi to řekl.Tú mismo lo has dicho.

splést se: To jste se musel splést.Tiene que haberse equivocado.

splést si: Spletl jsem si číslo.Me he equivocado de número.

sucho: Je sucho.Hay sequía.

tah: To byl dobrý tah.Ha sido una buena jugada.

ubýt: Ubylo nezaměstnaných.Ha disminuido el número de los parados.

udělat: Co ti udělal?¿Qué te ha hecho?

uhádnout, uhodnout: Uhádnul jsi!¡Lo has adivinado!

ujet: Ujel mi autobus.Perdí el autobús., Se me ha escapado el autobús.

unést: Unesli jeho syna.Han secuestrado a su hijo.

uniknout: Uniklo mi něco?¿Se me ha escapado algo?

v, ve: Viděl jsem to v televizi.Lo he visto en la tele.

váznout: hovor. Kde to vázne?¿Dónde se ha parado?, ¿Cuál es el problema?

vjet: Co to do tebe vjelo?¿Qué mosca te ha picado?

vlhko: Je hodně vlhko.Hay mucha humedad.

vy: Neřekl vám to.No os lo ha dicho.

vyjádřit se: Vyjádřila jsem se jasně?¿Me he explicado (bien)?

vylekat: Hrozně jsi mě vylekal!¡Qué susto me has dado!

vyřídit: Už jsem to vyřídil.Ya lo he arreglado.

vyvést: Cos to vyvedl?¿Qué has hecho?

zamotat se: Zamotala se mi hlava.Me he mareado.

zapadnout: Slunce už zapadlo.El sol ya se ha puesto.

zapotřebí: Je zapotřebí...Es necesario..., Hace falta..., Hay que...

zatáhnout se: Obloha se zatáhla.El cielo se ha nublado.

zkazit: Všechno jsi zkazil.Lo has estropeado todo.

zkazit se: Maso se zkazilo.La carne se ha pudrido.

zklamat: To mě zklamalo.Eso me ha desilusionado.

zkusit: Už jsi to zkusil?¿Ya lo has probado?

zmýlit se: Musel jsem se zmýlit.Me debo haber equivocado.

botica: mít co hrdlo ráčí, být od všeho něcohaber de todo, como en botica