Hlavní obsah

tuhle

Vyskytuje se v

tamten: tento - tamtenvzdálenější ze dvou this one - that one

tento: toto, tohleprávě ono this (is what)

cesta: touto cestouin this way, tímto hereby

doba: touto dobouby now

chvíle: v tuto chvíliat the moment

chvíle: od této chvílefrom now on

od, ode: od tohoto okamžikufrom this moment on, dále hereafter

ohled: v tomto ohleduin this respect

směr: v každém/žádném/tomto směruin every/no/this respect

tento: touto dobouby now, at the moment

účel: k tomuto účelu, pro tento účel, za tímto účelemfor this purpose

adresa: Pošlete to na tuto adresu.Send it to this address.

adresa: na této adreseon this address

co: Co je tohle za otázku?What kind of question is this?

druh: tohoto druhuof this kind

hradit: Toto léčení pojišťovna nehradí.This treatment is not covered by health insurance.

jeho: Tyto boty jsou jeho.These shoes are his.

ještě: Tyto jsou ještě lepší.These are even better.

jet: Jede tenhle autobus do ...?Does this bus go to ... ?

koncem: koncem tohoto měsícelater this month

létat: Tito ptáci nelétají.These birds don't fly.

letět: Tento styl už neletí.This style is out (of fashion).

levý: Na tohle jsem levej.I am hopeless/really bad at this.

měsíc: koncem tohoto měsícelater this month, at the end of this month

můj, má, mé, moje: Tyhle jsou moje.These are mine.

namluvit: Kdo ti tohle namluvil?Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?

obsadit: Tohle místo je obsazeno.This seat is occupied/taken/not free.

počítat: Musíš počítat s touto možností.You have to allow for this possibility.

předcházet: Co předcházelo tomuto rozhodnutí?What preceded this decision?

přeskočit: Tohle cvičení přeskoč.Skip this exercise.

případ: v tomto případěin this case/instance

rok: tento/minulý/příští/nadcházející rokthis/last/next/coming year

říct: Kdo Vám tohle řekl?Who told you this?

sedět: Tahle barva ti sedí.This colour suits you.

souviset: Tyto věci spolu úzce souvisí.These things are closely connected/related.

šířka: v těchto (zeměpisných) šířkáchin these latitudes

tento: tito lidéthese people

tloustnout: Po tomto jídle se tloustne.This food is fattening.

trpět: Tohle vám nebudu trpět.I am not going to tolerate this., I won't stand for this.

tvůj, tvá, tvé, tvoje: Tyhle jsou tvoje.These are yours.

tvůj, tvá, tvé, tvoje: Tenhle tvůj přítel ...This friend of yours ...

týden: tento/příští/minulý týdenthis/next/last week

váš, vaše: Tento je váš.This one is yours.

vést: Kam vede tato cesta?Where does this road go to?

vést: Vede tato cesta do ...?Is this the road to ... ?

volný: Je tohle místo volné? k sezeníIs this seat free?

vynechat: Tuhle větu jsi vynechal.You left this sentence out.

vyplnit: Vyplňte tento formulář.Fill in this form.

vyžadovat: Tato práce vyžaduje přesnost.This work requires precision.

zakázat: Do této oblasti je vstup zakázán.This area is out of bounds.

zařadit: Kam byste zařadil tuto rostlinu?How would you classify this plant?

zavazovat se: kdo se (tímto) zavazuje k čemusb (hereby) undertakes, sb is (hereby) obligated/obliged to do sth

způsob: tímto způsobem(in) this way

tento: No tohle/toto! údiv ap.Well (I never)!, Wow!, BrE hovor. Blimey!, sakryš Damn!

by: by nowtouto dobou

certify: This is to certify that ...Tímto osvědčujeme, že ...

context: in this contextv této souvislosti

exact: this exact momentprávě v tento okamžik

instance: in this instancev tomto případě

moment: at this very momentprávě v tomto okamžiku

now: from now onod teď, od této chvíle

now: by nowtouto dobou

point: at this pointv tuto chvíli

response: This is in response to your...(Tímto) reaguji na váš... dotaz ap.

world: this worldtento život

available: This information isn't available.Tato informace není dostupná.

bear: I can't bear these people.Tyhle lidi nesnáším.

blend in: This fish can perfectly blend in with the sea bottom.Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.

both: both of these womenobě tyto ženy

compare: These don't compare with ours.Tyhle se našim nemohou rovnat.

confined: The problem is not confined to China.Tento problém se netýká jen Číny.

crazy: This is getting crazy.Tohle už je úplně na hlavu. absurdní ap.

date back: This law dates back to the 15th century.Tento zákon vznikl již v 15. stol.

debate: This issue was widely debated.O této věci se zeširoka debatovalo.

demand: These machines are still in demand.O tyto stroje je stále zájem.

earlier: earlier this monthzačátkem tohoto měsíce

enough: I've had enough of these people.Už mám těchhle lidí dost.

fit: This lid doesn't fit.Tohle víčko nepasuje.

fit: These shoes aren't fit for hiking.Tyhle boty nejsou vhodné pro turistiku.

get away with: You won't get away with this.Tohle ti neprojde.

go: Where does this road go to?Kam vede tato cesta?

go: This bolt goes to ...Tento šroub patří do ...

hang on: These drivers hang on to their old cars.Tito řidiči nechtějí dát svá stará auta pryč.

have: We haven't any shops in this city.V tomhle městě nemáme žádné obchody.

instant: your letter of the 6th instantváš dopis ze šestého tohoto měsíce

kind: What kind of tree is this?Co je tohle za strom?

last: This battery lasts twice as long.Tato baterie vydrží dvakrát tak dlouho.

later: later this week/monthkoncem tohoto týdne/měsíce

mean: What does this word mean?Co znamená toto slovo?

meant: This book is not meant for children.Tahle kniha není určená dětem.