Hlavní obsah

can't [kɑːnt]

Vyskytuje se v

abide: can't abide sb/sthnemoci vystát, nesnášet koho/co

assure: I (can) assure youmohu vás ujistit, ujišťuji vás, věřte mi

assured: sb can rest assuredkdo může být klidný, se může spolehnout

be: as ... as can bemaximálně, jak jen to jde jaký šťastný ap.

beat: Can you beat it?Chápeš to? výraz údivu, znepokojení

best: as best one canjak kdo jen umí/dovede vzhledem k okolnostem

bother: I can't be bothered to do sthnechce se mi, nemám náladu, ani mě nenapadne (u)dělat co

but: cannot (help) but, could not butnemoci jinak než co, muset (jen) co, nemít jinou možnost než

can: the canhajzl(ík), ajnclík záchod

can: (have to) carry the canschytat to, odnést (si) to, nést následky čeho

can: in the canzcela hotový práce ap., dotočený, slang. v kufru film ap.

care: I couldn't care lessje mi (to) úplně jedno

careful: You can't be too careful.Opatrnosti nezbývá.

chew: bite off more than one can chewukousnout (si) příliš velké sousto

compare: (can) not comparewith sth nemoci se rovnat, zdaleka se nevyrovnat čemu, být nesrovnatelný s čím

could: could havevyjadřuje neuskutečněnou možnost v minulosti

could: couldn'tnemohl(a), nemohli, nemohlo

depend: can dependon sb/sth moci se spolehnout na koho/co

do: I could do with sthpřišlo by mi vhod, hodilo by se mi, dal bych si co

get: as ... as you can getco nejvíc jaký, maximálně, jak jen to jde jaký

get: you can't get away from sthnedá se nic dělat s čím, bohužel je pravda co, nelze utéct před čím

hack: sb can't hack itkdo hovor. na to nemá schopnosti ap.

hear: can't hear osf thinknemoci se soustředit kvůli hluku, neslyšet vlastního slova

help: I can't help ...nemohu si pomoci, nemohu (jinak), nemohu se ubránit ...

help: I can't help thinking sthnemohu se zbavit dojmu, že ..., pořád mám dojem, že ...

ill: can ill afford (to do) sthnemoci si dovolit, je stěží si moci dovolit co muset zabránit

joke: can't take a jokenerozumět legraci

manage: can managesth vyšetřit, najít si co čas, peníze ap.

own: can call sth one's ownopravdu vlastnit co, skutečně patřit, říkat pane co komu

reach: (can) reachsth dosáhnout na co rukou

rest: can rest easymoci být v klidu, nemuset si dělat starosti

stick: sb can stick sth/itkdo si co/to může strčit někam, s čím/tím může jít kdo někam

tell: as far as I can tellpokud vím

tell: I (can) tell youA to ti říkám, Můžu tě ujistit

tell: you never can tellnikdy nevíš, jeden nikdy není jak to bude

time: (can) tell the timepoznat čas (na hodinkách) dítě ap.

way: can't have it both waysnemoci mít obojí kdo

worse: you can do worse than do sthneuškodilo by udělat co

bear: can't bear sb/sthnesnášet, nemoci vystát koho/co

can: beer canplechovka od piva

can: petrol/AmE gas cankanystr na benzín

can-can: can-can girlskankánové tanečnice

can-do: can-do spiritnezdolný duch

cookie: cookie candóza na sušenky plechovka ap.

eat: all you can eat buffetrestaurace/bufet s neomezenou konzumací za paušální cenu

never: you can never tell, one never knowsčlověk nikdy neví

opener: can/tin openerotvírák na konzervy

order: We can't supply your order.Nemůžeme splnit vaši objednávku.

read: can read peoplevyznat se v lidech

stick: hovor. can't stick itnemoci to snést/vydržet

while: while you still candokud (ještě) můžeš

afford: I can't afford a new car.Nemohu si dovolit nové auto.

agree: We couldn't agree on it.Nemohli jsme se na tom shodnout.

anyone: Anyone can do it.To může udělat kdokoli.

anyplace: You can go anyplace.Můžeš jít kamkoli.

anything: We can't do anything.Nemůžeme nic dělat.

anything: Anything can happen.Může se stát cokoliv.

apart: I can't tell their twins apart.Jejich dvojčata od sebe nerozeznám.

assured: You can rest assured ...Můžete být bez starosti ...

avoid: This can't be avoided.Tomu se nelze vyhnout.

bathroom: Can I use your bathroom?Mohu si u vás odskočit?

be: He was as quiet as could be.Byl co nejvíc potichu.

bear: I can't bear these people.Tyhle lidi nesnáším.

blend in: This fish can perfectly blend in with the sea bottom.Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.

borrow: Can I borrow a pen?Mohu si půjčit pero?

but: She could not but congratulate him.Nemohla jinak, než mu gratulovat.

buy: It can be bought anywhere.Lze to koupit kdekoliv.

can: The statue can be seen in a museum.Tu sochu můžete vidět v muzeu.

can: Fish can be eaten raw.Rybu lze jíst syrovou.

can: It can't be done.To nejde., Nelze to udělat.

can: Can I help you?Mohu Vám pomoci?

can: I can take care of myself.Dovedu se o sebe postarat.

can: He can't help it.Nemůže si pomoci.

can: He can't have done it.On to nemohl udělat.

can: You can't be serious.To určitě nemyslíš vážně.

can: I can't tell you who did it.Nemohu vám říct, kdo to udělal.

can: Can I have another coffee?Mohu dostat ještě jednu kávu?

can: Can I borrow your pen?Můžu si vypůjčit vaše pero?

certain: I can't say for certain ...Nemůžu s jistotou říct ...

come around: What can I do to make you come around?Co mám udělat, abys změnil názor/aby sis dal říct?

come between: Money can never come between us.Peníze nás nikdy nerozdělí.

complain: How is it going? I can't complain.Jak to jde? Nestěžuji si.

could: He could barely walk.Jen stěží mohl jít.

could: Who could have done it?Kdo to mohl udělat?

could: He could be out in two months.Mohl by být venku za dva měsíce.

could: He couldn't have been more than 12.Nemohlo mu být víc než 12.

could: If you spoke to her, you could tell her.Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.

could: You could phone her.Mohl bys jí zavolat.

could: Could I speak to John, please?Mohl bych, prosím, mluvit s Johnem?

could: Could you help us?Mohl byste nám pomoci?