Hlavní obsah

can't [kɑːnt]

Vyskytuje se v

assure: I (can) assure youmohu vás ujistit, ujišťuji vás, věřte mi

assured: sb can rest assuredkdo může být klidný, se může spolehnout

be: as ... as can bemaximálně, jak jen to jde jaký šťastný ap.

beat: Can you beat it?Chápeš to? výraz údivu, znepokojení

best: as best one canjak kdo jen umí/dovede vzhledem k okolnostem

bother: I can't be bothered to do sthnechce se mi, nemám náladu, ani mě nenapadne (u)dělat co

but: cannot (help) but, could not butnemoci jinak než co, muset (jen) co, nemít jinou možnost než

can: the canhajzl(ík), ajnclík záchod

care: I couldn't care lessje mi (to) úplně jedno

careful: You can't be too careful.Opatrnosti nezbývá.

chew: bite off more than one can chewukousnout (si) příliš velké sousto

compare: (can) not comparewith sth nemoci se rovnat, zdaleka se nevyrovnat čemu, být nesrovnatelný s čím

could: could havevyjadřuje neuskutečněnou možnost v minulosti

depend: can dependon sb/sth moci se spolehnout na koho/co

do: I could do with sthpřišlo by mi vhod, hodilo by se mi, dal bych si co

get: as ... as you can getco nejvíc jaký, maximálně, jak jen to jde jaký

hack: sb can't hack itkdo hovor. na to nemá schopnosti ap.

hear: can't hear osf thinknemoci se soustředit kvůli hluku, neslyšet vlastního slova

help: I can't help ...nemohu si pomoci, nemohu (jinak), nemohu se ubránit ...

ill: can ill afford (to do) sthnemoci si dovolit, je stěží si moci dovolit co muset zabránit

joke: can't take a jokenerozumět legraci

manage: can managesth vyšetřit, najít si co čas, peníze ap.

own: can call sth one's ownopravdu vlastnit co, skutečně patřit, říkat pane co komu

reach: (can) reachsth dosáhnout na co rukou

rest: can rest easymoci být v klidu, nemuset si dělat starosti

stick: sb can stick sth/itkdo si co/to může strčit někam, s čím/tím může jít kdo někam

tell: as far as I can tellpokud vím

time: (can) tell the timepoznat čas (na hodinkách) dítě ap.

way: can't have it both waysnemoci mít obojí kdo

worse: you can do worse than do sthneuškodilo by udělat co

bear: can't bear sb/sthnesnášet, nemoci vystát koho/co

can-can: can-can girlskankánové tanečnice

can-do: can-do spiritnezdolný duch

cookie: cookie candóza na sušenky plechovka ap.

eat: all you can eat buffetrestaurace/bufet s neomezenou konzumací za paušální cenu

never: you can never tell, one never knowsčlověk nikdy neví

opener: can/tin openerotvírák na konzervy

order: We can't supply your order.Nemůžeme splnit vaši objednávku.

read: can read peoplevyznat se v lidech

while: while you still candokud (ještě) můžeš

afford: I can't afford a new car.Nemohu si dovolit nové auto.

agree: We couldn't agree on it.Nemohli jsme se na tom shodnout.

anyone: Anyone can do it.To může udělat kdokoli.

anyplace: You can go anyplace.Můžeš jít kamkoli.

anything: We can't do anything.Nemůžeme nic dělat.

apart: I can't tell their twins apart.Jejich dvojčata od sebe nerozeznám.

avoid: This can't be avoided.Tomu se nelze vyhnout.

bathroom: Can I use your bathroom?Mohu si u vás odskočit?

blend in: This fish can perfectly blend in with the sea bottom.Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.

borrow: Can I borrow a pen?Mohu si půjčit pero?

buy: It can be bought anywhere.Lze to koupit kdekoliv.

certain: I can't say for certain ...Nemůžu s jistotou říct ...

come around: What can I do to make you come around?Co mám udělat, abys změnil názor/aby sis dal říct?

come between: Money can never come between us.Peníze nás nikdy nerozdělí.

complain: How is it going? I can't complain.Jak to jde? Nestěžuji si.

count: Can you count up to ten?Umíš napočítat do desíti?

describe: Can you describe it to me?Můžete mi to popsat?

either: He couldn't remember either man's name.Nepamatoval si jméno ani jednoho muže.

even: Even a child could do it.To by zvládlo i dítě.

get back: She couldn't get back to sleep.Nemohla znovu usnout.

get in: I can't get in two more courses a week.Další dva kurzy v týdnu nezvládnu.

abide: can't abide sb/sthnemoci vystát, nesnášet koho/co

dočkat se: cannot/can hardly wait to do sthnemoci se dočkat čeho

dopřát si: can afford sthmoci si dopřát co dovolit si

dovolit si: can afford (to do) sthmoci si dovolit (udělat) co mít na ap.

kanystr: BrE petrol can, AmE gas cankanystr na benzin

koš: waste/rubbish bin, na papír waste-paper basket/bin, venku ap. BrE litter bin/basket, AmE trash/garbage canodpadkový koš

mžik: in a wink, in the wink of an eye, before you could blink (an eyelid)v mžiku

následek: bear/face the consequences of sth, BrE, hovor. vinu carry the cannést následky

odnést: get the worst of it, hovor. smoke it, hovor. carry the canodnést (si) to

pochlubit se: can boast sth, pride osf on sthmoci se pochlubit čím

projít: sb (can) get away with (doing) sthkomu projde co

snášet: hate sb/sth, nemoci vystát ap. can't stand/bear sthnesnášet koho/co

spolehnutí: sb can be relied onna koho je spolehnutí

ubránit se: can't help doing sthnemoci se ubránit čemu nutkání ap.

vybraná: sb can choose, sb has the optionkdo má na vybranou

vynadívat se: can't take one's eyes off sb/sthnemoci se vynadívat na koho/co

aby: I can't wait for them to come.Už aby tu byli.

: There could be as many as 20 000 of them.Mohlo by jich být až 20 000.

bližší: Can you give more details?Můžete mi říct něco bližšího?

by: He could..., potenciálně He might...Mohl by...

být: The mountain can be seen from far away.Horu je vidět z dálky.

cesta: Could you show me the way?Mohl byste mi ukázat cestu?

co: He ran as fast as he could.Utíkal, co mohl.

česky: Can you speak Czech?Umíš česky?

člověk: One never knows., You can never tell.Člověk nikdy neví.

další: Can I have another one?Mohu dostat další?

dát: Can you put him on (the phone)?Můžeš mi ho dát (k telefonu)?

dát se: Time can't be stopped.Čas se nedá zastavit.

dokdy: I'll wait as long as I can.Počkám, dokdy budu moct.

domluvit se: Can you make yourself understood in English?Domluvíš se anglicky?

dorozumět se: I can make myself understood in English.Dorozumím se anglicky.

dostat: Can I have another coffee?Mohu dostat ještě jednu kávu?

dusit se: I can't breathe!, I am choking!Dusím se!

dýchat: I couldn't breathe.Nemohl jsem dýchat.

fuk: I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.Je mi to fuk.

hláskovat: Can you spell it for me?Můžete mi to hláskovat?

hovořit: Could I speak with/to ... ?Mohl bych hovořit s ...?

jinak: How else can I find it?Jak jinak to mohu najít?

jít: I can't get my head around it., I don't get it.Nejde mi to do hlavy. nechápu to

kapacita: The tank can hold ...Nádrž má kapacitu ...

kdokoli: Anyone can take it.Kdokoliv to může vzít.

klidně: It could very well happen.Klidně by se to mohlo stát.

klidný: You can rest assured.Můžete být klidný. spolehněte se ap.

kolik: You can try as many as you want.Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.

kudy: Which is the way to ...?, How can I get to ...?Kudy se jde do ...?

létat: You can't make an omelette without breaking eggs.Když se kácí les, lítají třísky.

líbit: I could get used to it/that.To bych si dal líbit.

lze: It can be done.Lze to zvládnout/provést.

minout: Go straight ahead. You can't miss it.Jděte pořád rovně. To nemůžete minout.

mít: finančně I can't afford it., intelektuálně That's beyond me.Na to nemám.

mluvit: I'd like to talk to, Could I speak to ...Rád bych mluvil s ...

mobil: You can reach me on my cell (phone).Budu na mobilu.

moct: Could you help me?Mohl byste mi pomoci?

muset: I couldn't help laughing.Musel jsem se smát.

myšlenka: I can't help thinking that ...Nemohu se ubránit myšlence, že ...

nabažit se: I can't get enough of it.Nemohu se toho nabažit.

nabídnout: Can/May I offer you ...?Mohu vám nabídnout ...?

načekat se: You can whistle for it!To se tedy načekáš! nic nebude

nahlas: Can you speak up?Můžete mluvit víc nahlas?

najednou: We can't go there all at the same time.Nemůžeme tam jít všichni najednou.

napadat: I can't think of anything.Nic mě nenapadá.

napadnout: Can you think of a way to ...?Napadne vás (způsob), jak...?

nebo: You can either stay or go.Můžeš buď zůstat nebo jít.

něco: How can you say such a thing?Jak můžeš něco takového říct?

nejlépe: He did it as best he could.Udělal to, jak nejlépe dovedl.

nelze: There is no other way., It can't be avoided.Nelze jinak.

nic: There is nothing we can do.Nemůžeme nic dělat.

obrázek: What can you see in the picture?Co vidíte na obrázku?

odklad: It can't be delayed., It is extremely urgent., It allows no delay.To nesnese odkladu.

odměnit se: How can I repay you for ...?Jak se ti odměním za ...?

odvézt: Could you take me to the station?Odvezl bys mě na nádraží?

pálit: Nettles can sting you.Kopřivy pálí.

plavat: I can't swim!Neumím plavat!

pobrat: I can't carry it all.Všechno to nepoberu.