Hlavní obsah

am

Předložka + člen

  1. = an dem
  2. v některých ustálených spojeních se nedá nahradit pomocí an demam 1. September stattfindenkonat se 1. září

Vyskytuje se v

Ärmel: Leck mich am Ärmel!Polib mi prdel!

Arsch: Leck mich am Arsch!Polib mi prdel!

Arsch: im/am Arsch seinbýt v prdeli/řiti pokazit se

Ball: am Ball seinzůstat u míče

Band: am laufenden Bandjako na běžícím páse, bez přerušení

Boden: am Boden zerstört (sein)(být) (úplně) na dně zcela vyčerpaný

Dreck: Dreck am Stecken habenmít máslo na hlavě

fünft(er,e,es): das fünfte Rad am Wagen seinbýt páté kolo u vozu

Grab: am Rande des Grabes stehenbýt nad hrobem

häuslich: am häuslichen Herdv teple rodinného krbu

Heimchen: Heimchen am Herd(e)slípka, domácí puťka

Kreuzweg: am Kreuzweg stehen, an einen Kreuzweg gekommen seinstát na křižovatce, dostat se na křižovatku muset se rozhodnout

Leib: etw. Akk am eigenen Leib erfahrenzažít co na vlastní kůži

Ort: am Ortv místě, v okolí

Rad: das fünfte Rad am Wagen seinbýt páté kolo u vozu

Rand: am Randena okraj, mimochodem, kromě toho

Riemen: sich Akk am Riemen reißensebrat se, pohnout kostrou

Sand: wie Sand am Meerjako písku v moři, jako hvězd na nebi

Scheideweg: am Scheideweg stehenstát na životní křižovatce

Schlafittchen: j-n am Schlafittchen nehmen/kriegen/packenchytit koho pod krkem, dát komu na frak

Schlange: eine Schlange am Busen nährenhřát si hada na prsou

Schnürchen: wie am Schnürchen laufen/klappenjít jako na drátkách/po másle

Stock: am Stock gehenbýt marod

Weisheit: mit seiner Weisheit am Ende seinbýt se svým rozumem v koncích

Wickel: j-n am Wickel packenchytit koho za pačesy

Zeug: j-m etw. Akk am Zeug(e) flickenpřišít komu co vinu na neúspěchu ap.

Zug: am Zug seinbýt na tahu s figurkou

diesseitig: am diesseitigen Ufer bauenstavět na tomto břehu

Eis: Eis am Stielnanuk na špejli/dřívku

Hals: j-n am Hals packenpopadnout kolem krku koho

hängen: am Geld/am Leben/an der Heimat hängenlpět na penězích/životě/domově

heil: heil am Ziel ankommenve zdraví dorazit do cíle

herunterlassen: einen Eimer am Seil herunterlassenspouštět kbelík na laně

Kaiser: am Hofe Kaiser Karls IV.na dvoře císaře Karla IV.

Körper: am ganzen Körper zitterntřást se po celém těle

Leben: am Leben seinbýt naživu

Leder: dicht am Leder bleibenzůstat u míče

schön: einen schönen Urlaub am Meer verbringenstrávit krásnou dovolenou u moře

sparen: Sie spart am falschen Ende.Šetří na nesprávném místě.

Stern: ein Stern am Christbaumhvězda na vánočním stromku

Steuer: am Steuer sitzensedět za volantem

Ziel: am Ziel ankommendorazit do cíle

Ziel: am Ziel vorbeischießenpřestřelit cíl

Abend: am frühen/späten Abendbrzy/pozdě večer

Abend: am Samstag Abendv sobotu večer

anbinden: den Hund am Zaun anbindenpřivázat psa k plotu

Anfang: am/zu Anfangna/ze začátku

anlaufen: Die Fähre hat den Hafen um acht Uhr am Abend angelaufen.Trajekt připlul do přístavu v osm hodin večer.

Apparat: Am Apparat!U telefonu!

Apparat: Wer ist am Apparat?Kdo je u telefonu?, S kým mluvím?

aufgeben: ein Telegramm am Schalter aufgebenpodat telegram u přepážky

Ausgang: am Ausgang des Dorfesna (o)kraji vesnice

ausmachen: ein Schiff am Horizont ausmachenrozeznat loď na horizontu

Bahnhof: j-n am/vom Bahnhof abholenvyzvednout koho na nádraží

beginnen: Am Abend begann es zu schneien.Večer začalo sněžit.

bemerken: etw. am Rande bemerkenpodotknout co na okraj

besuchen: Ich wollte dich am Wochenende besuchen.Chtěl jsem tě navštívit o víkendu.

bleiben: Bleiben Sie bitte am Apparat!Zůstaňte prosím u telefonu!

brennen: Ich habe mich am Ofen gebrannt.Spálil jsem se o kamna.

darauf: am Tag darauf/darauf folgenden Tagden nato/následující den

direkt: direkt am Bahnhofpřímo na nádraží

durchwachen: Sie hat viele Nächte am Bett des Kranken durchwacht.Probděla mnoho nocí u lůžka nemocného.

ehrlich: přen. Ehrlich währt am längsten.S poctivostí nejdál dojdeš.

Eingang: am Eingang der Zeremoniena začátku ceremonie

einstellen: Am zweiten Tag hat sich Fieber eingestellt.Druhého dne se dostavila horečka.

Ende: am Ende der Stadt/Straßena konci města/ulice

erfahren: Ich habe es am eigenen Leibe erfahren.Zažila jsem to na vlastní kůži.

ergreifen: Er ergriff sie am Arm.Popadl ji za paži.

fassen: das Messer am Griff fassenuchopit nůž za střenku

fehlen: Es fehlte uns am Nötigsten.Chybělo nám to nejnutnější.

Feierabend: Am Feierabend treibt er Sport.Ve svém volnu sportuje.

festhalten: j-n am Ärmel festhaltenzachytit koho za rukáv

folgen: am folgenden Abendnásledující večer

frühestens: frühestens am Mittwochnejdřív ve středu

fühlen: Man konnte die Beule am Kopf fühlen.Ta boule na hlavě se dala nahmatat.

gebären: Ich wurde am 7. Juni 1967 in Brünn geboren.Narodil jsem se 7. června 1967 v Brně.

gehen: am Stock gehenchodit o holi

Geldautomat: Geld am Geldautomaten abhebenvybrat peníze z bankomatu

kribbeln: Meine Haut kribbelt am Rücken.Svědí mě kůže na zádech.

Kunde: Das ist Dienst am Kunden.To je pozornost podniku.

Leib: am ganzen Leib zitterntřást se po celém těle

letzt(er,e,es): am letzten Montagminulé pondělí

Nerv: mit den Nerven herunter/am Ende/fertig seinbýt s nervy u konce

nesteln: am Reißverschluss/an den Knöpfen nestelnšmátrat po zipu/knoflících

neuerdings: Fahrkarten gibt es neuerdings nur noch am Automaten.Jízdenky se dají koupit nově jen v automatech.

nuckeln: am Daumen nuckelncucat (si) palec

operieren: eine Patientin am Blinddarm operierenoperovat pacientce slepé střevo

plus: Am Morgen waren es fünf Grad plus.Ráno bylo plus pět stupňů.

postieren: den Polizisten am Eingang postierenpostavit ke vchodu policistu

Reck: am Reck turnencvičit na hrazdě