Hlavní obsah

am

Předložka + člen

  1. = an dem
  2. v některých ustálených spojeních se nedá nahradit pomocí an demam 1. September stattfindenkonat se 1. září

Vyskytuje se v

Adresse: sich an die richtige Adresse wendenobrátit se na správnou adresu

an: von... anod čeho místně

Anfang: von Anfang anod (samého) začátku

ankommen: Das/Es kommt darauf an.Přijde na to.

ansehen: Sieh (mal) (einer) an!To se podívejme!

anziehen: Gegensätze ziehen einander/sich an.Protiklady se přitahují.

Ärmel: Leck mich am Ärmel!Polib mi prdel!

Arsch: Leck mich am Arsch!Polib mi prdel!

Ball: am Ball seinzůstat u míče

Band: am laufenden Bandjako na běžícím páse, bez přerušení

Bettelstab: an den Bettelstab kommenpřijít na žebráckou hůl

binden: j-m/sich etw. Akk ans Bein bindenco pověsit komu/si na krk

Boden: am Boden zerstört (sein)(být) (úplně) na dně zcela vyčerpaný

bringen: etw. Akk an sich bringenpřivlastnit si co

Decke: an die Decke gehenrozpálit se, lézt po zdi vzteky

Dreck: Dreck am Stecken habenmít máslo na hlavě

Ecke: an allen Ecken (und Enden)na každém rohu všude

Eid: an Eides stattmístopřísežně

Eingemachte: ans Eingemachte gehenjít do hloubky problému ap.

Finger: an jedem Finger zehn habenmít jich na každém prstu deset ctitelů, ctitelek ap.

Freude: aus Spaß an der Freudejen tak z legrace

fünft(er,e,es): das fünfte Rad am Wagen seinbýt páté kolo u vozu

gehen: an die Decke gehenvybuchnout, naštvat se, dožrat se

geraten: an die falsche Adresse geratenobrátit se na špatnou adresu

Grab: am Rande des Grabes stehenbýt nad hrobem

Gurgel: j-m an die Gurgel springenskočit komu po krku

gut: Das fängt ja gut an!To to pěkně začíná!

Haar: an einem Haar hängenviset na vlásku

halten: an sich haltendržet se, ovládnout se

Hand: j-n an der Hand habenmít koho po ruce

hängen: an einem dünnen Faden hängenviset na tenké nitce

häuslich: am häuslichen Herdv teple rodinného krbu

Heimchen: Heimchen am Herd(e)slípka, domácí puťka

Kandare: j-n an die Kandare nehmen/bringen, bei j-m die Kandare anziehenpřitáhnout komu uzdu

Kante: an allen Ecken und Kantenna každém rohu všude

Karren: j-m an den Karren fahrensjet koho kritizovat

Kehle: es geht j-m an die Kehlekomu jde o krk

Kehricht: Das geht dich einen feuchten Kehricht an!Po tom ti nic není!

Kindesbeine: von Kindesbeinen anodmalička, od dětství

Knüppel: sich Dat einen Knüppel ans Bein bindenuvázat si kouli na nohu, uplést si na sebe bič

kommen: an die Reihe kommenpřijít na řadu

Kreuzweg: am Kreuzweg stehen, an einen Kreuzweg gekommen seinstát na křižovatce, dostat se na křižovatku muset se rozhodnout

Leib: etw. Akk am eigenen Leib erfahrenzažít co na vlastní kůži

Lippe: an j-s Lippen hängenviset komu na rtech

Messer: j-m das Messer an die Kehle setzendát komu nůž na krk

Nagel: etw. Akk an den Nagel hängenpověsit co na hřebík

Nase: j-n an der Nase herumführenvodit koho za nos, věšet komu bulíky na nos

Ort: am Ortv místě, v okolí

Pranger: j-n/etw. an den Pranger stellenpostavit koho/co na pranýř

privat: an privatsoukromě, soukromé osobě prodat ap.

Quelle: an der Quelle sitzenbýt (přímo) u zdroje/pramene

Rad: das fünfte Rad am Wagen seinbýt páté kolo u vozu

Rand: am Randena okraj, mimochodem, kromě toho

Reihe: an der Reihe seinbýt na řadě

Riemen: sich Akk am Riemen reißensebrat se, pohnout kostrou

Rockzipfel: an j-s Rockzipfel hängendržet se máminy sukně, schovávat se za máminy sukně o dětech

Sand: wie Sand am Meerjako písku v moři, jako hvězd na nebi

Schalthebel: an den Schalthebeln der Macht sitzenbýt u kormidla/vesla, tahat za drátky

Scheideweg: am Scheideweg stehenstát na životní křižovatce

Schlafittchen: j-n am Schlafittchen nehmen/kriegen/packenchytit koho pod krkem, dát komu na frak

Schlange: eine Schlange am Busen nährenhřát si hada na prsou

Schnürchen: wie am Schnürchen laufen/klappenjít jako na drátkách/po másle

Seite: Seite an Seitebok po boku vedle sebe

sich: etw. Nom an sich Datco samo o sobě bez podrobnějších okolností

Spaß: aus Spaß an der Freude, aus (lauter) Spaß und Tollereize srandy, (jen tak) pro zábavu

Speck: Ran an den Speck!Tak do toho!, Jedem!

statt: an j-s statt(na)místo koho, za koho

Stelle: an Stelle(na)místo v zastoupení

Stock: am Stock gehenbýt marod

Stück: an einem Stückv jednom kuse, bez přestání pršet ap.

Tagesordnung: an der Tagesordnung seinbýt na denním pořádku

Teufel: den Teufel an die Wand malenmalovat čerta na zeď

Tod: j-m den Tod an den Hals wünschenpřát komu (jen) smrt jen to nejhorší

unrecht: an den Unrechten/die Unrechte geraten(na)trefit na toho nepravého/tu nepravou

Wand: j-n an die Wand drückentlačit koho ke zdi konkurenta ap.

Weisheit: mit seiner Weisheit am Ende seinbýt se svým rozumem v koncích

Welt: bis ans Ende der Weltaž na konec světa

Wickel: j-n am Wickel packenchytit koho za pačesy

Wie: Auf das Wie kommt es an.Záleží na způsobu.

Zahn: bis an die Zähne bewaffnetpo zuby ozbrojený

zehn: zehn an jedem Finger habenmít na každém prstu deset ctitelů ap.

Zeit: es ist (an der) Zeitje na čase něco udělat

Zeug: j-m etw. Akk am Zeug(e) flickenpřišít komu co vinu na neúspěchu ap.

Zug: am Zug seinbýt na tahu s figurkou

Zünglein: das Zünglein an der Waage seinbýt jazýčkem na vahách

abstellen: das Fahrrad an der Wand abstellenodstavit kolo ke zdi

Aktualität: an Aktualität gewinnen/verlierenzískat/ztratit na aktuálnosti

am: am 1. September stattfindenkonat se 1. září

ab: ab und zu/antu a tam, občas, čas od času

akce: an einer kulturellen Veranstaltung teilnehmenzúčastnit se kulturní akce

bída: am Hungertuch nagentřít bídu s nouzí

čich: j-n/etw. am Geruch erkennenpoznat koho/co po čichu

čtvrtek: am Donnerstagve čtvrtek

adaptovat: sich an die neue Umgebung anpassenadaptovat se na nové prostředí

aparát: Am Apparat.U aparátu.

: Wenn du zu Hause bist, ruf mich an.Až budeš doma, zavolej mi.

bankomat: Geld am Bankautomat abhebenvybrat peníze z bankomatu

bar: an der Bar sitzensedávat u/na baru

berla: an Krücken gehenchodit o berlích

blíže: sich näher ans Fenster setzensednout si blíž k oknu

bohatý: reich an Erfahrungen seinmít bohaté zkušenosti

bouda: Binde den Hund an die Hütte an!Uvaž psa k boudě!

brnknout: Ruf mich mal an!Brnkni mi někdy!

brzy: früh am Morgen aufstehenvstát brzy ráno

bůh: an Gott glaubenvěřit v Boha

být: Was geht dich das an?Co je ti po tom?

cíl: ans Ziel kommendoběhnout do cíle

citlivý: Er traf sie an ihrer empfindlichsten Stelle.Dotkl se jejího citlivého místa.

cloumat: an der Türklinke rüttelncloumat klikou

co: Was, du hast dich an mich erinnert?Co, ty sis na mě vzpomněl?

co do: Was die Kenntnisse betrifft, kommt niemand an ihn heran.Co do znalostí se mu nikdo nevyrovná.

cucat: am Daumen nuckelncucat si palec

cukrovka: an Zuckerkrankheit leidentrpět cukrovkou

čas: Es ist an der Zeit.Je na čase.

čekat: einen Besuch am Abend erwartenčekat večer návštěvu

čelo: am Kopf der Tafel sitzensedět v čele tabule

dát se: sich an die Arbeit machendát se do práce

den: am selben Tagtéhož dne

dětství: von Kindheit anod dětství

diabetes: an Diabetes erkrankenonemocnět diabetem

doběhnout: Er kam als Dritter an.Doběhl jako třetí.

dojít: ans Ziel gelangendojít k cíli

doskočit: Er sprang am weitesten von allen.Doskočil nejdál ze všech.

dostat se: an die Macht kommendostat se k moci

drhnout: Die Tür schleift an der Schwelle.Dveře drhnou o práh.

držák: etw. am Halter greifenuchopit co za držák

držet: das Kind an der Hand haltendržet dítě za ruku

držet se: sich am Geländer festhaltendržet se zábradlí

fakulta: an der naturwissenschaftlichen Fakultät studierenstudovat na přírodovědecké fakultě

filozofie: an der philosophischen Fakultät studierenstudovat na filozofii

fronta: die Schlange an der Kassefronta u pokladny

hák: etw. an einen Haken hängenpověsit co na hák

halucinace: an Halluzinationen leidentrpět halucinacemi

hlt: sich an einem Schluck Schnaps labenposilnit se hltem kořalky

hnusit se: Das ekelt mich (an).To se mi hnusí.

honem: Marsch, an die Arbeit!Honem, do práce!

hora: am Fuße des Bergesna úpatí hory

hraničit: Deutschland grenzt im Süden an die Schweiz.Německo hraničí na jihu se Švýcarskem.

hryzat: an den Fingernägeln kauenhryzat si nehty

hůl: am Stock gehenchodit o holi

choroba: an einer unheilbaren Krankheit leidentrpět nevyléčitelnou chorobou

chrlit: Bücher am laufenden Band produzierenchrlit jednu knihu za druhou

chybět: Es fehlt uns am Nötigsten.Chybí nám to nejnutnější.

chytit se: Fasst euch an den Händen.Chyťte se za ruce.