Hlavní obsah

du

Zájmeno

  1. ty osloveníDu Glücklicher!Ty šťastlivče!Du hast Recht.Máš pravdu.
  2. užívá se jako neosobní zájmeno man

Zájmeno

  1. mit j-m per du sein tykat si s kým

Das, podstatné jméno~(s), ~(s)

  • tykáníj-m das Du anbietennabídnout tykání komu

Vyskytuje se v

ähnlich: Das sieht dir ähnlich!To je ti podobné!

ausschauen: Wie schaut's aus mit dir?Jak to s tebou vypadá?

aussehen: So siehst du aus!To si jenom myslíš!

beißen: Er wird (dich) schon nicht (gleich) beißen.Však on nekouše., Však on tě neukousne.

bisschen: (Ach) Du liebes bisschen!Panebože!, Můj ty bože!

denken: Was hast du dir (eigentlich) dabei gedacht?Co sis (vlastně vůbec) myslel?

denken: Wo denkst du hin?Co tě napadá? ani nápad

dir: Wie du mir, so ich dir.Jak ty mně, tak já tobě.

erwarten: Du wirst es wohl noch erwarten können!Dočkej času!

fehlen: Fehlt dir was?Chybí ti něco?, Je ti něco?, Nejsi nemocný?

Geier: Hol dich/Hols der Geier!Čert aby tě/to vzal!

gern: Du kannst mich (mal) gern haben!Trhni si! Ty mi můžeš...!

geschehen: Das geschieht dir recht!Dobře ti tak!

Gott: Grüß (dich) Gott!Pozdrav (tě) pánbůh! pozdrav

grüßen: Grüß dich!Zdravím Tě!, Buď zdráv!, Ahoj!

Kehricht: Das geht dich einen feuchten Kehricht an!Po tom ti nic není!

kennenlernen: Du sollst mich (noch) kennenlernen!To mě ještě neznáš!, To ještě uvidíš!

Kuckuck: Hol dich der Kuckuck!, Der Kuckuck soll dich holen!Vem tě čert!, Aby tě kat spral!

leicht: Du hast leicht reden!Tobě se to lehce řekne!

liegen: Das liegt bei dir/Ihnen!Je to na tobě/vás!

los: Was ist denn mit dir los?Co je to s tebou?, Co se s tebou děje?

mir: mir nichts, dir nichtsmírnix týrnix, zničehonic, pro nic za nic

Mondschein: Du kannst mir (mal) im Mondschein begegnen!Ty mi můžeš být ukradený!, Kašlu na tebe!

Mühe: Gib dir keine Mühe., Spar dir die Mühe., Die Mühe kannst du dir sparen.Nech to být., Ušetři si námahu., Nenamáhej se.

neun: Ach, du grüne Neune!Můj ty světe!, Dobrý bože!, Propánakrále!

recht: Das geschieht dir recht!To ti patří!, Tady to máš!, To máš za to!

scheren: Scher dich nach Hause!Padej domů!, Už ať jsi doma!

Schreck: Ach du (lieber) Schreck!, (Ach) Du mein Schreck!, (Ach du) Heiliger Schreck!Do háje!, No nazdar!

Spitz: Du/Mein lieber Spitz!No nazdar!

Strohsack: (Ach, du) Heiliger Strohsack!Panebože!, No nazdar!, Ach jo!

vorkommen: Wie kommst du mir eigentlich vor?Co si to (vlastně) dovoluješ?

warten: Da kannst du lange warten!To se načekáš!

warten: Worauf wartest du noch?Na co ještě čekáš?

Weisheit: Behalte deine Weisheit für dich!Nech si své moudrosti pro sebe!

wer: Wem sagst du das!Mně to budeš povídat!, Komu to říkáš!, Mně je to jasné!

Wörtchen: Mit dir habe ich noch ein Wörtchen zu reden.Ještě na slovíčko.

Zeit: (Ach) Du liebe Zeit!Propánajána!, Propánakrále!

als: älter als dustarší než ty

anbieten: j-m das Du anbietennabídnout komu tykání

dank: dank deiner guten Kenntnissedíky tvým dobrým znalostem

doch: Kommst du nicht? – Ja doch!Ty nepřijdeš? – Ale ano!

kümmern: Was kümmert dich das?Co se staráš?, Co tě to zajímá?

legen: Leg dich!Lehni! pobídka psovi

mit: mit dirs tebou

nach: Wer ist nach dir dran?Kdo je po tobě na řadě?

schmecken: Lass es dir schmecken!Nech si chutnat!

aber: Kommst du mit? – Aber ja!Půjdeš taky? – Ale ano!

abgeben: Hast du meine Hausarbeit beim Lehrer abgegeben?Odevzdal jsi učiteli můj domácí úkol?

abgeben: Gibst du mir ein Stück von deinem Brötchen ab?Dáš mi kousek tvé housky?

ablegen: Willst du nicht ablegen?Nechceš si odložit?

abschminken: hovor. Das kannst du dir abschminken!Na to zapomeň!, To pusť z hlavy!

ähnlich: Ich hatte einen ähnlichen Gedanken wie du.Měla jsem podobnou myšlenku jako ty.

Ahnung: přen., hovor. Hast du eine Ahnung!To seš teda vedle!, To se teda pleteš!

allein: Du allein kannst mir noch helfen.Jenom ty (sám) mi můžeš ještě pomoci.

also: Also bitte, hältst du mich vielleicht für blöd?Prosím tě, copak jsem blbej?

anrufen: Kannst du mich, bitte, morgen im Büro anrufen?Můžeš mi, prosím, zítra zavolat do kanceláře?

antworten: Was hast du ihm darauf geantwortet?Co jsi mu na to odpověděl?

Appetit: Hast du Appetit auf Fisch?Máš chuť na rybu?

arbeiten: hovor. Was arbeitest du?Kde děláš?, Co děláš (za práci)?

auch: Hast du dir auch die Hände gewaschen?A umyl(a) sis ruce?

aufblähen: Bläh dich nicht so auf!Nenaparuj se tak!

aufblasen: Blas dich doch nicht so auf!Nenaparuj se tolik!

auffassen: Du hast meine Bemerkung falsch aufgefasst!Ty jsi mou poznámku špatně pochopil!

aufheben: Du hebst dir das Beste immer bis zum Schluss auf.Necháváš si to nejlepší vždycky na konec.

auskennen: Kennst du dich mit Computern aus?Vyznáš se v počítačích?

ausruhen: Du musst ein wenig ausruhen!Musíš trochu odpočívat!

aussehen: Wie siehst du denn aus?Jak to vypadáš?

austreiben: Diese Unsitte werde ich dir schon noch austreiben!Těmto zlozvykům tě ještě odnaučím!

behalten: Behalt das für dich!Nech si to pro sebe!

beichten: Ich muss dir beichten, dass ...Musím ti svěřit, že ...

bekommen: Der Klimawechsel bekommt dir gut.Změna podnebí ti prospěje.

beraten: Du bist gut beraten, wenn du das Angebot annimmst.Uděláš dobře, když tu nabídku přijmeš.

Beruf: hovor. žert. Du hast deinen Beruf verfehlt.Ty ses minul povoláním.

beruflich: Was machst du beruflich?Jaké máš zaměstnání?/Co děláš?

beruhigen: Beruhig dich!Uklidni se!

besuchen: Ich wollte dich am Wochenende besuchen.Chtěl jsem tě navštívit o víkendu.

betrachten: Wie betrachtest du das?Jak se na to díváš?, Co o tom soudíš?

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

bevor: Bevor du nicht genügend Geld verdienst, kannst du dir kein Auto kaufen.Dokud nevyděláš dost peněz, nemůžeš si koupit auto.

bieten: Das solltest du dir nicht bieten lassen!To by sis neměl nechat líbit!