Hlavní obsah

legen

Sloveso

  1. položit dát do vodorovné polohy
  2. postavit, stavět žebřík ke stromu ap.
  3. sich legen lehnout si do postele ap.Leg dich!Lehni! pobídka psovi
  4. sich legen snést se zima na krajinu ap.
  5. položit, umístit nohy na křeslo ap.Sie legte die Tischdecke auf den Tisch.Položila ubrus na stůl.
  6. j-n/etw. irgendwohin uložit, dát koho/co kam
  7. uložit, poskládat, upravit do určitého tvaruWäsche legen(po)skládat prádlo
  8. sich legen utišovat se, ustávat, opadat rozbouřené moře, rozčílení ap.

Vyskytuje se v

Goldwaage: alles/jedes Wort auf die Goldwaage legenbrát všechno doslovně/smrtelně vážně

Grundstein: den Grundstein zu etw. legenpoložit základní kámen čeho, čemu

Hand: für j-n/etw. seine Hand ins Feuer legendát za koho/co ruku do ohně zaručit se

Karte: die Karten aufdecken/auf den Tisch legenodkrýt karty/vyložit karty (na stůl)

legen: sich legenlehnout si do postele ap.

Seite: etw. Akk auf die Seite legenodkládat si co bokem

Weg: j-m/etw. nichts in den Weg legenneklást komu/čemu do cesty žádné překážky

Wert: Wert auf etw. Akk legenklást důraz na co

Wiege: j-m in die Wiege gelegt worden seinbýt komu dáno do vínku

Wort: jedes Wort auf die Goldwaage legenvážit každé slovo

auf: die Tasche auf den Boden legenpoložit tašku na zem

Falle: eine Falle aufstellen/legennalíčit/nastražit past

Kette: einen Hund an die Kette legenuvázat psa na řetěz

Schoß: die Hände in den Schoß legensložit ruce do klína

übers: j-n übers Knie legenpřehnout koho přes koleno

Äußerlichkeit: auf Äußerlichkeiten Wert legenklást důraz na vzhled

Brand: Brand an etw. legenzapálit, podpálit co

dazwischen: Lege das Buch nicht darauf, sondern dazwischen.Nepokládej tu knihu na to, ale mezi to.

Ei: Die Hennen legen Eier.Slepice snáší vejce.

Feuer: Feuer legen/löschenzaložit/uhasit požár

Grab: Blumen auf j-s Grab legenpoložit květiny na čí hrob

Gras: sich ins Gras legenlehnout si do trávy

Krone: Er legte die Krone nieder.Vzdal se koruny.

Leitung: die Leitung legenpoložit vedení

Schulter: den Arm um j-s Schulter legenkoho vzít kolem ramen

Wind: Der Wind bläst/legt sich.Vítr vane/utichá.

oko: Schlingen legenklást oka

překážka: j-m Hindernisse (in den Weg) legenklást komu (do cesty) překážky

váha: großen Wert auf etw. legenpřikládat čemu váhu

vina: j-m etw. zur Last legenklást za vinu komu co

vykládat: j-m die Karten legenvykládat komu karty

železo: j-n in Eisen legenvsadit koho do želez

chladnička: die Lebensmittel in den Kühlschrank legenuložit potraviny do chladničky

inkubátor: das Kind in einen Inkubator legenuložit dítě do inkubátoru

jinam: etw. woandershin legenco položit jinam

lehnout (si): Leg dich!Lehni! povel pro psa

maturovat: Er legte im Jahr 1983 das Abitur ab.Maturoval v roce 1983.

naplocho: etw. flach legenpoložit co naplocho

narovnat: Süßgebäck auf den Teller legennarovnat talíř cukroví

naskládat: die Vorhänge in Falten legennaskládat na závěsech záhyby

nastražit: eine Bombe legennastražit bombu

navrch: etw. oben auf etw. legenpoložit co navrch čeho

opačně: etw. umgekehrt legenpoložit co opačně

parketa: das Parkett legen/polierenklást/leštit parkety

pekáč: die Gans in den Bräter legendát husu na pekáč

poskládat: die Wäsche in den Schrank legenposkládat prádlo do skříně

postel: sich ins Bett legenlehnout si do postele

přichystat: Legen sie sich Papier und einen Stift bereit.Přichystejte si papír a tužku.

rovně: sich flach legenlehnout si rovně

řádek: die Kartoffeln in Reihen legensázet brambory do řádků

sdružit: Die Partner legten ihre Finanzmittel zusammen.Partneři sdružili své finanční prostředky.

snést: ein Ei legensnést vejce

spánek: sich schlafen legenuložit se ke spánku

spis: die Schrift ad acta legenodložit spis ad acta

ulehnout: Er hat sich mit Grippe ins Bett gelegt.Ulehl s chřipkou.

uložit: etw. ad acta legenuložit co ad acta

vypálit: Er legte an und feuerte.Zamířil a vypálil.

základ: das Fundament legen, fundamentierenpoložit základy

základní: den Grundstein für etw., zu etw. legenpoložit základní kámen čeho, k čemu

zrychlit: Der Läufer legte auf dem fünften Kilometer zu.Závodník zrychlil na pátém kilometru.

ztišit se: Der Wind legte sich.Vítr se ztišil.

důraz: den Nachdruck auf die Ehre legenpřen. klást důraz na čestnost

karta: j-m die Karten legenvyložit komu karty

klín: die Hände in den Schoß legensložit ruce do klína

lopatka: j-n auf die Schulter legenpoložit koho na lopatky

obout se: Der legte sich aber mächtig ins Geschirr!Ten se do toho ale pořádně obul!

oheň: für j-n/etw. die Hand ins Feuer legendát za koho/co ruku do ohně

přehnout: j-n übers Knie legenpřehnout koho přes koleno

strana: etw. beiseite legendát co na stranu schovat

Akte: etw. Akk zu den Akten legenodložit co ad acta, založit co ke spisům