Hlavní obsah

legen

Sloveso

  1. položit dát do vodorovné polohy
  2. postavit, stavět žebřík ke stromu ap.
  3. sich legen lehnout si do postele ap.Leg dich!Lehni! pobídka psovi
  4. sich legen snést se zima na krajinu ap.
  5. položit, umístit nohy na křeslo ap.Sie legte die Tischdecke auf den Tisch.Položila ubrus na stůl.
  6. j-n/etw. irgendwohin uložit, dát koho/co kam
  7. uložit, poskládat, upravit do určitého tvaruWäsche legen(po)skládat prádlo
  8. sich legen utišovat se, ustávat, opadat rozbouřené moře, rozčílení ap.

Vyskytuje se v

Akte: etw. Akk zu den Akten legenodložit co ad acta, založit co ke spisům

Goldwaage: alles/jedes Wort auf die Goldwaage legenbrát všechno doslovně/smrtelně vážně

Grundstein: den Grundstein zu etw. legenpoložit základní kámen čeho, čemu

Hand: für j-n/etw. seine Hand ins Feuer legendát za koho/co ruku do ohně zaručit se

Karte: die Karten aufdecken/auf den Tisch legenodkrýt karty/vyložit karty (na stůl)

Karte: j-m die Karten legenvykládat komu karty

Seite: etw. Akk auf die Seite legenodkládat si co bokem

Weg: j-m/etw. nichts in den Weg legenneklást komu/čemu do cesty žádné překážky

Wert: Wert auf etw. Akk legenklást důraz na co

Wiege: j-m in die Wiege gelegt worden seinbýt komu dáno do vínku

Wort: jedes Wort auf die Goldwaage legenvážit každé slovo

auf: die Tasche auf den Boden legenpoložit tašku na zem

Falle: eine Falle aufstellen/legennalíčit/nastražit past

Kette: einen Hund an die Kette legenuvázat psa na řetěz

Schoß: die Hände in den Schoß legensložit ruce do klína

übers: j-n übers Knie legenpřehnout koho přes koleno

Äußerlichkeit: auf Äußerlichkeiten Wert legenklást důraz na vzhled

Brand: Brand an etw. legenzapálit, podpálit co

dazwischen: Lege das Buch nicht darauf, sondern dazwischen.Nepokládej tu knihu na to, ale mezi to.

Ei: Die Hennen legen Eier.Slepice snáší vejce.

Feuer: Feuer legen/löschenzaložit/uhasit požár

Grab: Blumen auf j-s Grab legenpoložit květiny na čí hrob

Gras: sich ins Gras legenlehnout si do trávy

Krone: Er legte die Krone nieder.Vzdal se koruny.

Leitung: die Leitung legenpoložit vedení

Schulter: den Arm um j-s Schulter legenkoho vzít kolem ramen

Wind: Der Wind bläst/legt sich.Vítr vane/utichá.

košík: výp. vložit/přidat do košíkudem Warenkorb hinzufügen, in den Warenkorb legen

oko: klást okaSchlingen legen

překážka: klást komu (do cesty) překážkyj-m Hindernisse (in den Weg) legen

váha: přikládat čemu váhugroßen Wert auf etw. legen

vina: klást za vinu komu coj-m etw. zur Last legen

vykládat: vykládat komu kartyj-m die Karten legen

železo: vsadit koho do železj-n in Eisen legen

chladnička: uložit potraviny do chladničkydie Lebensmittel in den Kühlschrank legen

inkubátor: uložit dítě do inkubátorudas Kind in einen Inkubator legen

jinam: co položit jinametw. woandershin legen

lehnout (si): Lehni! povel pro psaLeg dich!

maturovat: Maturoval v roce 1983.Er legte im Jahr 1983 das Abitur ab.

naplocho: položit co naplochoetw. flach legen

narovnat: narovnat talíř cukrovíSüßgebäck auf den Teller legen

naskládat: naskládat na závěsech záhybydie Vorhänge in Falten legen

nastražit: nastražit bombueine Bombe legen

navrch: položit co navrch čehoetw. oben auf etw. legen

opačně: položit co opačněetw. umgekehrt legen

parketa: klást/leštit parketydas Parkett legen/polieren

pekáč: dát husu na pekáčdie Gans in den Bräter legen

poskládat: poskládat prádlo do skřínědie Wäsche in den Schrank legen

postel: lehnout si do postelesich ins Bett legen

přichystat: Přichystejte si papír a tužku.Legen sie sich Papier und einen Stift bereit.

rovně: lehnout si rovněsich flach legen

řádek: sázet brambory do řádkůdie Kartoffeln in Reihen legen

sdružit: Partneři sdružili své finanční prostředky.Die Partner legten ihre Finanzmittel zusammen.

snést: snést vejceein Ei legen

spánek: uložit se ke spánkusich schlafen legen

spis: odložit spis ad actadie Schrift ad acta legen

ulehnout: Ulehl s chřipkou.Er hat sich mit Grippe ins Bett gelegt.

uložit: uložit co ad actaetw. ad acta legen

vypálit: Zamířil a vypálil.Er legte an und feuerte.

základ: položit základydas Fundament legen, fundamentieren

základní: položit základní kámen čeho, k čemuden Grundstein für etw., zu etw. legen

zrychlit: Závodník zrychlil na pátém kilometru.Der Läufer legte auf dem fünften Kilometer zu.

ztišit se: Vítr se ztišil.Der Wind legte sich.

důraz: přen. klást důraz na čestnostden Nachdruck auf die Ehre legen

karta: vyložit komu kartyj-m die Karten legen

klín: složit ruce do klínadie Hände in den Schoß legen

lopatka: položit koho na lopatkyj-n auf die Schulter legen

obout se: Ten se do toho ale pořádně obul!Der legte sich aber mächtig ins Geschirr!

oheň: dát za koho/co ruku do ohněfür j-n/etw. die Hand ins Feuer legen

přehnout: přehnout koho přes kolenoj-n übers Knie legen

strana: dát co na stranu schovatetw. beiseite legen