Hlavní obsah

auferlegen

Vyskytuje se v

pokuta: j-m eine Geldstrafe auferlegenuložit komu pokutu

uvalit: j-m hohe Steuern auferlegenuvalit na koho vysoké daně

auferlegen: j-m eine Strafe auferlegenuložit pokutu komu