Hlavní obsah

Podstatné jméno mužské neměnné

  1. den i astronomický
  2. datum

Související hesla

di dire

Vyskytuje se v

addio: dire addio a qrozloučit se s kým, dát sbohem komu

altrimenti: altrimenti dettoalias, jinak zvaný

bestemmia: dire una bestemmiarouhat se, přen. zaklít, zanadávat

bugia: dire/raccontare bugielhát, říkat lži

chiaro: dire qc chiaro e tondoříct co otevřeně

confidenza: dire qc a q in confidenzaříct co komu důvěrně

cosa: dire le cose come stannoříkat věci na rovinu

detto: va detto che ...je třeba říct, že..., je pravda, že... upřesnění výroku ap.

difficile: difficile a diretěžko vyslovitelný, který se těžko říká

dire: dire addio/arrivederci a q/qcrozloučit se s kým/čím, dát sbohem komu/čemu

dire: a dire pocomírně řečeno

dire: non vuol dire che ...což neznamená, že ...

dire: (tanto) per direjen aby řeč nestála, jen tak něco říct ap.

dire: non faccio (tanto) per dire ma ...nechci se chlubit, ale ...

dire: per meglio dire ...lépe řečeno ...

dire: sapere qc per sentito direznát co z doslechu

dire: voler dire qcznamenat co výraz, narážka ap.

dire: a suo direpodle jeho slov, podle toho, co říkal

lasciare: lasciar detto/scritto qc a qnechat vzkaz komu

mandare: mandare a dire qc a qvzkázat co komu

meno: in men che non si dicanež bys řekl švec, co by dup rychle, vmžiku

miracolo: dire miracoli di qmluvit o kom v superlativech

modo: modo di direrčení

modo: per modo di direabych tak řekl

muso: přen. dire qc sul musoříct co do ksichtu/narovinu

no: dire un no risolutoříct rezolutní NE

oltre: oltre ogni direnepopsatelně, velice, nadmíru

pane: dire pane al pane e vino al vinomluvit jasně

parolaccia: dire le parolacce(sprostě) nadávat

popolare: detto popolarelidové rčení

preghiera: dire le preghierepomodlit se

propriamente: propriamente dettopřísně vzato

rosario: dire/recitare il rosariopřeříkávat/modlit se růženec

sentito: per sentito direz doslechu znát ap.

sinceramente: sinceramente dettoupřímně řečeno

soldone: přen. detto in soldonijednoduše řečeno

tre: dire qc in tre paroleříci co dvěma slovy

valere: vale a diretedy, totiž, to jest, přesněji řečeno

vero: a dire il vero...popravdě (řečeno)..., abych řekl pravdu...

via: e così via, e via dicendo/di questo passoa tak dále

volere: voler direznamenat, mít význam

a: A dire il vero ...Abych řekl pravdu ...

amenità: Ha detto un mucchio di amenità.Řekl fůru nesmyslů.

andare: Va dicendo che ...Pořád říká, že ...

apposta: L'ho detto apposta.Řekl jsem to naschvál.

bello: Ha un bel dire...Tomu se to mluví...

bianco: Un giorno dice bianco, un giorno nero.Jednou říká to, jednou ono. neustále si protiřečí

cavolo: Che cavolo stai dicendo?Co to sakra říkáš?

ce: Non ce l'hanno detto.Neřekli nám to.

chi: C'è chi dice che ...Jsou tací, kteří tvrdí, že ...

ciò: Hai sentito ciò che ha detto?Slyšels, co říkal?

come: Come sarebbe a dire?Co tím myslíš?, Cože?

così: Non era così stanca come diceva.Nebyla tak unavená, jak říkala.

di: Dice di non esserci mai stato.Říká, že tam nikdy nebyl.

diecimila: Me l'hai detto già diecimila volte.Říkal jsi mi to už milionkrát.

difficile: È difficile a dire.Těžko říct.

dire: Cosa vuol dire...?Co znamená...?

dire: Come si dice ... in inglese?Jak se řekne ... anglicky?

dire: A dire il vero ...Abych řekl pravdu ...

dire: Non c'è che dire.Na to se nedá nic říct.

dire: Dicono che ..., Si dice che ...Říká se, že ..., Prý ..., Povídá se, že ...

dire: Odio dire addio.Nesnáším loučení.

dire: Che cosa dice il giornale?Co píšou v novinách?

dirsi: Mi sono detto di stare ...Řekl jsem si, že budu ...

inglese: Come si dice in inglese?Jak je to anglicky?

leggenda: Secondo la leggenda, si dice che ...Podle pověsti se traduje, že ...

lei: È a lei che lo devi dire.To musíš říct jí.

me: Me lo disse.Řekl mi to.

mio: Gli ho detto la mia.Řekl jsem mu svoje. svůj názor ap.

no: Ha detto di no.Řekl, že ne.

nonché: Lo dirò a lui, nonché a suo padre.Řeknu to jemu a také jeho otci.

notiziario: L'hanno detto al notiziario.Říkali to ve zprávách.

oltre: Oltre questo non ho altro da dire.Nemám, co bych víc řekl.

ora: Ora dice di sì, ora di no.Někdy souhlasí, jindy ne.

osare: Oserei dire che è un genio.Troufl bych si říct, geniální.

oscenità: Non dire oscenità.Nemluv sprostě.

parecchio: Parecchi dicono che non è veroDost lidí říká, že je to pravda.

per: Te lo dirà lui per me.On ti to řekne místo mě.

perché: Te lo dico perché tu lo sappia.Říkám ti to, abys to věděl.

potere: Queste cose non si possono dire.Takové věci se nesmí říkat.

proposito: A questo proposito dirò alcune cose.K tomuto tématu řeknu pár věcí.

proverbio: Un proverbio dice che ...Jedno přísloví říká/praví že ...

pure: L'ha detto pure a me.Řekl to i mně.

quale: Ho incontrato tuo fratello, il quale mi ha detto...Potkal jsem tvého bratra, který mi řekl...

quello: Ha detto tante di quelle sciocchezze.Napovídal takové hlouposti.

riagganciarsi: Riagganciandomi a quanto ho detto ...V návaznosti na to, co jsem již řekl ...

sapere: Non so cosa dire.Nevím, co mám říct.

scemenza: Non dire scemenze!Nevykládej blbosti!

sciocchezza: Non dire sciocchezze.Nemluv nesmysly.

scritta: Cosa dice la scritta sul ...?Co je napsáno na tom ...?