Hlavní obsah

Podstatné jméno mužské neměnné

  1. den i astronomický
  2. datum

Související hesla

di dire

Vyskytuje se v

addio: dire addio a qrozloučit se s kým, dát sbohem komu

altrimenti: altrimenti dettoalias, jinak zvaný

bestemmia: dire una bestemmiarouhat se, přen. zaklít, zanadávat

bugia: dire/raccontare bugielhát, říkat lži

chiaro: dire qc chiaro e tondoříct co otevřeně

confidenza: dire qc a q in confidenzaříct co komu důvěrně

cosa: dire le cose come stannoříkat věci na rovinu

detto: va detto che ...je třeba říct, že..., je pravda, že... upřesnění výroku ap.

difficile: difficile a diretěžko vyslovitelný, který se těžko říká

dire: a suo direpodle jeho slov, podle toho, co říkal

lasciare: lasciar detto/scritto qc a qnechat vzkaz komu

mandare: mandare a dire qc a qvzkázat co komu

meno: in men che non si dicanež bys řekl švec, co by dup rychle, vmžiku

miracolo: dire miracoli di qmluvit o kom v superlativech

modo: modo di direrčení

muso: přen. dire qc sul musoříct co do ksichtu/narovinu

no: dire un no risolutoříct rezolutní NE

oltre: oltre ogni direnepopsatelně, velice, nadmíru

pane: dire pane al pane e vino al vinomluvit jasně

parolaccia: dire le parolacce(sprostě) nadávat

popolare: detto popolarelidové rčení

preghiera: dire le preghierepomodlit se

propriamente: propriamente dettopřísně vzato

rosario: dire/recitare il rosariopřeříkávat/modlit se růženec

sentito: per sentito direz doslechu znát ap.

sinceramente: sinceramente dettoupřímně řečeno

soldone: přen. detto in soldonijednoduše řečeno

tre: dire qc in tre paroleříci co dvěma slovy

valere: vale a diretedy, totiž, to jest, přesněji řečeno

vero: a dire il vero...popravdě (řečeno)..., abych řekl pravdu...

via: e così via, e via dicendo/di questo passoa tak dále

volere: voler direznamenat, mít význam

a: A dire il vero ...Abych řekl pravdu ...

amenità: Ha detto un mucchio di amenità.Řekl fůru nesmyslů.

andare: Va dicendo che ...Pořád říká, že ...

apposta: L'ho detto apposta.Řekl jsem to naschvál.

bello: Ha un bel dire...Tomu se to mluví...

bianco: Un giorno dice bianco, un giorno nero.Jednou říká to, jednou ono. neustále si protiřečí

cavolo: Che cavolo stai dicendo?Co to sakra říkáš?

ce: Non ce l'hanno detto.Neřekli nám to.

chi: C'è chi dice che ...Jsou tací, kteří tvrdí, že ...

ciò: Hai sentito ciò che ha detto?Slyšels, co říkal?

come: Come sarebbe a dire?Co tím myslíš?, Cože?

così: Non era così stanca come diceva.Nebyla tak unavená, jak říkala.

di: Dice di non esserci mai stato.Říká, že tam nikdy nebyl.

diecimila: Me l'hai detto già diecimila volte.Říkal jsi mi to už milionkrát.

dirsi: Mi sono detto di stare ...Řekl jsem si, že budu ...

inglese: Come si dice in inglese?Jak je to anglicky?

leggenda: Secondo la leggenda, si dice che ...Podle pověsti se traduje, že ...

lei: È a lei che lo devi dire.To musíš říct jí.

me: Me lo disse.Řekl mi to.

mio: Gli ho detto la mia.Řekl jsem mu svoje. svůj názor ap.

nonché: Lo dirò a lui, nonché a suo padre.Řeknu to jemu a také jeho otci.

notiziario: L'hanno detto al notiziario.Říkali to ve zprávách.

ora: Ora dice di sì, ora di no.Někdy souhlasí, jindy ne.

osare: Oserei dire che è un genio.Troufl bych si říct, geniální.

oscenità: Non dire oscenità.Nemluv sprostě.

parecchio: Parecchi dicono che non è veroDost lidí říká, že je to pravda.

per: Te lo dirà lui per me.On ti to řekne místo mě.

perché: Te lo dico perché tu lo sappia.Říkám ti to, abys to věděl.

potere: Queste cose non si possono dire.Takové věci se nesmí říkat.

proposito: A questo proposito dirò alcune cose.K tomuto tématu řeknu pár věcí.

proverbio: Un proverbio dice che ...Jedno přísloví říká/praví že ...

pure: L'ha detto pure a me.Řekl to i mně.

quale: Ho incontrato tuo fratello, il quale mi ha detto...Potkal jsem tvého bratra, který mi řekl...

quello: Ha detto tante di quelle sciocchezze.Napovídal takové hlouposti.

riagganciarsi: Riagganciandomi a quanto ho detto ...V návaznosti na to, co jsem již řekl ...

sapere: Non so cosa dire.Nevím, co mám říct.

scemenza: Non dire scemenze!Nevykládej blbosti!

sciocchezza: Non dire sciocchezze.Nemluv nesmysly.

scritta: Cosa dice la scritta sul ...?Co je napsáno na tom ...?

si: Si dice ...Říká se...

solere: Soleva dire...Říkával...

stronzata: Non dire stronzate!Nevykládej kraviny!

ve: Ve lo dissi.Řekl jsem vám to.

venire: Veniva dicendo ...Pořád říkal ...

verità: Per dire la verità...Popravdě (řečeno)..., Abych řekl pravdu...

altro: Altro è dire, altro è fare.Něco jiného je říci a něco jiného je (u)dělat.

avere: Ho (a) che dire con lui.Musím si s ním něco vyříkat.

fatto: Detto (e) fatto.Řečeno, uděláno.

mezzo: Non ha detto mezza parola.Neřekl(a) ani půl slova.

quattro: Non dire quattro se non l'hai nel sacco.Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

sacco: non dire quattro se non l'hai nel sacconeříkej hop, dokud jsi nepřeskočil, nechval dne před večerem

senza: senza dire/contare che ...nemluvě o tom, že ...

: Dire di sì.Souhlasit.

trecento: L'ho detto trecento volte.Stokrát/X-krát jsem to říkal.

dál: e così via, e via dicendo, ecceteraa tak dále

doslech: sapere qc per sentito direznát co z doslechu

komentář: (non c'è) niente da dire, no commentbez komentáře

naplno: non avere peli sulla lingua, bez servítek dire qc fuori dai dentiříct (to) naplno

obrazně: detto in senso figuratoobrazně řečeno

pravda: dire la veritàříkat pravdu

růženec: dire/recitare il rosariomodlit se růženec

tradovat se: říká se Si dice (in giro) che ..., dle legendy Secondo la leggenda ...Traduje se, že ...

upřímně: sinceramente/francamente dettoupřímně řečeno

ustálený: locuzione , modo di direustálené slovní spojení, ustálený obrat

volovina: dire sciocchezzeříkat voloviny

vyslovení: nel dire/pronunciare qc, pronunciando qcpři vyslovení čeho

způsob: in un certo modo, aby se tak řeklo per così dire, per modo di dire, něco jako diciamo chesvým způsobem do jisté míry

žertem: dire qc per scherzoříct co žertem

aby: A dire il vero ...Abych řekl pravdu ...

anglicky: Come si dice in inglese?Jak je to anglicky?

asi: È a casa? — Direi di sì.Je doma? — Asi ano.

bezpochyby: Te l'ha detto senza dubbio.Bezpochyby ti to řekl.

co: Che ne dici di ...A co takhle ...

duch: Mi dicevo tra me (e me)...V duchu jsem si říkal ...

chtít: Che cosa intende dire?Co tím chcete říct? míníte

jak: Come si dice in italiano?Jak se to řekne italsky?

jako: Te lo dico da/come amico ...Říkám ti to jako kamarád ...

jaksi: Non ho capito la domanda per così dire.Jaksi jsem nerozuměl otázce.

jednou: Come ho già detto una volta ...Jak už jsem jednou řekl ...

jim: Gliel'ha detto.Řekl jim to.

kecat: Non dire balle!, Vážně? Ma va!Nekecej!

kromě: a parte ciò vorrei dire ...kromě toho bych rád řekl ...

mezi: Detto tra di noi ...Jen mezi námi ...

mimo: Inoltre ha detto che ...Mimo to(ho) říkal, že ...

mířit: Cosa vuoi dire/insinuare?, Dove vai a parare?Kam tím míříš?

mluvit: Non si dice!Tak se nemluví!

mnohé: La dice lunga su ...To vypovídá mnohé o ...

mu: Glielo dirò.Já mu to řeknu.

nadsázka: Senza esagerare/esagerazioni si può dire che ...Bez nadsázky lze říci, že ...

napovídat: Quello ne dice di cotte e di crude!Ten toho napovídá!

naschvál: L'ho detto apposta.Řekl jsem to naschvál.

natvrdo: Glielo dirò chiaro e tondo.Řeknu mu to natvrdo.

něco: Come puoi dire una cosa del genere?Jak můžeš něco takového říct?

nikdy: Mai dire mai.Nikdy neříkej nikdy.

nu: Allora, se lo dici.Nu když to říkáš.

plácat: Non dire sciocchezze!Neplácej hlouposti!

po: A dire la verità ...Po pravdě řečeno...

povědět: Lo dirò alla mamma.Povím to mamince.

povídat: Corre voce che..., Dicono che...Povídá se, že...

poznamenat: Vorrei dire che...Chci poznamenat, že...

pravit: Come dice la legge ...Jak praví zákon ...

promluvit: Non poteva dire nemmeno una parola.Nemohl ani promluvit.

proslýchat se: Si dice in giro che..., Corre voce che..., Dicono che...Proslýchá se, že...

prý: Si dice che la casa sia infestata (dagli spiriti).Prý v tom domě straší.

přihlásit se: Alzate la mano, se volete dire qualcosa.Přihlaste se, pokud chcete něco říct.

přiznat se: A dire il vero...Abych se přiznal... řekl pravdu

rádio: Alla radio hanno detto che ...V rádiu říkali ...

rovina: Mi ha detto apertamente che ...Řekl mi na rovinu, že ...

dire: dire addio/arrivederci a q/qcrozloučit se s kým/čím, dát sbohem komu/čemu