Hlavní obsah

taka

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

jak: jak - takv poměru slučovacím sowohl - als auch, wie

no: no (tak)vybídnutí na, so

tak: jak - taki sowohl - als auch

či: ať tak, či onak(entweder) so oder so

jako: tak jako taksowieso

aby: Aby se mu tak něco stalo!Nur nicht, dass ihm was zustößt!

bázlivý: Nebuď tak bázlivý.Sei nicht so ängstlich.

být: Bylo by to tak lepší?Wäre es so besser?

dobrý: Buď tak dobrý!Sei so gut!

hodný: Buďte tak hodný a řekněte mi...Seien Sie so nett und sagen Sie mir...

jindy: jindy tak klidný člověkder sonst so ruhige Mensch

jít: Tak to dál nepůjde.So geht es nicht weiter.

když: Když on je tak milý!Er ist doch so nett!

kéž: Kéž to tak zůstane!Möge es so bleiben!

mnoho: Mám teď tak mnoho práce!Ich habe zurzeit so viel Arbeit!

moct: Může mu být tak 48.Er mag etwa 48 Jahre alt sein.

naopak: Tak jsi s tím skončil? – Naopak, teď teprve začnu!So hast du damit Schluss gemacht? – Im Gegenteil, jetzt fange ich erst an!

ne: Tak jdeme, ne?Also gehen wir, oder?

nechat: Já to tak nenechám.Ich werde es nicht so lassen.

nenasytný: Nebuď tak nenasytný!Sei nicht so unersättlich!

neznat se: Když se rozčílí, tak se nezná.Wenn er sich aufregt, kennt er sich nicht mehr.

on, ona, ono: Ono to není tak jednoduché!Das ist nicht so einfach!

plácnout: Jen jsem to tak plácl.Ich habe es nur so hingesagt.

podobně: a tak podobněund so ähnlich

podrážděný: Nevím, proč je tak podrážděný.Ich weiß nicht, warum er so aufgeregt ist.

pohodit: pohodit své věci jen tak po pokojiseine Sachen nur so im Zimmer herumwerfen

povykovat: Nepovykuj tak!Johle nicht so!

proklouznout: Proklouzlo mu to jen tak mezi řečí.Es entschlüpfte ihm nur so nebenbei.

rozčílit: Co tě tak rozčílilo?Was hat dich so erregt?

rozrušit: Co tě tak rozrušilo?Was hat dich so verstört?

složitý: Ten problém je už (tak) dost složitý.Das Problem ist schwierig genug.

tik tak: Budík tikal tik tak, tik tak.Der Wecker tickte ticktack, ticktack.

uhánět: Tak dlouho ho uháněla, až to udělal.Sie hat ihm so lange zugesetzt, bis er es getan hat.

vyklouznout: To mi jen tak vyklouzlo.Es ist mir einfach so herausgerutscht.

vypadat: To není (tak), jak to vypadá!Es ist nicht, wonach es aussieht!

zatím: Tak zatím!Bis dann!

zdaleka: Nebylo to ani zdaleka tak snadné.Es war bei weitem nicht so einfach.

zhruba: zhruba takso etwa

zkouška: jen tak, na zkouškunur so, auf Probe

zrovna: Je zrovna tak vysoký jako já.Er ist ebenso groß wie ich.

zvaný: tak zvanýso genannt

že: Co se děje, že jsi tak smutná?Was ist los, dass du so traurig bist?

: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.

dál: Tak už to dál nejde.So geht das nicht weiter.

džbán: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Der Krug geht so lange zum Wasser, bis er bricht.

jídlo: Jak k jídlu, tak k dílu.Wie einer isst, so arbeitet er auch.

lehnout (si): Jak si kdo ustele, tak si lehne.Wie man sich bettet, so liegt man.

les: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.Wie man in den Wald (hinein)ruft, so schallt es heraus.

ucho: přísl. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.

ustlat si: Jak si kdo ustele, tak si lehne.Wie man sich bettet, so liegt man.

zítra: Tak zítra!(Also dann,) Bis morgen!

ah: Ach tak!, Tak tedy!Ah so!

doppelt: dvakrát tak častodoppelt so oft

einmal: Holt je to tak a ne jinak.Das ist nun einmal so und nicht anders.

jaja: Tak tak, tak to je!Jaja, so ist es!

schenken: Zapomeň na to!, Nech to tak!Geschenkt!

schon: Kdyby (už) tak bylo zítra!Wenn (es) nur schon morgen wäre!

so: a tak dáleund so weiter

sowohl: jak muži a ženy, tak i dětisowohl Männer und Frauen als auch Kinder

wie: být tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvěso sicher sein, wie zwei mal zwei vier ist

zu: Jen tak dál!Nur zu!, Immer zu!

zumindest: tak se to alespoň zdáloso schien es zumindest

aber: Půjdeš taky? – Ale ano!Kommst du mit? – Aber ja!

ach: Ach tak, teď je mi to jasné!Ach so, jetzt ist mir das klar!

ähnlich: Jmenuje se Schneider nebo tak nějak (podobně).Er heißt Schneider oder so ähnlich.

als: Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?Wo sonst als hier kann man so gut essen?

also: Tak tedy na shledanou!Also dann auf Wiedersehen!

angeben: Jen se tak nechlub!Gib bloß nicht so an!

ansehen: Nedívej se na mě tak!Sieh mich nicht so an!

aufblähen: Nenaparuj se tak!Bläh dich nicht so auf!

aufhören: To musí skončit!, Tak to dál nejde!Das muss aufhören!

beschaffen: Zboží je tak uzpůsobené/takové, že ...Die Ware ist so beschaffen, dass ...

bestehen: složit zkoušku tak takeine Prüfung knapp bestehen

borniert: Nebuď přece tak zabedněný!Sei doch nicht so borniert!

dann: Tak zatím!, Brzy nashle!, Tak za chvíli!Bis dann!

dass: Byla tak smutná, že plakala.Sie war so traurig, dass sie weinte.

denn: Copak to tak skutečně jde?Geht das denn wirklich?

dumm: Není tak hloupá, jak vypadá.Sie ist nicht so dumm, wie sie aussieht.

eben: Tak jeď prostě autobusem!Dann fahr eben mit dem Bus!

eilig: Má vždy tak naspěch.Er hat es immer so eilig.

hned: hned tak, tak hnedtak snadno ap. so oft, so einfach, so bald

ersparen: Mě taky musí potkat všechno!hovor. Mir bleibt aber auch nichts erspart!

etwa: Je přibližně tak velký jako já.Er ist etwa so groß wie ich.

etwas: Něco tak hloupého!So etwas Dummes!

Fehlanzeige: To byla taky marná snaha.Das war auch Fehlanzeige.

halt: Tak to v životě holt chodí!So ist das halt im Leben!

hetzen: Nehoň se tak, máš čas!Hetz dich nicht so, du hast Zeit!

ihr: Jste tak milí.Ihr seid so lieb.

irgend: Přijďte prosím tak rychle, jak jen to půjde.Kommen Sie bitte, so rasch es irgend geht.

Lauf: Tak to na světě chodí.Das ist der Lauf der Welt.

möglich: tak brzy, jak je to jen možnéso bald wie möglich

rennen: Běžela jsem tak rychle, jak jsem mohla.Ich rannte, so schnell ich konnte.

ruhig: Taky by ses mi mohl omluvit!Du könntest dich ruhig bei mir entschuldigen!

sagen: Jak se tak říká.Wie man so schön sagt.

schließen: To se z toho nedá jen tak vyvodit.Das lässt sich nicht ohne weiteres daraus schließen.

Sohn: Tak jak se daří, chlapče/synku?Na, wie geht's, mein Sohn?

solcherart: Styděl se tak, že...Er schämte sich solcherart, dass...

soweit: Pokud vím, tak odjel.Soweit ich weiß, ist er verreist.

so wenig: Mám tak málo zkušeností jako on.Ich habe so wenig Erfahrung wie er.

springen: No tak konečně skoč!Nun spring doch endlich!

spritzen: Necákej tak!Spritz doch nicht so!

stark: Tak to je síla!, To je silný kafe!přen. Das ist stark!

täuschen: Pokud se zásadně nemýlím, tak ...Wenn mich nicht alles täuscht, (dann) ...

tragisch: Neber to tak tragicky!Nimm es nicht so tragisch!

tun: Tak už něco dělej!So tu doch etwas!

überhören: Tak to jsem (radši) neslyšel!Das möchte ich (lieber) überhört haben!

um: tak kolem 15. květnaso um den 15. Mai (herum)

und: Zkoušku udělám, i když je tak těžká!Ich werde die Prüfung bestehen, und wenn sie noch so schwer ist!

verhalten: Ta záležitost se má totiž tak...Die Angelegenheit verhält sich nämlich so ...

weitermachen: Jen tak dál!, Jen pokračuj!iron. Mach nur so weiter!

wenig: Bylo tam tak málo posluchačů, že se přednáška nekonala.Es waren so wenig(e) Zuhörer da, dass der Vortrag nicht stattfinden konnte.

bis: Brzy na shledanou!, Tak zatím!Bis bald!