Hlavní obsah

am

Předložka + člen

  1. = an dem
  2. v některých ustálených spojeních se nedá nahradit pomocí an demam 1. September stattfindenkonat se 1. září

Vyskytuje se v

Adresse: obrátit se na správnou adresusich an die richtige Adresse wenden

an: od čeho místněvon... an

Anfang: od (samého) začátkuvon Anfang an

ankommen: Přijde na to.Das/Es kommt darauf an.

ansehen: To se podívejme!Sieh (mal) (einer) an!

anziehen: Protiklady se přitahují.Gegensätze ziehen einander/sich an.

Ärmel: Polib mi prdel!Leck mich am Ärmel!

Arsch: Polib mi prdel!Leck mich am Arsch!

Ball: zůstat u míčeam Ball sein

Band: jako na běžícím páse, bez přerušeníam laufenden Band

Bettelstab: přijít na žebráckou hůlan den Bettelstab kommen

binden: co pověsit komu/si na krkj-m/sich etw. Akk ans Bein binden

Boden: (být) (úplně) na dně zcela vyčerpanýam Boden zerstört (sein)

bringen: přivlastnit si coetw. Akk an sich bringen

Decke: rozpálit se, lézt po zdi vztekyan die Decke gehen

Dreck: mít máslo na hlavěDreck am Stecken haben

Ecke: na každém rohu všudean allen Ecken (und Enden)

Eid: místopřísežněan Eides statt

Eingemachte: jít do hloubky problému ap.ans Eingemachte gehen

Finger: mít jich na každém prstu deset ctitelů, ctitelek ap.an jedem Finger zehn haben

Freude: jen tak z legraceaus Spaß an der Freude

fünft(er,e,es): být páté kolo u vozudas fünfte Rad am Wagen sein

gehen: vybuchnout, naštvat se, dožrat sean die Decke gehen

geraten: obrátit se na špatnou adresuan die falsche Adresse geraten

Grab: být nad hrobemam Rande des Grabes stehen

Gurgel: skočit komu po krkuj-m an die Gurgel springen

gut: To to pěkně začíná!Das fängt ja gut an!

Haar: viset na vláskuan einem Haar hängen

halten: držet se, ovládnout sean sich halten

Hand: mít koho po rucej-n an der Hand haben

hängen: viset na tenké nitcean einem dünnen Faden hängen

häuslich: v teple rodinného krbuam häuslichen Herd

Heimchen: slípka, domácí puťkaHeimchen am Herd(e)

Kandare: přitáhnout komu uzduj-n an die Kandare nehmen/bringen, bei j-m die Kandare anziehen

Kante: na každém rohu všudean allen Ecken und Kanten

Karren: sjet koho kritizovatj-m an den Karren fahren

Kehle: komu jde o krkes geht j-m an die Kehle

Kehricht: Po tom ti nic není!Das geht dich einen feuchten Kehricht an!

Kindesbeine: odmalička, od dětstvívon Kindesbeinen an

Knüppel: uvázat si kouli na nohu, uplést si na sebe bičsich Dat einen Knüppel ans Bein binden

kommen: přijít na řaduan die Reihe kommen

Kreuzweg: stát na křižovatce, dostat se na křižovatku muset se rozhodnoutam Kreuzweg stehen, an einen Kreuzweg gekommen sein

Leib: zažít co na vlastní kůžietw. Akk am eigenen Leib erfahren

Lippe: viset komu na rtechan j-s Lippen hängen

Messer: dát komu nůž na krkj-m das Messer an die Kehle setzen

Nagel: pověsit co na hřebíketw. Akk an den Nagel hängen

Nase: vodit koho za nos, věšet komu bulíky na nosj-n an der Nase herumführen

Ort: v místě, v okolíam Ort

Pranger: postavit koho/co na pranýřj-n/etw. an den Pranger stellen

privat: soukromě, soukromé osobě prodat ap.an privat

Quelle: být (přímo) u zdroje/pramenean der Quelle sitzen

Rad: být páté kolo u vozudas fünfte Rad am Wagen sein

Rand: na okraj, mimochodem, kromě tohoam Rande

Reihe: být na řaděan der Reihe sein

Riemen: sebrat se, pohnout kostrousich Akk am Riemen reißen

Rockzipfel: držet se máminy sukně, schovávat se za máminy sukně o dětechan j-s Rockzipfel hängen

Sand: jako písku v moři, jako hvězd na nebiwie Sand am Meer

Schalthebel: být u kormidla/vesla, tahat za drátkyan den Schalthebeln der Macht sitzen

Scheideweg: stát na životní křižovatceam Scheideweg stehen

Schlafittchen: chytit koho pod krkem, dát komu na frakj-n am Schlafittchen nehmen/kriegen/packen

Schlange: hřát si hada na prsoueine Schlange am Busen nähren

Schnürchen: jít jako na drátkách/po máslewie am Schnürchen laufen/klappen

Seite: bok po boku vedle sebeSeite an Seite

sich: co samo o sobě bez podrobnějších okolnostíetw. Nom an sich Dat

Spaß: ze srandy, (jen tak) pro zábavuaus Spaß an der Freude, aus (lauter) Spaß und Tollerei

Speck: Tak do toho!, Jedem!Ran an den Speck!

statt: (na)místo koho, za kohoan j-s statt

Stelle: (na)místo v zastoupenían Stelle

Stock: být marodam Stock gehen

Stück: v jednom kuse, bez přestání pršet ap.an einem Stück

Tagesordnung: být na denním pořádkuan der Tagesordnung sein

Teufel: malovat čerta na zeďden Teufel an die Wand malen

Tod: přát komu (jen) smrt jen to nejhoršíj-m den Tod an den Hals wünschen

unrecht: (na)trefit na toho nepravého/tu nepravouan den Unrechten/die Unrechte geraten

Wand: tlačit koho ke zdi konkurenta ap.j-n an die Wand drücken

Weisheit: být se svým rozumem v koncíchmit seiner Weisheit am Ende sein

Welt: až na konec světabis ans Ende der Welt

Wickel: chytit koho za pačesyj-n am Wickel packen

Wie: Záleží na způsobu.Auf das Wie kommt es an.

Zahn: po zuby ozbrojenýbis an die Zähne bewaffnet

zehn: mít na každém prstu deset ctitelů ap.zehn an jedem Finger haben

Zeit: je na čase něco udělates ist (an der) Zeit

Zeug: přišít komu co vinu na neúspěchu ap.j-m etw. Akk am Zeug(e) flicken

Zug: být na tahu s figurkouam Zug sein

Zünglein: být jazýčkem na vaháchdas Zünglein an der Waage sein

abstellen: odstavit kolo ke zdidas Fahrrad an der Wand abstellen

Aktualität: získat/ztratit na aktuálnostian Aktualität gewinnen/verlieren

am: konat se 1. záříam 1. September stattfinden

ab: tu a tam, občas, čas od časuab und zu/an

akce: zúčastnit se kulturní akcean einer kulturellen Veranstaltung teilnehmen

bída: třít bídu s nouzíam Hungertuch nagen

čich: poznat koho/co po čichuj-n/etw. am Geruch erkennen

čtvrtek: ve čtvrtekam Donnerstag

adaptovat: adaptovat se na nové prostředísich an die neue Umgebung anpassen

aparát: U aparátu.Am Apparat.

: Až budeš doma, zavolej mi.Wenn du zu Hause bist, ruf mich an.

bankomat: vybrat peníze z bankomatuGeld am Bankautomat abheben

bar: sedávat u/na baruan der Bar sitzen

berla: chodit o berlíchan Krücken gehen

blíže: sednout si blíž k oknusich näher ans Fenster setzen

bohatý: mít bohaté zkušenostireich an Erfahrungen sein

bouda: Uvaž psa k boudě!Binde den Hund an die Hütte an!

brnknout: Brnkni mi někdy!Ruf mich mal an!

brzy: vstát brzy ránofrüh am Morgen aufstehen

bůh: věřit v Bohaan Gott glauben

být: Co je ti po tom?Was geht dich das an?

cíl: doběhnout do cíleans Ziel kommen

citlivý: Dotkl se jejího citlivého místa.Er traf sie an ihrer empfindlichsten Stelle.

cloumat: cloumat klikouan der Türklinke rütteln

co: Co, ty sis na mě vzpomněl?Was, du hast dich an mich erinnert?

co do: Co do znalostí se mu nikdo nevyrovná.Was die Kenntnisse betrifft, kommt niemand an ihn heran.

cucat: cucat si palecam Daumen nuckeln

cukrovka: trpět cukrovkouan Zuckerkrankheit leiden

čas: Je na čase.Es ist an der Zeit.

čekat: čekat večer návštěvueinen Besuch am Abend erwarten

čelo: sedět v čele tabuleam Kopf der Tafel sitzen

dát se: dát se do prácesich an die Arbeit machen

den: téhož dneam selben Tag

dětství: od dětstvívon Kindheit an

diabetes: onemocnět diabeteman Diabetes erkranken

doběhnout: Doběhl jako třetí.Er kam als Dritter an.

dojít: dojít k cílians Ziel gelangen

doskočit: Doskočil nejdál ze všech.Er sprang am weitesten von allen.

dostat se: dostat se k mocian die Macht kommen

drhnout: Dveře drhnou o práh.Die Tür schleift an der Schwelle.

držák: uchopit co za držáketw. am Halter greifen

držet: držet dítě za rukudas Kind an der Hand halten

držet se: držet se zábradlísich am Geländer festhalten

fakulta: studovat na přírodovědecké fakultěan der naturwissenschaftlichen Fakultät studieren

filozofie: studovat na filozofiian der philosophischen Fakultät studieren

fronta: fronta u pokladnydie Schlange an der Kasse

hák: pověsit co na háketw. an einen Haken hängen

halucinace: trpět halucinacemian Halluzinationen leiden

hlt: posilnit se hltem kořalkysich an einem Schluck Schnaps laben

hnusit se: To se mi hnusí.Das ekelt mich (an).

honem: Honem, do práce!Marsch, an die Arbeit!

hora: na úpatí horyam Fuße des Berges

hraničit: Německo hraničí na jihu se Švýcarskem.Deutschland grenzt im Süden an die Schweiz.

hryzat: hryzat si nehtyan den Fingernägeln kauen

hůl: chodit o holiam Stock gehen

choroba: trpět nevyléčitelnou chorobouan einer unheilbaren Krankheit leiden

chrlit: chrlit jednu knihu za druhouBücher am laufenden Band produzieren

chybět: Chybí nám to nejnutnější.Es fehlt uns am Nötigsten.

chytit se: Chyťte se za ruce.Fasst euch an den Händen.