Hlavní obsah

him [hɪm unstressed ɪm]

Zájmeno

  1. týkající se muže, chlapce nebo samceje(ho), (je)mu, jej, ním, samostatné onLet me talk to him.Nech mě s ním promluvit.It was him.Byl to on.for/from himpro/od něj/něho
  2. Him On, Bůh v náboženství

Vyskytuje se v

he: Bůh v náboženstvíHe

him: On, Bůh v náboženstvíHim

like: To je celá ona/celý on., To je pro ni/něj typické.It's just like her/him.

mind: Nevšímej(te) si ho.Don't mind him.

answer: Nebral (mi) to., Nezvedal telefon.He didn't answer the phone.

establish: Udělal si jméno jako zpěvák.He establish himself as a singer.

flick: Švihnul mě ručníkem.He flicked me with a towel.

glass: Prohlédl si kopce dalekohledem.He glassed the hills.

vexation: Naštvaně kopl do krabice.He kicked the box in vexation.

a, an: Je učitel(em).He is a teacher.

able: Mohl opět chodit.He was able to walk again.

about: Řekl mi o tom.He told me about it.

above: Zvedl ruce nad hlavu.He lifted his hands above his head.

accident: Stal se účastníkem dopravní nehody.He was involved in a car accident.

account for: Bude se za svůj čin muset zodpovídat.He will have to account for his action.

across: Sedl si naproti Michalovi.He sat down across from Michael.

actuate: Hnala ho touha.He was actuated by desire.

after: Potom, co mi to řekl ...After he told me that ...

against: Byl proti intervenci.He was against the intervention.

airport: Vyzvednu ho na letišti.I will pick him up at the airport.

all: Ví o nich všechno.He knows all about them.

allege: Podle zpráv byl prý zabit.Reports allege that he was killed.

among: Šel mezi ostatními.He walked among the others.

another: Je to druhý Maradona.He is another Maradona.

anxious: Už se nemohl dočkat, až se vrátí do práce.He was anxious to get back to work.

apart: Stál kousek stranou.He stood some distance apart.

apologetic: Velice se omlouval.He was very apologetic.

appearance: Dvakrát vystoupil v televizi.He made two TV appearances.

assess: Byl vyloučen na dvě minuty.He was assessed a two-minute penalty.

attack: Byl napaden.He was attacked.

available: Momentálně není k zastižení.He isn't available at the moment.

back: Zakřičel na ně zpátky.He shouted back at them.

be: Je to velmi silný muž.He is a very strong man.

bed: Je upoutaný na lůžko.He is confined to bed.

behind: Nechal auto za domem.He left the car behind the house.

better: Jen mu to prospělo., Bylo to pro něj jen dobře.He was all the better for it.

blow: Fouknul do čaje, aby ho zchladil.He blew on his tea to cool it.

blow: Dostal ránu do obličeje.He received a blow to the face.

borrow: Půjčil si ode mě 50 liber.He borrowed 50 pounds from me.

bring around: Přivedli ho k vědomí.He was brought round.

bring up: Vychovala ho babička.He was brought up by his grandma.

British: Je to Brit.He's British.

but: Nemohla jinak, než mu gratulovat.She could not but congratulate him.

by: Je o hlavu větší.He is a head taller.

can: Nemůže si pomoci.He can't help it.

capable: Je schopný všeho.He is capable of anything.

captivate: Byl uchvácen její krásou.He was captivated by her beauty.

care: Je mu to jedno., Nezáleží mu na tom.He doesn't care about it.

cast: Často hraje role padouchů.He's often cast as a baddie.

championship: Získá mistrovský titul?Will he take the championship?

charge: Byl obviněn z ...He was charged with ...

come: Napadlo ho ...It came to him ...

come out: Dopadl velice špatně.He came out very badly.

compunction: Udělal to bez jakýchkoli výčitek svědomí.He had no compunction about doing that.

correct: Bylo správné, že to odmítl.He was correct to reject it.

could: Jen stěží mohl jít.He could barely walk.

court: Byl u soudu kvůli ...He was in court for ...

crazy: Bylo to od něho šílenství tam jít.He was crazy to go there.

criticism: Byl ostře kritizován.He came under strong criticism.

cut: Řízl se do prstu.He cut his finger.

danger: Hrozí mu, že přijde o práci.He is in danger of losing his job.

deal: Obchoduje s ovocem.He deals in fruits.

dearly: i přen. To ho přišlo draho.That cost him dearly.

decapitate: Byl sťat.He was decapitated.

decent: Byl ke mně velmi slušný.He was very decent to me.

decide: Usoudil, že je prázdná nádrž.He decided that the tank was empty.

degree: Studuje chemii (na vysoké)He's doing a degree in chemistry.

delay: Odložil svůj odjezd.He delayed his departure.

diagnose: Zjistili mu rakovinu.He was diagnosed with cancer.

discover: Zjistilo se, že tam byl také.It was discovered that he had been there too.

disqualify: Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.He was disqualified from driving for two years.

do: Co s tím dělá?What is he doing with it?

dodge: Musel uhýbat létajícím kamenům.He had to dodge flying stones.

down: Sešel (dolů) ze schodů.He came down the stairs.

drag: Povedlo se mu odlepit se od televize.He managed to drag himself away from the TV.

go: (sou)cítím s nímmy heart/sympathy goes out to him

aby: Utekl ze země, aby ho nezajali.He fled the country lest he be captured.

ačkoli: Šel tam, ačkoli nebyl zván.He went there, even though he wasn't invited.

akorát: Přišel akorát on.Only he came.

Angličan: Je to Angličan.He's English.

ani: Nejedl ani nepil.He didn't drink, nor eat.

ano: On to neví, ale já ano!He doesn't know, but I do!

asi: Je doma? – Asi ano.Is he at home? – I guess so.

: Řekni mu, ať přestane.Tell him to stop.

: Až se vrátí, zavolej.Call me when he gets back.

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.He has no doubt told you.

běžet: Nechal motor běžet.He left the engine running.

blesk: Udeřil do něj blesk., Byl zasažen bleskem.He was struck by lightning.

blikat: Blikal baterkou.He was flicking a flashlight on and off.

blízko: Stál blízko dveří.He stood near the door.

bokovka: Má nějakou bokovku.He's having a bit on the side.

brát: Bere to příliš vážně.He takes it too seriously.

Brit: Je to Brit.He's British.

budit: Ještě ho nebuď.Don't wake him yet.

být: Je naživu.He is alive.

bývat: Býval to můj přítel.He used to be a friend of mine.

co: Je to rok, co vyhrál.It's been one year since he won.

ctít: To ho jenom ctí.That does him credit.

čekat: Čekám, až přijde.I am waiting for him to come.

čistě: Zpíval čistě.He sang in tune., He was pitch-perfect.

čtyřka: Dostal z toho testu čtyřku.He got a D on the test.

dařit se: Ve škole se mu daří.He is doing well at school.

dát: Můžeš mi ho dát (k telefonu)?Can you put him on (the phone)?

deportovat: Byl deportován do Německa.He was deported to Germany.

diskvalifikovat: sport. Byl diskvalifikován za...He was disqualified for...

dít se: Co se s ním děje?What is wrong with him?

dívat se: Díval se do zrcadla.He was looking in the mirror.

do: Odjel do Brna.He left for Brno.

doběhnout: Doběhl (jako) třetí. umístil seHe finished third.

dobrý: Je dobrý v matematice.He is good at maths.

docházet: Začíná mu docházet, že ...It is beginning to dawn on him that ...

dojem: Mám dojem, že (už) odešel.I guess he has left.

dojít: Pak mu to došlo.Then the penny dropped., Then it dawned on him.

dokázat: Nedokázal to.He failed (to do it.), He didn't succeed.

doma: Není doma.He's out.

donutit: Byl donucen k ...He was forced to ...

doopravdy: Jenom to hrál. Nebylo to doopravdy.He was just acting. It wasn't for real.

dopít: Dopil kávu.He finished his coffee.

doprovodit: Doprovodil ji domů.He walked her home.

dost: Je dost chytrý na to, aby to věděl.He is clever enough to know that.

dostat: Dostal chřipku.He fell ill with flu.

dostat se: Nedostal se mezi nejlepších deset.He didn't make it to the top ten.

dotknout se: Dotkl se toho jedním prstem.He touched it with one finger.

dovést: Doveďte ho s sebou.Bring him with you.

dozvědět se: Dozvěděl se to.He found out (about it).

dřív: Dřív než přijde ...Before he comes ...

důchod: Teď je v důchodu.He is retired now.

dveře: Stál ve dveřích.He stood in the doorway.

emigrace: Žil v emigraci.He lived in exile.

fandit: Fandí Realu Madrid.He supports Real Madrid.

Francouz: Je Francouz.He is French.

hanba: Je mi za něj hanba.I am ashamed of him.

harašit: hovor. Haraší mu.He is strange in the head., He has lost his marbles.

hledat: Hledá ho policie.He is wanted (by the police)., The police are after him.

hlesnout: Ani nehlesnul.He didn't utter a sound., údivem ap. He was speechless.

hlt: Dal si hlt whisky.He took a sip of whisky.

hodina: V kolik hodin přijde?What time will he come?