Hlavní obsah

wan [wɒn]

Vyskytuje se v

another: one anothervzájemně, navzájem, si, se

bit: not a bit, not one bitvůbec ne, ani trochu

day: one day, some day, one of these daysjednoho dne, jednou, někdy v budoucnu

each: each one ofsth každý z čeho, všichni co zdůraznění

egg: put all one's eggs in one basketsázet všechno na jednoho koně

first: (the) firstprvní

for: for the first/second/last timepoprvé/podruhé/naposledy

hand: on the one handna jedné straně v porovnání

hear: sb won't hear of sb doing sthkdo nechce ani slyšet o čem nechce dovolit

hell: a/one hell of sthneuvěřitelný, hrozný, jako hrom zdůraznění

hundred: a/one hundred per centstoprocentně, naprosto, úplně být si jistý, souhlasit ap.

instance: in the first instancenejdříve, nejprve, v první řadě

knock: knock into onepropojit, spojit co místnosti zbouráním zdi

last: last in, first outmetoda LIFO, poslední přišel, první odejde o zaměstnancích při propouštění

light: first lightrozbřesk

long: sb won't be longnepotrvá to dlouho komu, brzy přijde kdo

mate: the (first) mateprvní důstojník na lodi - hned za kapitánem

mind: be of one mindbýt stejného názoru

nineteenth: (one) nineteenthdevatenáctina

ninetieth: (one) ninetiethdevadesátina

ninth: (one) ninthof sth devítina čeho

number: one of our numberjeden z nás, náš člen z naší skupiny

number one: look out for number onemyslet hlavně na sebe, starat se především o sebe

odd: the odd (wo)man/one outodlišný (od ostatních), kdo nezapadá

one: (the) onejediný

one-off: a one-off(zcela) ojedinělý případ, naprostá výjimka jež nastane jen jednou

one-piece: a one-piecejednodílné dámské plavky

piece: be (still) in one piecezůstat celý vyváznout v pořádku

place: in the first placev prvé řadě, za prvé, především

put: put one over on sbnapálit, dostat, nachytat koho na žertík ap.

put behind: put sth behind onepřenést se přes co, zapomenout na co, hodit za hlavu co nepříjemnou minulost ap.

refusal: first refusalon sth předkupní právo koho na co, přednostní právo získat co

same: one and the samejedno a totéž, jeden a tentýž

side: put sth to one sideodložit co, odsunout co stranou dočasně mimo střed zájmu

sight: at first sightna první pohled zdání ap.

square: back to square oneznovu na začátku, znovu od píky v řešení problému ap.

thing: do sth first thingudělat co hned (na začátku)

time: at one timekdysi, jednu dobu v minulosti

whit: not a/one whit, no whitvůbec (ne), ani trošku/trochu, ani za mák

wonder: a nine/one/seven-day wondersenzace s jepičím životem

act: one-act playjednoaktovka

ascent: first ascentprvovýstup

bout: one bout of exercise a weekjedno nárazové cvičení týdně

burn: first-degree/second-degree burnpopálenina prvního/druhého stupně

but: last but onepředposlední

chosen: the chosen onevyvolený člověk

draught: in one draughtna jeden hlt, jedním hltem, hovor. na ex

equation: equation of the first/second orderrovnice prvního/druhého řádu

fare: single/AmE one-way farejednoduché jízdné

first aid: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

first-degree: first-degree murderúkladná vražda

first person: first person narrativevyprávění v první osobě

fit: one size fits alluniverzální velikost u oděvu

fling: at one flingjedním vrzem, rázem, najednou

floor: AmE first floorpřízemí

grow: grow together/into onesrůst, spojit se, splynout

gulp: in one gulpjedním lokem/hltem

head-first: sport. head-first diveskok střemhlav, střemhlavý skok

kit: first-aid kit(příruční) lékárnička

lady: first ladyprvní dáma

law-breaker: first-time law-breakerpoprvé trestaný pachatel

lieutenant: first lieutenantnadporučík

love: loved onesmilovaní, milí, (ti) nejbližší citově

magnitude: of the first magnitudeprvní velikosti hvězda ap., nejvýznamnější, nejdůležitější, nejzávažnější záležitost

molar: lower right first molaršestka vpravo dole

murder: práv. first degree murderúkladná vražda předem připravená

narrator: first-/third-person narratorvypravěč v první/ve třetí osobě

after: one after the other, one after anotherjedno po druhém, jedno za druhým, postupně