Hlavní obsah

use

Sloveso

  1. sth (po)užít, využít co nástroj ap.May I use your phone?Mohu si od vás zavolat?I could use...Hodil(o) by se mi..., Přišel by mi vhod...using sthza použití, pomocí čeho
  2. use (up) sth spotřebovat, vypotřebovat, dobrat co celou zásobu
  3. sth užívat, brát co drogy, léky
  4. Can I use your bathroom?Mohu si u Vás odskočit?use the toiletodskočit si na záchod
  5. použít, používat jistá slova, falešné jméno ap.use strong languagepoužívat silná slova
  6. sb využívat, zneužívat koho ve svůj prospěch

Podstatné jméno

  1. of sth (po)užití, (po)užívání, využití čehothe use of violenceužívání/užití násilífor official usepro úřední účelyfor external use onlyjen k zevnímu použitíworn with useopotřebovanýhave a use for sthpotřebovat, upotřebit, (moci) využít co, najít použití pro co
  2. have the use of sthmít možnost (po)užívat, mít k dispozici co

Vyskytuje se v

čerpání: use of funding/fundsčerpání dotací/fondů v EU ap.

dispozice: have sth at one's disposal, k užívání have the use of sthmít co k dispozici

mluvit: use foul language, klít swear, se sexuálním podtextem talk dirtymluvit sprostě

nápomocný: be of (any) help/use/assistance to sb, podporující be supportive of sbbýt (nějak) nápomocný komu

násilí: use brute forcepoužít hrubého násilí

nenáročnost: ease of use, easy usenenáročnost obsluhy

potřeba: for one's personal usepro osobní potřebu

předmět: article(s) of daily usepředmět(y) denní potřeby

příležitost: use the opportunity, avail osf of the opportunityvyužít příležitosti

složení: potraviny ap. ingredients, u textilu composition, užité materiály materials usedsložení výrobku

smysl: it's no use, there's no point (in) doing sthnemá smysl dělat co

spotřeba: use-by date, prodávaného zboží též sell-by date, minimální trvanlivost best beforedatum spotřeby

spotřebovat: Use before/by ...Spotřebujte do ...

užívací: right of usepráv. užívací právo

vlastní: for (one's) personal usepro (svou) vlastní potřebu

vnitřně: use internallymed. užívat vnitřně

vyjetý: used (engine) oiltech. vyjetý olej

využít: use/make use of the opportunityvyužít příležitosti

záchod: go to/use the toilet/AmE bathroomjít na záchod

zatřepat: shake before usepřed použitím zatřepat

zevní: for external use onlymed. jen k zevnímu použití

běžně: The most commonly used phrases are ...Nejběžněji užívané fráze jsou ...

bývat: He used to be a friend of mine.Býval to můj přítel.

líbit: I could get used to it/that.To bych si dal líbit.

možnost: use the opportunityvyužít možnost(i)

nasazení: using all one's strengths nasazením všech (svých) sil

osobní: for one's personal usepro (svou) osobní potřebu

použít: They used no violence.Nepoužili násilí.

použití: using sthza použití čeho

příbor: use a knife and forkjíst příborem

sloužit: What is it used/does it serve for?K čemu to slouží?

solit: You should use less salt.Měl bys míň solit.

sprostě: use foul languagemluvit sprostě

trávit: They used to spend holidays together.Trávili spolu prázdniny.

uplatnit: use one's experienceuplatnit své zkušenosti

užít: use forceužít násilí

vhod: I could use (some) ...Přišlo by mi vhod ...

vidlička: use a knife and forkjíst nožem a vidličkou

vnější: for external usek vnějšímu užití

vymluvit se: He used illness as an excuse.Vymluvil se na nemoc.

využívat: She is using you.Ona tě využívá.

z, ze: And what's the use (of it)?A co z toho?

zacházet: learn how to use a computernaučit se zacházet s počítačem

zatelefonovat: Can I use your phone?Mohu si od vás zatelefonovat?

zvyklý: I am used to it.Jsem na to zvyklý.

zvyknout: You will soon get used to it.Na to si brzy zvykneš.

hrst: be reasonable, use one's wits/head, zamyslet se put on one's thinking capvzít rozum do hrsti

mléko: (It is no use) cry(ing) over spilt milk.(Nemá cenu) plakat nad rozlitým mlékem.

mozek: Use your head!Používej mozek!

platný: It is no use.Není to nic platné.

rozlitý: It's no use crying over spilt milk.Nemá cenu plakat nad rozlitým mlékem.

discretion: use one's discretionjednat dle vlastního uvážení

opportunity: miss/use the opportunitypropást/využít příležitost

profane: use profane languagenadávat, rouhat se, mluvit sprostě

pronominal: pronominal useužití ve funkci zájmena

sparingly: use sth sparinglyšetřit čím

use: using sthza použití, pomocí čeho

used: used carojeté auto, ojetina

value: value in use(reálná) užitná/využitelná/užitková hodnota majetku, hodnota (vy)užití

widely: the most widely usednejužívanější systém, metoda ap.

bathroom: Can I use your bathroom?Mohu si u vás odskočit?

brain: Use your brain.Používej hlavu., Mysli trochu!

ease: ease of usesnadnost použití

lest: I have hidden it lest he can use it.Schoval jsem to, aby to nemohl užívat.

refrain: He undertakes to refrain from using...Zavazuje se, že nepoužije...

such: expressions such as are used in journalismvýrazy, jaké jsou užívány v žurnalistice

take: She used to take cocaine.Dřív brala kokain.

what: They had to use what money they had.Museli použít tolik peněz, kolik měli.

external: for external use (only)(pouze) k vnějšímu užití lék

hustý: hustý provozheavy traffic

mimo: mimo provozout of service, out of order

pravidlo: pravidla silničního provozutraffic regulations, BrE Highway Code, AmE Traffic Code

provoz: provoz na směnyshift operation

řízení: dopr. řízení dopravního provozutraffic control

účastník: dopr. účastník silničního provozuroad user

uvést: uvést co do provozuput sth into operation

vyřadit: vyřadit co z provozuput/take sth out of operation/service, remove sth from service, loď, reaktor ap. decommission

vyřazení: vyřazení z provozuputting out of service, removal from service, lodi, reaktoru ap. decommissioning

schopný: schopný provozuoperational

silný: silný liják/provozheavy rain/traffic

zkušební: zkušební provoz/verzetrial run/version

air: letový/letecký provozair traffic

census: statistika provozu/průjezdu vozideltraffic census

chief: provozní ředitel, ředitel provozuChief Operating Office COO

flow: dopravní provoz/proud, proudění dopravytraffic flow

go: uvést do provozu, rozchodit, rozběhnout co zařízení ap.get sth going

heavy: hustý provozheavy traffic

heavy-duty: vybavení pro těžký provozheavy-duty equipment

inbound: příchozí provoz, vjíždějící dopravainbound traffic

manager: vedoucí provozuoperations manager

no claims: sleva na pojistném za bezeškodní průběh pojistky/provoz vozidlano-claims bonus/discount

pilot: zkušební provozpilot scheme

service: v provozu zařízení ap.in service

shutdown: dočasné zastavení provozutemporary shutdown

traffic: dopravní předpisy, pravidla silničního provozutraffic rules

user: účastníci silničního provozuroad users

vehicular: dopravní provoz, silniční ruch, automobilová dopravavehicular traffic

working: schopný provozu, provozuschopnýin working condition