Hlavní obsah

paid [peɪd]

Související hesla

pt&pp of pay

Vyskytuje se v

dearly: pay dearly for sthdraze zaplatit za co

dividend: pay dividendsnést dividendy, přen. vyplatit se, (při)nést ovoce úsilí ap.

heed: take heed of sth, pay heed to sthvěnovat pozornost čemu, všímat si čeho

hell: there'll be hell to paybude zle, to bude oheň na střeše

nose: pay through the nose for sthvypláznout balík, platit jak mourovatý za co

pay: be paidbýt placen, dostávat mzdu

pay back: pay sb backfor sth oplatit komu co odplatou

respect: pay one's respects to sbpoctít koho svou návštěvou, navštívit koho jako projev zdvořilosti

rise: (pay) risezvýšení platu

scale: pay scalemzdový sazebník, platová stupnice

severance: severance payodstupné, odchodné při skončení pracovního poměru

ability: ekon. ability to pay/workplatební/pracovní schopnost

award: pay award for sbrůst mezd koho jisté skupině

base: ekon. base payzákladní plat

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

call: pay a call on sbnavštívit

carriage: carriage paidvyplaceně, dopravné placeno

close: pay close attention to sthvěnovat čemu velkou pozornost

compliment: pay compliments to sbskládat komplimenty komu

equal: equal payrovnocenný plat

extra: extra pay(mzdový) příplatek

failure: failure to paynezaplacení (včas)

fee-paying: fee-paying schoolškola vybírající školné

hazard: AmE hazard payrizikový příplatek, příplatek za riziko

highly: highly paidvelmi dobře placený, s vysokým platem

homage: pay homage to sbvzdát hold/poctu komu

packet: pay packetvýplata, finanční ohodnocení pracovní

performance: performance(-related) payplat dle/odvozený od výkonu

phone: pay phonetelefonní automat

self: pay selfvýplata výstavci na šeku

tax: pay-roll taxdaň ze mzdy

tribute: pay tribute to sbvzdát hold, vyjádřit poklonu komu

unable: ekon. unable to payplatby neschopný

cash: Are you going to pay cash?Budete platit hotově?

must: Must I pay a tax?Musím zaplatit daň?

rob: rob Peter to pay Pauljednomu peníze sebrat a druhému je dát, půjčit si na zaplacení dluhu, jeden dluh splatit a druhý tak udělat

visit: pay sb a visitnavštívit koho

čest: pay tribute, render homage to sbvzdát čest komu

čistý: take-home payčistý plat

dávat: věnovat pozornost pay attention to sth, mít se na pozoru watch out, look out for sth, beware of sth, mít na zřeteli mind sth, hlídat ap. be on the lookout for sthdávat pozor na co

hold: pay tribute to sbvzdát hold komu

hotovost: pay (in) cashplatit v hotovosti

nadstandardní: pay bed, BrE amenity bedmed. nadstandardní lůžko

námezdní: wage worker/labourer, paid workernámezdní dělník

naturálie: pay in kindplatit v naturáliích

návštěva: pay sb a visit, go to see sbjít na návštěvu ke komu

nemocenský: sick(ness) benefit, od zaměstnavatele sick paynemocenské dávky

placený: badly/poorly paid, nespravedlivě underpaidšpatně placený

plat: pay rise/AmE raise, increase in salaryzvýšení platu

platit: pay (in) cashplatit hotově

pocta: pay tribute/homage/honour to sbvzdát poctu komu

povinnost: fulfil one's duty, závazek meet one's obligation, přen. pay one's dutiessplnit svoji povinnost

pozor: pay attentiondávat pozor při výuce ap.

pozornost: pay attention to sth, zaměřit se focus on sthvěnovat pozornost čemu

převod: pay by credit/AmE wire/hl. do zahraničí bank transferplatit (bankovním) převodem

splatit: pay off/redeem a mortgagesplatit hypotéku

telefonní: payphone, na kartu cardphone, AmE, CanE pay-stationtelefonní automat

věnovat: pay attention to sth, být opatrný pay heed to sth, take heed of sth, všímat si take notice of sthvěnovat pozornost čemu

vrátit: repay sb, za špatné pay sb back, get sb back, get one's own back on sb, retaliate against sb, settle with sb, oplatit stejnou give sb a taste of his own medicine, return like for likevrátit to komu oplatit službu

výplatní: pay BrE packet/AmE envelopevýplatní sáček

vyřídit: přen. settle one's accounts with sb, get one's own back on sb, pay off a score with sbvyřídit si účty s kým

záloha: make/put down/pay a deposit on sthsložit zálohu na co

zaplatit: pay dearly for sthdraze zaplatit za co

zvýšení: pay rise/AmE raisezvýšení platu

zvýšit: give sb a (pay) rise/AmE raisezvýšit mzdu komu

karta: pay by (credit) card(za)platit kartou

od, ode: paid by the hourplacený od hodiny

pokladna: pay at the cash deskplatí se u pokladny

prý: He claims to have paid for it.Prý to už zaplatil. jak tvrdí

attention: pay attention to sb/sthvěnovat pozornost komu/čemu, dávat pozor na co, všímat si koho/čeho

předem: pay in advance(za)platit předem

všímat si: Pay no attention to it.Nevšímej si toho.

výdělek: average payprůměrný výdělek

výplata: payday/pay dayden výplaty

vyplatit: pay a wage to sbvyplatit komu mzdu

vyplatit se: It will surely pay.To se určitě vyplatí.

vzdát: pay tribute to sb, chválou praise sbvzdát úctu komu

mourovatý: pay through the nosehovor. platit jako mourovatý

nést: i práce bear fruit, fructify, přen. pay dividendsnést ovoce

zpívat: He who pays the piper calls the tune.Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.

archiv: archive sth, file sth into an archivezařadit co do archivu

datový: data filedatový soubor

kartotéka: central file(s)centrální kartotéka

kopírovat: copy filesvýp. kopírovat soubory

obžaloba: bring/file criminal charges, seek an indictment against sbvznést obžalobu proti komu

pilník: nail file, smirkový emery boardpilník na nehty

podání: submission of an application (form), patentové ap. filing an applicationpodání přihlášky

podat: file a tax returnpodat daňové přiznání

pořadač: tickler (file)termínový pořadač záležitostí k vyřízení

protest: file a protestpodat protest

přihláška: submit/file/make an application for sthpodat (si) přihlášku

reklamace: complain, podat stížnost make/file/register/lodge a complaintpodat reklamaci

rozvod: file for divorcezažádat o rozvod

spis: court files/recordssoudní spisy

správce: file managervýp. správce souborů

stížnost: file/lodge/make a complaintpodat stížnost na co

textový: text filevýp. textový soubor

výstupní: output signal/data/filevýstupní signál/data/soubor

založit: file sth, place sth in fileszaložit co do kartotéky

záložní: backup filevýp. záložní soubor

záznam: keep a record/an account of sth, spisy keep files on sb/sthvést (si) záznamy o kom/čem

žádost: apply, submit/make/file an application for sthpodat (si) žádost o co

žaloba: sue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action, bring a legal/an action against sb for sthpodat žalobu na koho pro co

bankruptcy: ekon. file for bankruptcypožádat o vyhlášení konkurzu

batch: výp. batch filedávkový soubor

binary: výp. binary filebinární soubor

cabinet: filing cabinetkartotéka skříň na spisy

complaint: file/lodge a complaint with sbpodat stížnost u koho

contiguous: výp. contiguous filessouvislé soubory na disku - nefragmentované

data: data filedatový soubor

file: lever arch filepákový pořadač kroužkový

income tax: file an income tax returnpodat přiznání k dani z příjmu

lever: lever arch filekroužkový pořadač

manager: výp. file managersprávce souborů

motion: práv. file a motionpodat návrh písemně

patent: apply/file for a patent for/on sthpodat patentovou přihlášku, zažádat o přihlášení patentu na co

petition: file a divorce petitionpodat žádost o rozvod u soudu

scratch: výp. scratch filepracovní soubor

suit: file/bring a suit against sbpodat žalobu na koho, zažalovat koho

divorce: práv. file for divorcezažádat o rozvod