Hlavní obsah

OD [ˌəʊˈdiː]

Vyskytuje se v

odd: odlišný (od ostatních), kdo nezapadáthe odd (wo)man/one out

odds: být ve při, mít spor s kýmbe at odds with sb

stack: všechno hraje proti komuthe odds are stacked against sb

akimbo: with legs akimbos nohama od sebe, s roztaženýma nohama

apart: stand with one's legs apartstát s nohama od sebe

back out: back out of the contractodstoupit od smlouvy

birth: from birthod narození

can: beer canplechovka od piva

choice: do sth by one's own choicedělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebe

church: separation of church and stateoddělení církve od státu

coast: coast to coastod pobřeží k pobřeží, přes celý kontinent

contract: ekon. back out of the contractodstoupit od smlouvy

cradle: from the cradleod narození

dawn: from dawn to duskod rána do večera

downhill: go downhilli přen. jít z kopce, zhoršovat se, jít od desíti k pěti

ease: ease sb of a burdenulehčit komu od břemene

effective: effective from...s účinností od...

everlasting: from everlastingodjakživa, od nepaměti

evil: bibl. deliver us from evilzbav nás od zlého

exemption: tax exemption, exemption from taxationosvobození od daně, daňová výjimka

finish: from start to finishod začátku do konce

fish: podivín, divný patronodd fish

free: tax-freeosvobozený od daně

from: from ... to ...od ... do ... o čase, od ... (až) po ... místně, rozsahem, z ... na ... změna

gift: a gift from God, God's giftdar od Boha, boží dar

hit-and-run: hit-and-run accidentujetí od nehody nehoda, kdy viník ujede z místa činu

hour: by the hourod hodiny, na hodinu

income: income relatedodvozený od příjmů

key: room keyklíč od pokoje

left: (to the) left of the roadnalevo od cesty

leg: lower legnoha od kolena dolů

long: long way from ...daleko od ...

narrow: narrow seas= moře dělící Anglii od blízkých pevnin Irské moře a kanál La Manche

nature: by naturesvojí podstatou, založením, od přírody, přirozeně, vrozeně

neighbour: next-door neighboursoused od vedle

now: from now onod teď, od této chvíle

performance: performance(-related) payplat dle/odvozený od výkonu

piece: by the pieceod kusu placený ap., po kusech prodávat

scroll: náb., hist. Dead Sea scrollssvitky od Mrtvého moře

sea: put to seavyplout, vydat se na moře, odrazit od břehu loď

short: vyrovnané šance v sázeníshort odds

sick: feel sickbýt špatně (od žaludku) komu

since: ever sinceod té doby až doposud

south: to the south of ...na jih od ...

splay: sit splay-leggedsedět s koleny/nohama od sebe

three: mother of threematka (od) tří dětí

time: from that time (on)od té doby

topic: be off-topicbýt zcela od věci/mimo tematicky

trouser: trouser pocketskapsy od kalhot

way: a long way from ...daleko od ...

wide: wide apartdaleko od sebe dvě věci

withdrawal: withdrawal from a contractodstoupení od smlouvy

borrow: He borrowed 50 pounds from me.Půjčil si ode mě 50 liber.

fortnight: this day fortnightode dneška za čtrnáct dní

get: I got it from my friend.Dostal jsem to od přítele.

give: Give my regards to ...Pozdravuj ode mne ...

grin: grin from ear to earzubit se od ucha k uchu

hi: Say hi to him for me.Pozdravuj ho ode mne.

him: for/from himpro/od něj/něho

homeboy: my homeboyskluci/chlapi (tam) od nás

kind: It's kind of you to tell me.To je od vás hezké, že mi to říkáte.

last: Much has changed since my last visit.Hodně se změnilo od mé poslední návštěvy.

love: Give my love to her.Srdečně ji ode mne pozdravuj.

mind: It's been in my mind since ...Myslím na to od..., Přemýšlím nad tím od...

queasy: I feel queasy.Je mi špatně od žaludku.

regard: Give my regards to ...Pozdravuj(te) ode mě ...

remember: Remember me to your wife.Pozdravuj(te) ode mě svou ženu.

tell apart: I can never tell them apart.Nikdy je od sebe nemůžu rozeznat.

then: since thenod té doby

thought: A kind thought but ...To je od vás hezké, ale ...

through: open Monday through Sundayotevřeno od pondělka do neděle

unlike: I unlike him ...Já, na rozdíl od něj ...

use: May I use your phone?Mohu si od vás zavolat?

venture: They ventured far from the fortress.Odvážili se daleko od pevnosti.

bad: from bad to worseod desíti k pěti, čím dál (tím) hůř, z kopce vývoj ap.

father: Like father, like son.Jablko nepadne daleko od stromu., Jaký otec, takový syn.

tip: from tip to toeod hlavy až k patě

clo: duty freeosvobozený od cla

čas: from time to time, at times, now and thenčas od času

doba: from that time on, since thenod té doby

holka: přen. holka pro všechnodogsbody, girl Friday, odd-job man

chvíle: from now onod této chvíle

kdo: from whom, who ... fromod koho

pavouk: hovor. divný pavoukqueer fish, odd fish

štvát: štvát koho proti komutry to set sb against sb, try to put sb at odds with sb

drobnost: just a little something from mejen taková malá drobnost ode mne

hezký: It is nice of you.To je od vás hezké.

chtít: What do you want from me?Co ode mne chcete?

zvláštně: zvláštně vyhlížejícístrange/odd-looking

Adam: start from/at the (very) beginningzačít od Adama úplně od začátku

daleko: Like father like son., The apple doesn't fall far from the tree.Jablko nepadá daleko od stromu.

deset: from bad to worseod deseti k pěti horšit se

jablko: The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.Jablko nepadá daleko od stromu.

k, ke, ku: from bad to worseod desíti k pěti