Hlavní obsah

v

Vyskytuje se v

ab: Prag ab 8:30 Uhr, Berlin an 12:50 Uhrz Prahy v 8:30, v Berlíně ve 12:50

acht: zu achtv/po osmi lidech

Ähnlichkeit: viel Ähnlichkeit mit j-m habenv mnohém se podobat komu

an: an diesem Tagv tento den, toho dne

ansiedeln: eine Tierart in Europa ansiedelnusídlit živočišný druh v Evropě

anstehen: nach Eintrittskarten anstehenstát ve frontě na vstupenky

Arsch: dunkel wie im Arschtma jako v prdeli

aufmachen: die Ware im Schaufenster hübsch aufmachenpěkně uspořádat zboží ve výloze

auseinandergehen: im Guten auseinandergehenrozejít se v dobrém

auszeichnen: sich im Sport auszeichnenvynikat ve sportu

bar: bares Geld habenmít peníze v hotovosti

Betrieb: in/außer Betrieb seinbýt v provozu/mimo provoz

cool: cool bleibenzůstat v pohodě

dort: dort in der Ecketam v rohu

abbrechen: Das Ruder ist bei starkem Strom abgebrochen.Veslo se v silném proudu zlomilo.

Abend: am Samstag Abendv sobotu večer

abfahren: Seine Schwester fährt um fünf Uhr ab.Jeho sestra odjíždí v pět hodin.

abfallen: In der Küche fällt immer viel ab.V kuchyni toho vždycky hodně zůstane.

abkühlen: Heute Nacht hat es sich merklich abgekühlt.Dnes v noci se znatelně ochladilo.

absacken: Er ist in Mathematik stark abgesackt.V matematice velmi polevil.

absehbar: in absehbarer Zeitv dohledné době

Abseits: im Abseits stehenbýt v ofsajdu

Absicht: Er hatte die Absicht, nach Amerika auszuwandern.Měl v úmyslu vystěhovat se do Ameriky.

Abstand: in 20 Meter Abstandv odstupu 20 metrů

abweichen: Die Fassung weicht im Wortlaut von der anderen ab.Verze se v doslovném znění odlišují jedna od druhé.

Affekt: im Affekt handelnjednat v afektu

Akte: in einer Akte suchenhledat ve spisu

Alter: Er ist (ungefähr) in meinem Alter.Je (zhruba) v mém věku.

Amt: im Amt seinbýt ve funkci

Andacht: j-s Andacht nicht störennerušit koho v rozjímání

Andeutung: in Andeutungen sprechenmluvit v náznacích/narážkách

anfahren: Er kam in seinem Sportwagen angefahren.Přijel ve svém sportovním voze.

Anflug: im/beim Anflug auf Wienpři přistávání ve Vídni

Angst: in ständiger Angst vor etw. lebenžít v neustálém strachu z čeho

anlaufen: Die Fähre hat den Hafen um acht Uhr am Abend angelaufen.Trajekt připlul do přístavu v osm hodin večer.

ansässig: ansässig in Brünnse sídlem/s bydlištěm v Brně

anschnallen: das Kind im Wagen anschnallenpřipásat dítě v autě

antreffen: j-n im Büro antreffenzastihnout koho v kanceláři

Arbeit: auf Arbeit seinbýt v práci

arbeiten: bei der Post/in der Fabrik arbeitenpracovat na poště/v továrně

Arm: Arm in Armruku v ruce

Armut: in Armut lebenžít v nouzi

aufladen: den Rasierapparat an der Steckdose aufladennabít elektrický holicí strojek (v zásuvce)

Auflage: sieben Auflagen erlebenvyjít v sedmi vydáních

auflösen: Zucker löst sich im Tee auf.Cukr se rozpouští v čaji.

aufpassen: im Straßenverkehr aufpassenbýt pozorný v silničním provozu

aufrufen: einen Schüler im Unterricht aufrufenvyvolat žáka ve vyučování

Aufschwung: einen Aufschwung nehmenbýt na vzestupu/v rozmachu, rozmáhat se

aufwärmen: sich in der Kneipe aufwärmenohřát se v hospodě

Augenblick: im richtigen Augenblickve správném okamžiku

ausdrücken: etw. in Prozenten ausdrückenvyjádřit co v procentech

Ausfall: Ausfälle in der Produktionvýpadky ve výrobě

Ausfertigung: ein Vertrag in drei Ausfertigungensmlouva ve třech vyhotoveních

auskennen: Kennst du dich mit Computern aus?Vyznáš se v počítačích?

Baby: Baby an BordBaby on Board/Dítě v autě na samolepce

baden: warm badenkoupat se v teplé vodě

Band: ein Werk in zehn Bändendílo v deseti svazcích

Bank: Er sitzt in der ersten Bank.Sedí v první lavici.

Begleitung: Sie kam in Begleitung eines älteren Herrn.Přišla v doprovodu staršího muže.

behindern: bei der Arbeit behindernpřekážet v práci

beide: Beide wohnen in Berlin.Oba bydlí v Berlíně.

beiderseitig: sich in beiderseitigem Einverständnis trennenrozejít se ve vzájemné shodě

beistehen: j-m in der Not beistehenpomáhat komu v nouzi

Bereich: im Bereich der Kunst tätig seinbýt činný v oblasti umění

bergen: das Gesicht in den Händen bergenskrýt obličej v dlaních

beschlagen: auf naturwissenschaftlichem Gebiet gut beschlagen seindobře se vyznat v přírodních vědách

Besitz: etw. in Besitz habenmít co ve vlastnictví

bestärken: j-n in seinem Glauben bestärkenutvrdit koho ve víře

bestehen: Der Unterschied besteht darin, dass ...Rozdíl spočívá v tom, že ...

bestimmen: ein bestimmender Faktor in seinem Lebenurčující faktor v jeho životě

betrachten: sein Bild im Spiegel betrachtenpozorovat svůj obraz v zrcadle

Betrag: eine Rechnung im Betrag(e) von 100 Euroúčet ve výši 100 eur

bewusstlos: bewusstlos seinbýt v bezvědomí

bezahlen: etw. bar/mit Scheck bezahlenzaplatit v hotovosti/šekem co

Beziehung: in Beziehung zu etw. stehenbýt ve vztahu, mít vztah k čemu

Bienenstock: Die Bienen leben im Bienenstock.Včely žijí v úlu.

Bier: Bier in Flaschen/Dosenlahvové pivo/pivo v plechu

Blase: Das Wasser wirft Blasen.Ve vodě se dělají bublinky.

Blickpunkt: přen. im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehenbýt v centru zájmu veřejnosti

Blut: Alkohol im Blut habenmít alkohol v krvi

Blüte: in voller Blütev plném květu

Brand: in Brand stehenhořet, být v ohni

brennen: Das Gewürz in der Soße brennt viel.Koření v omáčce strašně pálí.

Brust: bis zur Brust im Wasser stehenstát ve vodě po prsa

da: Da hat er nicht recht.Tady v tom nemá pravdu.

Dach: die Wohnung/das Zimmer unterm Dachbyt/pokoj v podkroví

Dachschaden: einen (kleinen) Dachschaden habennemít to v hlavě úplně v pořádku

daneben: Wir wohnen im Haus daneben.Bydlíme v domě vedle.

dann: Dann ist alles in Ordnung.Pak je všechno v pořádku.

daraufhin: Daraufhin änderte er seinen Plan.V důsledku toho změnil svůj plán.

darin: Darin liegt der Unterschied.V tom je (ten) rozdíl.

darüber: Wir wohnen im zweiten Stock und er darüber.Bydlíme ve druhém poschodí a on nad námi.

darunter: in vielen Ländern, darunter der Schweizv mnoha zemích, mezi nimi i ve Švýcarsku

bleiben: zůstat v (obvyklých) mezíchim Rahmen bleiben

Rahmen: vybočovat z rámce/mezíaus dem Rahmen fallen

možnost: v rámci možnostíim Rahmen des Möglichen

rám: zasadit do rámu coetw. in einen Rahmen fassen

rámec: v rámci zákonaim Rahmen des Gesetzes

utlouct: utlouci máslo v máselniciRahm im Butterfass verbuttern

smetana: přen. slíznout smetanuden Rahm/die Sahne/das Fett abschöpfen