Hlavní obsah

ans

Vyskytuje se v

Adresse: sich an die richtige Adresse wendenobrátit se na správnou adresu

an: von... anod čeho místně

Anfang: von Anfang anod (samého) začátku

ankommen: Das/Es kommt darauf an.Přijde na to.

ansehen: Sieh (mal) (einer) an!To se podívejme!

anziehen: Gegensätze ziehen einander/sich an.Protiklady se přitahují.

Bettelstab: an den Bettelstab kommenpřijít na žebráckou hůl

binden: j-m/sich etw. Akk ans Bein bindenco pověsit komu/si na krk

bringen: etw. Akk an sich bringenpřivlastnit si co

Decke: an die Decke gehenrozpálit se, lézt po zdi vzteky

Ecke: an allen Ecken (und Enden)na každém rohu všude

Eid: an Eides stattmístopřísežně

Eingemachte: ans Eingemachte gehenjít do hloubky problému ap.

Finger: an jedem Finger zehn habenmít jich na každém prstu deset ctitelů, ctitelek ap.

Freude: aus Spaß an der Freudejen tak z legrace

gehen: an die Decke gehenvybuchnout, naštvat se, dožrat se

geraten: an die falsche Adresse geratenobrátit se na špatnou adresu

Gurgel: j-m an die Gurgel springenskočit komu po krku

gut: Das fängt ja gut an!To to pěkně začíná!

Haar: an einem Haar hängenviset na vlásku

halten: an sich haltendržet se, ovládnout se

Hand: j-n an der Hand habenmít koho po ruce

hängen: an einem dünnen Faden hängenviset na tenké nitce

Kandare: j-n an die Kandare nehmen/bringen, bei j-m die Kandare anziehenpřitáhnout komu uzdu

Kante: an allen Ecken und Kantenna každém rohu všude

Karren: j-m an den Karren fahrensjet koho kritizovat

Kehle: es geht j-m an die Kehlekomu jde o krk

Kehricht: Das geht dich einen feuchten Kehricht an!Po tom ti nic není!

Kindesbeine: von Kindesbeinen anodmalička, od dětství

Knüppel: sich Dat einen Knüppel ans Bein bindenuvázat si kouli na nohu, uplést si na sebe bič

kommen: an die Reihe kommenpřijít na řadu

Kreuzweg: am Kreuzweg stehen, an einen Kreuzweg gekommen seinstát na křižovatce, dostat se na křižovatku muset se rozhodnout

Lippe: an j-s Lippen hängenviset komu na rtech

Messer: j-m das Messer an die Kehle setzendát komu nůž na krk

Nagel: etw. Akk an den Nagel hängenpověsit co na hřebík

Nase: j-n an der Nase herumführenvodit koho za nos, věšet komu bulíky na nos

Ort: an Ort und Stelle(přímo) na místě

Pranger: j-n/etw. an den Pranger stellenpostavit koho/co na pranýř

privat: an privatsoukromě, soukromé osobě prodat ap.

Quelle: an der Quelle sitzenbýt (přímo) u zdroje/pramene

Reihe: an der Reihe seinbýt na řadě

Rockzipfel: an j-s Rockzipfel hängendržet se máminy sukně, schovávat se za máminy sukně o dětech

Schalthebel: an den Schalthebeln der Macht sitzenbýt u kormidla/vesla, tahat za drátky

Seite: Seite an Seitebok po boku vedle sebe

sich: etw. Nom an sich Datco samo o sobě bez podrobnějších okolností

Spaß: aus Spaß an der Freude, aus (lauter) Spaß und Tollereize srandy, (jen tak) pro zábavu

Speck: Ran an den Speck!Tak do toho!, Jedem!

statt: an j-s statt(na)místo koho, za koho

Stelle: an Stelle(na)místo v zastoupení

Stück: an einem Stückv jednom kuse, bez přestání pršet ap.

Tagesordnung: an der Tagesordnung seinbýt na denním pořádku

Teufel: den Teufel an die Wand malenmalovat čerta na zeď

Tod: j-m den Tod an den Hals wünschenpřát komu (jen) smrt jen to nejhorší

unrecht: an den Unrechten/die Unrechte geraten(na)trefit na toho nepravého/tu nepravou

Wand: j-n an die Wand drückentlačit koho ke zdi konkurenta ap.

Welt: bis ans Ende der Weltaž na konec světa

Wie: Auf das Wie kommt es an.Záleží na způsobu.

Zahn: bis an die Zähne bewaffnetpo zuby ozbrojený

zehn: zehn an jedem Finger habenmít na každém prstu deset ctitelů ap.

Zeit: es ist (an der) Zeitje na čase něco udělat

Zünglein: das Zünglein an der Waage seinbýt jazýčkem na vahách

abstellen: das Fahrrad an der Wand abstellenodstavit kolo ke zdi

Aktualität: an Aktualität gewinnen/verlierenzískat/ztratit na aktuálnosti

anfassen: Fasst euch an.Chyťte se za ruce.

angleichen: sich seiner/an seine Umgebung angleichenpřizpůsobit se svému okolí

anheften: eine Annonce an die Tür anheftenpřipevnit inzerát na dveře

anknüpfen: an einen alten Brauch anknüpfennavázat na starý zvyk

anlehnen: sich (mit dem Rücken) an die Wand anlehnenopřít se (zády) o stěnu

anmachen: ein Bild an die Wand anmachenpřipevnit obraz na zeď

anpressen: das Ohr an die Wand anpressenpřitisknout ucho na stěnu

anschlagen: Die Rosen schlagen an.Růže se ujímají.

Anschluss: Anschluss ans Internetpřipojení k internetu

austeilen: Prospekte an die Passanten austeilenrozdávat kolemjdoucím prospekty

Bord: an Bordna palubě/palubu lodi, letadla

erklären: etw. an Eides statt erklärenmístopřísežně prohlásit co

gelangen: ans/zum Ziel gelangendorazit do cíle

ab: ab und zu/antu a tam, občas, čas od času

akce: an einer kulturellen Veranstaltung teilnehmenzúčastnit se kulturní akce

král: an Dreikönigena Tři krále

nedostatek: mangels Beweise/aus Mangel an Beweisenz nedostatku/pro nedostatek důkazů

nitka: an einem seidenen Faden hängenviset na nitce

paluba: an Bordna palubě

podomní: Verkauf an der Türpodomní prodej

potřeba: der Tagesbedarf an Vitamin Cdenní potřeba vitamínu C

práh: an der Schwelle zum Tod stehenpřen. být na prahu života

adaptovat: sich an die neue Umgebung anpassenadaptovat se na nové prostředí

: Wenn du zu Hause bist, ruf mich an.Až budeš doma, zavolej mi.

bar: an der Bar sitzensedávat u/na baru

berla: an Krücken gehenchodit o berlích

blíže: sich näher ans Fenster setzensednout si blíž k oknu

bohatý: reich an Erfahrungen seinmít bohaté zkušenosti

bouda: Binde den Hund an die Hütte an!Uvaž psa k boudě!

brnknout: Ruf mich mal an!Brnkni mi někdy!

bůh: an Gott glaubenvěřit v Boha

být: Was geht dich das an?Co je ti po tom?

cíl: ans Ziel kommendoběhnout do cíle

citlivý: Er traf sie an ihrer empfindlichsten Stelle.Dotkl se jejího citlivého místa.

cloumat: an der Türklinke rüttelncloumat klikou

co: Was, du hast dich an mich erinnert?Co, ty sis na mě vzpomněl?

co do: Was die Kenntnisse betrifft, kommt niemand an ihn heran.Co do znalostí se mu nikdo nevyrovná.

cukrovka: an Zuckerkrankheit leidentrpět cukrovkou

čas: Es ist an der Zeit.Je na čase.

dát se: sich an die Arbeit machendát se do práce

dětství: von Kindheit anod dětství

diabetes: an Diabetes erkrankenonemocnět diabetem

doběhnout: Er kam als Dritter an.Doběhl jako třetí.

dojít: ans Ziel gelangendojít k cíli

dostat se: an die Macht kommendostat se k moci

drhnout: Die Tür schleift an der Schwelle.Dveře drhnou o práh.

držet: das Kind an der Hand haltendržet dítě za ruku

držet se: sich an die Vorschriften haltendržet se předpisů

fakulta: an der naturwissenschaftlichen Fakultät studierenstudovat na přírodovědecké fakultě

filozofie: an der philosophischen Fakultät studierenstudovat na filozofii

fronta: die Schlange an der Kassefronta u pokladny

hák: etw. an einen Haken hängenpověsit co na hák

halucinace: an Halluzinationen leidentrpět halucinacemi

hlt: sich an einem Schluck Schnaps labenposilnit se hltem kořalky

hnusit se: Das ekelt mich (an).To se mi hnusí.

honem: Marsch, an die Arbeit!Honem, do práce!

hraničit: Deutschland grenzt im Süden an die Schweiz.Německo hraničí na jihu se Švýcarskem.

hryzat: an den Fingernägeln kauenhryzat si nehty

choroba: an einer unheilbaren Krankheit leidentrpět nevyléčitelnou chorobou

chytit se: Fasst euch an den Händen.Chyťte se za ruce.

inteligence: Er gehört der Intelligenz an.Patří k inteligenci.

jak: Sobald ich ins Hotel gelange, rufe ich dich an.Jak se dostanu do hotelu, zavolám ti.

jezdit: Der (Auto)Bus verkehrt an Sonntagen nicht.Autobus v neděli nejezdí.

jmenovka: das Namensschild an der Türjmenovka na dveřích

jod: Mangel an Jod habenmít nedostatek jodu

k, ke, ku: sich an den Tisch setzensednout si ke stolu

klepat: sich an die Stirn greifenpřen. klepat si na čelo

kolej: Der Zug kommt auf Gleis fünf an.Vlak přijede na pátou kolej.

kolem: Er ging an uns vorbei.Přešel kolem nás.

konečná: an der Endstation aussteigenvystoupit na konečné

křižovatka: An der Kreuzung biegen Sie nach links ab.Na křižovatce odbočte doleva.

lepit se: Der Schlamm pappt an den Schuhen.Bláto se lepí na boty.

ležet: Wien liegt an der Donau.Vídeň leží na Dunaji.

-li: Wenn du Zeit hast, ruf mich an.Budeš-li mít čas, zavolej mi.

libovat si: Er erfreute sich an dem schönen Wetter.Liboval si, že je pěkné počasí.

lpět: an seinen Prinzipien festhaltenlpět na svých zásadách

makat: Rühre es nicht an!Nemakej na to!

medicína: an der Medizinischen Fakultät studierenstudovat na medicíně

meta: sich an die Markierung stellenpostavit se na metu

míhat se: Die Autos huschen an uns vorbei.Kolem nás se míhají auta.

míjet: Der Schnellzug fährt an kleinen Stationen vorbei.Rychlík míjí malé stanice.

minout: Der Zug ist an der Station vorbeigefahren.Vlak minul stanici.

místo: Alles ist an seinem Ort.Všecko je na svém místě.