Hlavní obsah

je [ʒə]

Zájmeno

  • do češtiny se často nepřekládá, před slovem začínajícím na samohlásku nebo h muet se stahuje na j'

Vyskytuje se v

chaloir: peu me chaut, peu m'en chautna tom mi nezáleží, co je mi po tom

malgré: les malgré-nouspřezdívka Alsasanů a Lotrinců, násilně naverbovaných do německé armády za 2. světové války

moi: moi-mêmejá sám osobně

nous: nous-même(s)my sami

nous: nous autresmy ostatní

savoir: que je sachepokud vím, pokud je mi známo

sembler: il me semble que...zdá se mi/mám dojem, že...

après: Après vous, je vous en prie.Až po vás, prosím. zdvořilostní fráze

ce: Ce me semble.Zdá se mi., Myslím.

concerner: En ce qui me concerne...Co se mě týká...

connaissance: Je suis heureux de faire votre connaissance.Rád jsem vás poznal. zdvořilostní obrat

entre: (soit dit) entre nousmezi námi

éternel: Je ne suis pas éternel.Nebudu tady věčně. zemřu

même: moi-mêmejá sám

mettre: Je n'y ai jamais mis les pieds.Nikdy jsem tam nevkročil.

moi: L'État, c'est moi.Stát jsem já. výrok, který je připisován Ludvíkovi XIV.

pour: Pour moi, je pense que...Pokud jde o mne, myslím (si), že...

revoici: Me revoici.Už jsem tu zas.

si: Si je ne me trompe.Nemýlím-li se.

si: Si je peux me permettre.Jestli dovolíte.

soussigné: je soussignéjá, níže podepsaný

tout: tous autant que nous sommesmy všichni bez rozdílu, všichni, jak tu jsme

x: Je te l'ai répété x fois.Opakoval jsem ti to x-krát.

y: Je n'y suis (chez moi) pour personne.Pro nikoho nejsem doma.

y: Je n'y tiens plus.Už mi na tom nezáleží.

à: cousin à moimůj bratranec

à: Ceci est à moi.To je moje.

accord: Je ne suis pas d'accord.Nesouhlasím.

afin de: Je me hâte afin d'arriver à l'heure.Pospíchám, abych přišel včas.

aller: Allons nous promener.Pojďme se projít.

aller: Je vais bien.Je mi dobře.

aller: Ce soir, je vais me coucher tôt.Dnes večer si půjdu brzo lehnout.

appeler: Je m'appelle Paul.Jmenuji se Pavel.

assurer: Je vous assure que...Ujišťuji vás, že...

assurer: Sa conduite passée nous assure de l'avenir.Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.

attaquer: L'aviation ennemie nous attaque.Útočí na nás nepřátelské letectvo.

atterrir: Nous avons atterri dans une petite auberge.Zapadli jsme do hospůdky.

auprès: Venez vous asseoir auprès de moi.Sedněte si vedle mě.

autre: Nous autres, nous partons.My ostatní odcházíme.

avocat: Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.Budu mluvit pouze v přítomnosti mého právního zástupce.

besoin: Je n'en ai plus besoin.Už to nepotřebuji.

business: Passe-moi ce business-là.Podej mi ten krám.

campo: Je me suis donné campo.Udělal jsem si volno.

chiche: Chiche que je le fais !O co, že to udělám!

chose: Je vais vous expliquer la chose.Vysvětlím vám to.

combien: hovor. Le combien sommes-nous ?Kolikátého je? datum

combler: Cela me comble de joie.To mě naplňuje radostí.

compenser: Pour compenser, je t'emmènerai au ciné.Aby ti to nebylo líto, vezmu tě do kina.

comprendre: Personne ne me comprend.Nikdo mě nechápe.

confondre: Son insolence me confond.Jeho drzost mě zaráží.

connaître: Vous ne me connaissez pas encore.Ještě mě neznáte.

convertir: Je suis de son avis, il m'a converti.Souhlasím s ním, přesvědčil mě.

coordonnées: Donnez-moi vos coordonnées.Řekněte mi, kde vás mohu zastihnout.

craindre: Je crains qu'il (ne) vienne.Bojím se, že přijde.

croire: Je ne crois pas qu'il viendra.Nemyslím, že přijde.

croire: Je le crois capable de tout.Myslím, že je schopný všeho.

cueillir: Il est venu nous cueillir à la gare.Vyzvedl nás na nádraží.

dédoubler: Je ne peux pas me dédoubler.Nemůžu se rozkrájet. být na dvou místech zaráz

demeurant (au): Au demeurant, je ne suis pas concerné.Mě se to ostatně netýká.

dévorer: Je suis dévoré par les moustiques.Žerou mě komáři.

disposition: Je suis à votre entière disposition.Jsem vám plně k dispozici.

distingué: (Je vous prie d'agréer l'expression de) mes sentiments distingués/ma considération distinguée.(Znamenám se) v dokonalé úctě.

dont: la chambre dont je sorspokoj, z něhož vycházím

en: Je vous en prie.Prosím (vás o to).

enfumer: Tu nous enfumes, avec ta cigarette !Jde na nás kouř z té tvé cigarety!

épargner: Épargnez-moi vos explications.Ušetřete mě vašeho vysvětlování.

être: C'est moi qui vous le dis.To vám říkám já.

faire: Faites-moi un café.Udělejte mi kávu.

falloir: Il me faudrait aussi du vinaigre.Budu ještě potřebovat ocet. při nákupu

fier (se): Je me fie entièrement à vous.Úplně na vás spoléhám.

impasse: přen. Nous sommes dans une impasse.Jsme v úzkých/ve slepé uličce.

laisser: Bon, je vous laisse.No (nic), já už půjdu. při odchodu

le, la: Le dimanche, je déjeune chez mes parents.Každou neděli obědvám u rodičů.

le, la: Je le connais.Znám ho.

le, la: Vous le savez comme moi.Víte to stejně jako já.

libre: Je suis libre ce soir.Mám dnes večer čas., Dnes večer jsem volný.

lien: Tu peux me donner le lien de cette vidéo ?Můžeš mi dát link na to video?

manquer: Les mots me manquent.Nemám slov.

me: Je me lave les mains.Myji si ruce.

ne: Je ne le veux pas.Nechci to.

nous: Partez sans nous.Odjeďte bez nás.

nul: Pour le bricolage, je suis nul.Jako domácí kutil jsem úplně levý.

obligé: Je vous suis bien obligé.Jsem vám velmi zavázán.

occupé: Je suis occupé.Mám práci., Mám co dělat., Nemám čas.

occuper: Laissez ça, je m'occupe de tout.Nechte to, o všechno se postarám.

opposer: Je m'y oppose formellement.Jsem zásadně proti tomu.

par: Je l'ai appris par mes voisins.Dozvěděl jsem se to od sousedů.

parce que: Parce que je le vaux bien.Protože já za to stojím.