Hlavní obsah

je [ʒə]

Zájmeno

  • do češtiny se často nepřekládá, před slovem začínajícím na samohlásku nebo h muet se stahuje na j'

Vyskytuje se v

malgré: přezdívka Alsasanů a Lotrinců, násilně naverbovaných do německé armády za 2. světové válkyles malgré-nous

moi: já sám osobněmoi-même

nous: my saminous-même(s)

savoir: pokud vím, pokud je mi známoque je sache

sembler: zdá se mi/mám dojem, že...il me semble que...

après: Až po vás, prosím. zdvořilostní frázeAprès vous, je vous en prie.

ce: Zdá se mi., Myslím.Ce me semble.

concerner: Co se mě týká...En ce qui me concerne...

connaissance: Rád jsem vás poznal. zdvořilostní obratJe suis heureux de faire votre connaissance.

entre: mezi námi(soit dit) entre nous

éternel: Nebudu tady věčně. zemřuJe ne suis pas éternel.

même: já sámmoi-même

mettre: Nikdy jsem tam nevkročil.Je n'y ai jamais mis les pieds.

pour: Pokud jde o mne, myslím (si), že...Pour moi, je pense que...

revoici: Už jsem tu zas.Me revoici.

si: Nemýlím-li se.Si je ne me trompe.

soussigné: já, níže podepsanýje soussigné

tout: my všichni bez rozdílu, všichni, jak tu jsmetous autant que nous sommes

x: Opakoval jsem ti to x-krát.Je te l'ai répété x fois.

y: Pro nikoho nejsem doma.Je n'y suis (chez moi) pour personne.

à: můj bratraneccousin à moi

accord: Nesouhlasím.Je ne suis pas d'accord.

afin de: Pospíchám, abych přišel včas.Je me hâte afin d'arriver à l'heure.

aller: Pojďme se projít.Allons nous promener.

appeler: Jmenuji se Pavel.Je m'appelle Paul.

assurer: Ujišťuji vás, že...Je vous assure que...

attaquer: Útočí na nás nepřátelské letectvo.L'aviation ennemie nous attaque.

atterrir: Zapadli jsme do hospůdky.Nous avons atterri dans une petite auberge.

auprès: Sedněte si vedle mě.Venez vous asseoir auprès de moi.

autre: My ostatní odcházíme.Nous autres, nous partons.

avocat: Budu mluvit pouze v přítomnosti mého právního zástupce.Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.

besoin: Už to nepotřebuji.Je n'en ai plus besoin.

business: Podej mi ten krám.Passe-moi ce business-là.

campo: Udělal jsem si volno.Je me suis donné campo.

chiche: O co, že to udělám!Chiche que je le fais !

chose: Vysvětlím vám to.Je vais vous expliquer la chose.

combien: Kolikátého je? datumhovor. Le combien sommes-nous ?

combler: To mě naplňuje radostí.Cela me comble de joie.

compenser: Aby ti to nebylo líto, vezmu tě do kina.Pour compenser, je t'emmènerai au ciné.

comprendre: Nikdo mě nechápe.Personne ne me comprend.

confondre: Jeho drzost mě zaráží.Son insolence me confond.

connaître: Ještě mě neznáte.Vous ne me connaissez pas encore.

convertir: Souhlasím s ním, přesvědčil mě.Je suis de son avis, il m'a converti.

coordonnées: Řekněte mi, kde vás mohu zastihnout.Donnez-moi vos coordonnées.

craindre: Bojím se, že přijde.Je crains qu'il (ne) vienne.

croire: Nemyslím, že přijde.Je ne crois pas qu'il viendra.

cueillir: Vyzvedl nás na nádraží.Il est venu nous cueillir à la gare.

dédoubler: Nemůžu se rozkrájet. být na dvou místech zarázJe ne peux pas me dédoubler.

demeurant (au): Mě se to ostatně netýká.Au demeurant, je ne suis pas concerné.

dévorer: Žerou mě komáři.Je suis dévoré par les moustiques.

disposition: Jsem vám plně k dispozici.Je suis à votre entière disposition.

distingué: (Znamenám se) v dokonalé úctě.(Je vous prie d'agréer l'expression de) mes sentiments distingués/ma considération distinguée.

dont: pokoj, z něhož vycházímla chambre dont je sors

en: Prosím (vás o to).Je vous en prie.

enfumer: Jde na nás kouř z té tvé cigarety!Tu nous enfumes, avec ta cigarette !

épargner: Ušetřete mě vašeho vysvětlování.Épargnez-moi vos explications.

être: To vám říkám já.C'est moi qui vous le dis.

faire: Udělejte mi kávu.Faites-moi un café.

falloir: Budu ještě potřebovat ocet. při nákupuIl me faudrait aussi du vinaigre.

fier (se): Úplně na vás spoléhám.Je me fie entièrement à vous.

impasse: Jsme v úzkých/ve slepé uličce.přen. Nous sommes dans une impasse.

laisser: No (nic), já už půjdu. při odchoduBon, je vous laisse.

le, la: Každou neděli obědvám u rodičů.Le dimanche, je déjeune chez mes parents.

libre: Mám dnes večer čas., Dnes večer jsem volný.Je suis libre ce soir.

lien: Můžeš mi dát link na to video?Tu peux me donner le lien de cette vidéo ?

manquer: Nemám slov.Les mots me manquent.

me: Myji si ruce.Je me lave les mains.

ne: Nechci to.Je ne le veux pas.

nul: Jako domácí kutil jsem úplně levý.Pour le bricolage, je suis nul.

obligé: Jsem vám velmi zavázán.Je vous suis bien obligé.

occupé: Mám práci., Mám co dělat., Nemám čas.Je suis occupé.

occuper: Nechte to, o všechno se postarám.Laissez ça, je m'occupe de tout.

opposer: Jsem zásadně proti tomu.Je m'y oppose formellement.

par: Dozvěděl jsem se to od sousedů.Je l'ai appris par mes voisins.

parce que: Protože já za to stojím.Parce que je le vaux bien.

penser: Myslím, tedy jsem.Je pense, donc je suis.

chaloir: na tom mi nezáleží, co je mi po tompeu me chaut, peu m'en chaut