Hlavní obsah

laisser [lese]

Tranzitivní sloveso

  1. qqn faire qqch nech(áv)at koho dělat colaisser tomber qqch(za)nechat čeho, nechat plavat colaisser tomber qqnpustit koho k vodě, vykašlat se na koho
  2. nech(áv)at, ponech(áv)atlaisser qqn tranquillenechat koho na pokoji
  3. (za)nechat, opustitBon, je vous laisse.No (nic), já už půjdu. při odchodu

Sloveso zvratné

  • se laisser nechat se, dát se s infinitivemse laisser fairenechat si všechno líbit

Vyskytuje se v

aller: laisser allerqqch nech(áv)at být, zanedbávat co

aller: se laisser allernedbat na sebe, zanedbávat se, à qqch podd(áv)at se čemu

choir: laisser choirqqn nechat koho na holičkách

désirer: laisser à désirerbýt nedokonalý

froid: laisser qqn froidnechávat koho chladným

passer: laisser passerqqn/qqch pustit, nechat projít koho/co, propouštět co světlo ap.

tomber: laisser tomberupustit na zem

voir: laisser voirqqch netajit, dát najevo, projevit co

appréciation: laisser une décision à l'appréciation de qqnponechat rozhodnutí na čí úvaze

béton: Laisse béton !Nech to plavat!, Nech to být!

glisser: hovor. se laisser glisserzdechnout, zemřít

pénétrer: laisser pénétrer l'eaupropouštět vodu

tomber: přen., hovor. laisser tomber qqchnechat plavat, nechat být, zanechat co o sportu ap.

tomber: přen., hovor. laisser tomber qqnnechat ve štychu, nechat, pustit k vodě koho

vivre: se laisser vivrebrát život lehce, nedělat si starosti

attendrir: se laisser attendrirnechat se obměkčit

cuire: laisser cuire vingt minutesnechat vařit dvacet minut

duper: se laisser dupernechat se napálit, nalítnout

occuper: Laissez ça, je m'occupe de tout.Nechte to, o všechno se postarám.

réfléchir: Laissez-moi le temps de réfléchir.Dejte mi čas na rozmyšlenou.

reposer: laisser reposer du vinnech(áv)at uležet víno

souffler: Laissez-moi le temps de souffler.Nechte mě chvíli vydechnout.

jus: laisser qqn cuire dans son jusnechat koho vařit ve vlastní šťávě

laine: se laisser manger la laine sur le dosnechat si dříví na zádech štípat

mérinos: hovor. laisser pisser le mérinosnechat to uležet, dá(va)t si na čas

noyer: se laisser noyer dans un verre d'eauztrácet hned hlavu při první překážce

ombre: laisser qqch dans l'ombrenechat co nevyjasněné

rissoler: se laisser rissoler sur la plageopékat se na pláži

najevo: dát najevo comontrer, manifester, netajit laisser voir, dát pocítit faire sentir qqch

nechat: nechat vyluhovatlaisser infuser

pochyba: nechat koho na pochybáchlaisser qqn dans le doute

ponechat: ponechat co náhodělaisser qqch au hasard, přen. jouer à pile ou face

projekt: nechat co ve stadiu projektulaisser qqch à l'état de projet

příležitost: propást příležitostlaisser passer une occasion

srozuměná: dát na srozuměnoufaire comprendre, laisser entendre, donner à entendre

stopa: zmizet beze stopydisparaître sans laisser de traces

vzkaz: nechat vzkaz (na záznamníku)laisser un message (sur le répondeur)

nechat: nechat projít koholaisser passer qqn

vodítko: držet psa na vodítkutenir un chien en laisse

vykašlat se: Vykašli se na to!Laisse tomber/béton !

vyřídit: Mám něco vyřídit? v telefonuVoulez-vous laisser un message ?

zanechat: zanechat komu vzkazlaisser un message à qqn

záznamník: nechat vzkaz na záznamníkulaisser un message sur le répondeur

brát: zhrub. brát koho u hubyraccourcir la laisse à qqn

dál: jít dál od čeholaisser tomber qqch

dříví: dát na sobě dříví štípatse laisser tondre la laine sur le dos

dusit: dusit koho ve vlastní šťávělaisser qqn cuire dans son propre jus

chladný: nechávat koho chladnýmlaisser qqn froid

k, ke, ku: pustit koho k vodělaisser tomber qqn

kámen: nenechat kámen na kamenine pas laisser pierre sur pierre

mávnout: mávnout rukou nad čímlaisser tomber qqch

nechat: nechat se vodit za nosse laisser mener par le bout du nez

nechat: nechat koho při tomlaisser à qqn ses illusions

nechávat: nechávat koho chladnýmlaisser qqn froid

plavat: nechat koho/co plavatlaisser tomber/béton qqn/qqch

pokoj: nechat koho na pokojilaisser qqn tranquille

pokoj: Dej mi pokoj!Laisse-moi tranquille !, Fiche-moi la paix !, Fous-moi la paix !

přecházet: přecházet nemoclaisser une maladie sans soins

říct si: dát si říctse laisser faire, entendre raison, o ženě se laisser aller

smažit: smažit koho ve vlastní šťávělaisser mijoter qqn dans son jus

štípat: nechat na sobě dříví štípatse laisser manger la laine sur le dos

zabloudit: zabloudit pohledem k oknulaisser tomber son regard sur la fenêtre