Hlavní obsah

věda

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

vědět: nevímvyjadřuje pochybnost ich weiß nicht

filmový: filmová vědadie Filmwissenschaft

hudební: hudební vědadie Musikwissenschaft, die Musikologie

humanitní: humanitní vědadie Humanwissenschaft

přírodní: odb. přírodní vědydie Naturwissenschaften

spolehlivý: vědět ze spolehlivých zdrojů coetw. aus verlässlicher Quelle wissen

ani: Ani nevím, kolik je hodin.Ich weiß nicht einmal, wie spät es ist.

cože: Cože, ty o tom nevíš?Wie, du weißt nichts davon?

člověk: Člověk nikdy neví.Man kann nie wissen.

dávno: To vím už dávno.Das weiß ich schon längst.

dobře: vědět vždy vše lépeimmer alles besser wissen

druhý: Jeden o druhém nevědí.Sie wissen voneinander nicht.

jak: Ještě nevím, jak se rozhodnu.Ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheide.

jaký: Nevím, jaké to má výhody.Ich weiß nicht, welche Vorteile es hat.

jistě: vědět co jistěetw. sicher wissen

kdyby: Kdybych to byl věděl dopředu.Hätte ich es vorher gewusst.

-li: Nevěděl, má-li se smát nebo plakat.Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen soll.

muset: To bych musel vědět předem.Das müsste ich im Voraus wissen.

něco: vědět něco bližšího(et)was Näheres wissen

oblast: práce v oblasti vědydie Arbeit auf dem Gebiet der Wissenschaft

obnášet: Vím, co to obnáší.Ich weiß, was das bedeutet.

obrátit se: Nevím, na koho se mám obrátit.Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll.

odkdy: Odkdy to víš?Seit wann weißt du das?

odkud: Odkud to mám vědět?Woher soll ich das wissen?

ochuzovat se: Vůbec neví, o co se ochuzuje.Er weiß gar nicht, was er sich vorenthält.

pendrek: O tom víš pendrek.Du verstehst einen Dreck davon.

podrážděný: Nevím, proč je tak podrážděný.Ich weiß nicht, warum er so aufgeregt ist.

pokud: Pokud vím, máš být ve škole.Soweit ich weiß, sollst du in der Schule sein.

pramen: vědět co z dobrého prameneetw. aus guter Quelle wissen

přestat: Neví, kdy přestat.Er weiß nicht, wann aufzuhören.

příliš: Ví toho příliš.Er weiß zu viel.

souviset: Nevím, jak to souvisí.Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt.

tipovat: Víš to, nebo jen tipuješ?Weißt du es, oder tippst du nur?

ty: Však ty víš!Du weißt schon!

uhodit: přen. Ví, kolik uhodilo.Er weiß, was die Glocke geschlagen hat.

určitě: Jedno vím zcela určitě.Eins weiß ich ganz sicher.

vůbec: Vůbec to nevěděl.Er hat es gar nicht gewusst.

vy: expr. Však vy víte!Ihr wisst schon!

vyvléct se: Nevěděl, jak se má vyvléct.Er wusste nicht, wie er sich herauswinden soll.

vždyť: Vždyť jsem to věděl!Ich habe es doch gewusst!

zastrčit: Nevím, kam jsem to zastrčil.Ich weiß nicht, wo ich es verkramt habe.

zdroj: vědět co ze spolehlivého zdrojeetw. aus zuverlässiger Quelle wissen

zrod: zrod moderní vědydie Genese der modernen Wissenschaft

kde: Nevím, kde mi hlava stojí.Ich weiß nicht (mehr), wo mir der Kopf steht.

určitý: nevědět nic určitéhonichts Bestimmtes wissen

víc: Víc hlav víc ví.Zwei Köpfe wissen mehr als einer.

vítr: vědět odkud vítr foukáwissen, woher der Wind weht

geben: dát komu vědětj-m Bescheid geben

gewiss: nevědět nic určitéhonichts Gewisses wissen

halb: napůl umění, napůl vědahalb Kunst, halb Wissenschaft

ah: Á, teď vím, proč to předtím nefungovalo!Ah, jetzt weiß ich, warum es vorher nicht funktionierte!

Anfang: (ne)vědět jak začít(k)einen Anfang finden

behandeln: Ví, jak se musí na šéfa.Sie weiß, wie man den Chef behandeln muss.

Bescheid: dát vědět komu co, říci komu o čemj-m über etw. Akk Bescheid geben/sagen

beschlagen: dobře se vyznat v přírodních vědáchauf naturwissenschaftlichem Gebiet gut beschlagen sein

damit: Říkám to, abyste to věděli.Ich sage es, damit ihr Bescheid wisst.

dass: Vím, že chtěl přijít.Ich weiß, dass er kommen wollte.

dieser, diese, dieses: Vím jen to, že přijde.Ich weiß nur dies, dass er kommt.

Dings, Dingsbums, Dingsda: Ona bydlí v tom - no, ty už víš kde.Sie wohnt in Dings - na, du weißt schon wo.

doch: Vždyť jsem to nemohl vědět!Ich konnte es doch nicht wissen!

finden: Vůbec nevím, co na té ženské má.Ich weiß gar nicht, was er an dieser Frau findet.

heißen: Ví, co to znamená nést zodpovědnost.Er weiß, was es heißt, Verantwortung zu tragen.

können: Jeden nikdy neví.hovor. Man kann nie wissen.

längst: Vím to již dlouho.Ich weiß das schon längst.

man: Člověk nikdy neví, k čemu je to dobré.Man kann nie wissen, wozu das gut ist.

melden: Ozvu se ti., Dám o sobě vědět.Ich melde mich bei dir.

sollen: Odkud to mám vědět?hovor. Woher soll ich das wissen?

soviel: Pokud vím...Soviel ich weiß...

soweit: Pokud vím, tak odjel.Soweit ich weiß, ist er verreist.

sowenig: Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.

tun: Nevím, co mám dělat.Ich weiß nicht, was ich tun soll.

viel: Ví mnohé.Er weiß vieles.

vorgehen: Nikdo neví, co se tady vlastně děje.Keiner weiß, was hier eigentlich vorgeht.

was: Nevím, co (mám) říct.Ich weiß nicht, was ich sagen soll.

wissen: Pokud (já) vím,...Soviel ich weiß...

věda: přírodní vědydie Naturwissenschaften