Hlavní obsah

with [wɪθ or wɪð]

Předložka

  1. s kým/čím současně, na jednom místě
  2. pomocí čeho, čím nástrojem, pomůckou ap.write with a penpsát perem
  3. čím pokrytí nebo vyplněnícovered with snowpokrytý sněhemHe is angry with you.Zlobí se na tebe.
  4. o způsobu či pocitupřekládá se hl. příslovcemHe agreed with reluctance.Souhlasil zdráhavě.
  5. čím o viditelném vlivu na osobuHe was trembling with anger.Třásl se hněvem.
  6. u koho/čehoIt is the same with other sports.Je to stejné i u jiných sportů.
  7. (zároveň) s čím, v závislosti na čem se měnit
  8. be with sb hovor.chápat, rozumět, chytat se v tom, co někdo říkáAre you with me?Sleduješ mě?, Chápeš (co ti říkám)?
  9. be with sb být s kým, být na čí straně, podporovat koho

Vyskytuje se v

akimbo: s rukama v bok(with) arms akimbo

along: společně s, spolu s kým/čím, zároveň s kým/čímalong with

bated: se zatajeným dechemwith bated breath

begin: prvně, zpočátku, na začátkuto begin with

blend in: sth splývat, splynout s čím s okolím ap.blend in (with), blend into

bump: dopadnout tvrdě na zem, vrátit se (rázem) do tvrdé realitycome (back) down to earth with a bump

colour: suverénně, bez zaváhání, naprosto úspěšně, vítězně udělat zkoušku ap.with flying colours

commune: with sth kniž. komunikovat, být v těsném (duchovním) kontaktu s čím se zvířetem, přírodou ap.be communing with

comply: sth splnit, splňovat co, vyhovět, vyhovovat čemu požadavkům ap.comply with

co-ordination: sb v součinnosti s kýmin co-ordination with

do: přišlo by mi vhod, hodilo by se mi, dal bych si coI could do with sth

down: mít co, ležet s čím, být sklácen čím o nemocibe down with sth

ease: snadno, hravě, s lehkostíwith ease

engage: sth zapojit se do čeho, stát se součástí čeho skupiny ap., navázat (bližší) vztah s kým/čímengage with

fibre: celou svou bytostí, až do morku kosti pociťovat ap.with every fibre of one's being

fire: používat protivníkovy zbraně, vyhánět čerta ďáblemfight fire with fire

flat: bydlet (dohromady) s kýmflat with sb

frank: abych (k vám)/(k tobě) byl upřímnýto be frank (with you)

get over with: odbýt si, skoncovat nepříjemnéget sth over with

goods: splnit očekávání, udělat, co se očekávalodeliver/come up with the goods

go on with: prozatím stačit, být zatím tak akorátbe enough to be going on with

go with: chodit, mít poměr s kýmbe going with

green: být zelený závistíbe green with envy

gun: se vší vervou, s plným nasazením, všemi silamiwith (all) guns blazing

hand: mít plné ruce práce s čímhave one's hands full with sth

impunity: beztrestně, bez možnosti (trestního) postihuwith impunity

keep: v souladu s čím tradicí ap., podle čehoin keeping with sth

line up: postavit se za koholine up with sb

love: být zamilovaný do koho/čeho, milovat koho/cobe in love with sb/sth

meet: sejít se, setkat se s kýmmeet with sb

might: vší silou, ze všech silwith all one's might

mind: s tímto úmyslem, za tím účelemwith this in mind

moderation: s mírou/rozumem, střídmě jíst, kouřit ap.in/with moderation

naked: pouhým okem viditelnýby/with the naked eye

petard: chytit se do vlastní pasti, naběhnout si, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padábe hoist with/by one's own petard

piss: chcát, lít jako z konvebe pissing (down) with rain

reference: sth ohledně čeho, pokud jde o cowith reference to

regard: ohledně čeho, pokud jde o cowith regard to sth

respect: při vší úctě, promiňte, ale zdvořilé vyjádření nesouhlasuwith respect

riddle: rozstřílet koho/co (na cimprcampr), udělat řešeto z koho/čehoriddle sb/sth (with bullets)

riddled: prostřílený, provrtaný kulkamiriddled with bullets

roar: řehtat se, chechtat se nahlasroar with laughter

salt: brát s rezervou co, nevěřit čemu doslovatake sth with a pinch of salt

side: sb stranit, nadržovat komu, podporovat kohoside with

slate: s čistým štítem začít ap.with a clean slate

spoon: pocházet ze zámožné a vlivné rodinybe born with a silver spoon in one's/the mouth

start: především, v prvé řaděfor a start, to start with

stay: sth vydržet u čeho nevzdát ap.stay with

stick: hůl na koho, důvod ke kritice koho, zbraň proti komua stick to beat sb with

take up with: sth být plně zaměstnán čím, mít plné ruce práce s čím, mít plnou hlavu čehobe taken up with

tax with: sth obviňovat koho z čeho, dávat vinu komu za co, vyčíst komu cotax sb with

through: skončit (už) s kým/čím, mít už za sebou co, nemít už nic s kýmbe through with sth/sb

together: spolu s čím/kýmtogether with sth/sb

vengeance: ještě více, nečekaně silně, mimořádně intenzivněwith a vengeance

view: za účelem udělat cowith a view to doing sth

way: vědět jak na koho/co, umět to s kým/čím, mít cit pro cohave a way with sb/sth

what: kvůli čemu, následkem, v důsledku čehowhat with

with: chápat, rozumět, chytat se v tom, co někdo říkábe with sb

abaft: s větrem v zádechwith the wind abaft

abandon: nevázaně, bezstarostně, lehkovážněwith (gay) abandon

ablaze: zářit barvamibe ablaze with colour

account: mít účet v bancehave an account with a bank

acquaintance: znát kohohave an acquaintance with sb

admiration: obdivněwith admiration

affection: s láskou, láskyplněwith affection

agape: s ústy dokořánwith one's mouth agape

agreement: ve shodě, v souladu s kým/čím činěný ap.in agreement with sb/sth

anger: rudý vztekyred with anger

apart: stát s nohama od sebestand with one's legs apart

aplomb: (sebe)jistě, suverénně provést ap.with aplomb

approval: se schválením kohowith the approval of sb

bouncing: kypící zdravímbouncing with health

broad: velice obecně popsat, vylíčit ap.with broad strokes

burdened: zadlužený, zatížený dluhemburdened with debt

calf: březí krávacow with/in calf

care: opatrně, pečlivěwith care

caution: postupovat opatrněproceed with caution

check: poradit se o čem s kým, ověřit si co u kohocheck sth with sb

collaboration: ve spolupráci sin collaboration with

compliant: svolný k čemu, souhlasící s čím, v souladu s čímcompliant with sth

concerned: zabývat se čím, starat se o co, mít na starosti cobe concerned with sth

connivance: s tichým souhlasem kohowith the connivance of sb

conscience: bez výčitek (svědomí)with an easy conscience

constitution: v souladu/rozporu s ústavouin conformity with/contrary to the constitution

consultation: po poradě s kým, na základě porady s kýmin consultation with sb

contempt: opovržlivě, pohrdavěwith contempt

conviction: sebevědomě, přesvědčeně říct ap.with conviction

agree: nedělat dobře, nesvědčit, nejít k duhu komu jídlonot agree with sb

ale: Ale jdi! nevěřícněCome on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!

bledý: bledý závistípale with envy

bok: s rukama v bok(with arms) akimbo

cibulka: na cibulce připravený ap.with onions

dělat: dělat komu společnostkeep sb company, stýkat se s keep company with sb

důvěrně: znát koho důvěrněhave an intimate acquaintance with sb

hledisko: z hlediska koho/čehofrom the point of view of sb/sth, s ohledem na with respect to sth

hůl: chodit o holiwalk with a stick

hýřit: hýřit všemi barvamibe full of colours, be ablaze with colour, be of every colour of the rainbow

jednat se: pokud se jedná o koho/coas for, with regard to, concerning sb/sth

jistota: říct co s jistotousay sth with certainty

káva: káva s mlékemwhite coffee, coffee with milk

kdo: s kým?with whom, who ... with

koketovat: koketovat s myšlenkou na coflirt with the idea of doing sth

konflikt: konflikt se zákonembrush with the law

kroužkovaný: ling. kroužkované u ůu with a circle (on top)

kvitovat: kvitovat co s povděkempřen. (very much) appreciate sth, s díky přijmout acknowledge sth with thanks

loupežný: loupežné přepadení banky ap.hold-up, robbery with violence, na ulici mugging

my: s námiwith us

nadávat: sprostě komu nadávatcall sb (foul) names, abuse sb with obscenities

nakloněný: být (příznivě) nakloněný komu/čemube well disposed towards sb/sth, look with favour (up)on sb/sth, be favourable to sth

námaha: bez námahyeffortlessly, without effort, snadno with ease

obalit: obalit co ve strouhancecoat sth with/in breadcrumbs, bread(crumb) sth

obehnat: obehnat zdíwall sth in, surround sth with a wall

absence: omluvená/neomluvená absenceabsence with/without leave

banka: mít účet u bankyhave an account with a bank

bez, beze: kniha bez obrázkůbook with no pictures

brát: Neber ji s sebou.Don't take her with you.

být: Co je ti?What's the matter with you?

čert: K čertu s tebou!To hell with you!

dít se: Co se s ním děje?What is wrong with him?

dohola: dohola ostříhanýwith one's head shaved, with a shaved head

dojetí: Hlas se jí chvěl dojetím.Her voice trembled with emotion.

doložit: doložit co na příkladechexemplify sth, illustrate sth with examples

dostat: Dostal chřipku.He fell ill with flu.

dostihnout: Brzy jsem ji dostihl.I caught up with her soon.

dotknout se: Dotkl se toho jedním prstem.He touched it with one finger.

dovést: Doveďte ho s sebou.Bring him with you.

hořet: Jen hoří. horečkouHe is hot with fever.

hovořit: Mohl bych hovořit s ...?Could I speak with/to ... ?

chybět: Chybí tomu něco?Is anything wrong with it?

jásat: jásat radostíexult/shout for joy, crow with delight

je: Vezmi je s sebou.Take them with you.

jít: Pojďte se mnou.Come with me., Follow me.

klepat se: klepat se strachyshiver with fear

krmit: krmit koho/co z láhvebottle-feed sb/sth, feed sb/sth from/with a bottle

křičet: křičet bolestíscream with pain

lézt: Něco na mě leze. nemocI'm coming down with something.

liják: Je tam řádný liják.It's pouring (down) with rain., It's raining cats and dogs.

louskat: Louskal ořechy zuby.He was cracking nuts with his teeth.

mazat: mazat co máslemspread sth with butter, spread butter on sth, butter sth

měkký: Nebuď na ně tak měkký.Don't be so soft with them.

moudřet: moudřet s věkemgrow wiser with age

na: na vlastní očiwith one's own eyes

naobědvat se: Naobědváš se s námi?Will you have lunch with us?

napustit: napustit vodu do čehorun water into sth, fill sth with water

narazit: narazit na odpormeet with opposition/vojenský ap. resistance

nasytit: ekon. nasytit trh zbožímsaturate/fill the market with goods