Hlavní obsah

o'clock [əˈklɒk]

Příslovce

  • hodin(y) při udávání časuat two o'clockve dvě hodiny

Vyskytuje se v

acceptance: letter of acceptanceoznámení o přijetí adepta ap., písemné potvrzení přijetí nabídky, práce ap.

accession: Accession TreatySmlouva o přistoupení k EU

act: play in three actshra o třech dějstvích

adjustment: ekon. inflation adjustmentúprava o vliv inflace

affiliation: práv. affiliation ordersoudní rozhodnutí o placení výživného

all: all the moreještě více, o to více

applicant: job applicantuchazeč o práci

application: práv. application for bailžádost o kauci

apply: apply for a jobžádat o místo, ucházet se o práci

asylum: apply for political asylumžádat o politický azyl

attempt: coup attemptpokus o převrat

attempted: práv. attempted murder/rapepokus o vraždu/znásilnění

attempted: attempted coup/suicide(nezdařený) pokus o převrat/sebevraždu

awareness: brand awarenessznámost značky, povědomí o značce

bankruptcy: ekon. file for bankruptcypožádat o vyhlášení konkurzu

boundary: boundary disputespor o hranice mezi státy ap.

burglary: práv. attempted burglarypokus o vloupání

call: call for an investigationžádat o prošetření

care: take care of one's appearancepečovat o svůj vzhled

censure: vote of censurehlasování o vyslovení nedůvěry vládě ap.

certificate: certificate of originosvědčení o původu zboží ap.

certificate: Certificate of Incorporationpotvrzení o zápisu do obchodního rejstříku

certificate: clearance certificatepotvrzení o proclení

Christmas: at Christmaso Vánocích

citizenship: apply for/be granted citizenship(za)žádat o/dostat občanství

clemency: práv. plea for clemencyžádost o milost

company: práv., ekon. company lawfiremní právo, zákon o (obchodních) společnostech

confidence: vote of confidencehlasování o důvěře vládě ap.

conformity: Certificate of Conformityprohlášení o shodě

consent: consent decreerozhodnutí o soudním smíru

contract: ekon. contract for worksmlouva o dílo, dohoda o provedení práce

course: three-course suppervečeře o třech chodech

custodial: custodial care= péče o dítě svěřené soudem do výchovy jednomu z rodičů

custody: custody battle(soudní) spor o děti o opatrovnictví

customer: customer service/careslužby zákazníkům/péče o zákazníka

demand: demand for specialistszájem o odborníky, poptávka po odbornících

dental: dental carepéče o chrup zubařská

deposit: deposit slipvkladový lístek, potvrzení o vkladu

divorce: práv. file for divorcezažádat o rozvod

draw: prize drawlosování o ceny, věcná loterie, tombola

Easter: at Eastero Velikonocích, na Velikonoce

elderly: elderly carepéče o seniory

enriched: (vitamin-)enriched foodspotraviny obohacené o vitamíny

escape: escape attemptpokus o útěk

fall: fall from powerztratit moc, přijít o moc/autoritu

feel: make osf feltozvat se, dát o sobě vědět bolest, dopad ap.

file: file for divorcezažádat o rozvod

hair's breadth: by a hair's breadtho vlásek, o chlup, jen tak tak

hand: ask sb for a hand with sthpožádat koho o (vý)pomoc s čím

hand: matter in handzáležitost, o kterou se jedná

hire purchase: hire-purchase agreementsmlouva o splátkovém prodeji

home: get home by incheszvítězit o prsa

homestead: Homestead Actzákon o přidělování půdy osadníkům 1862

horsepower: 70-horsepower enginemotor o výkonu 70 koní

about: He told me about it.Řekl mi o tom.

admission: apply for admission to sth(po)žádat o přijetí, hlásit se kam

against: She leaned against the wall.Opřela se o zeď.

all: He knows all about them.o nich všechno.

any: It's not any easier.Není to o nic snazší.

be: What is he trying to do?O co se to pokouší?

become: I became interested in it.Začal jsem se o to zajímat.

biggie: It's no biggie.Není to žádná velká věc., O nic nejde.

board: This goes by the board today.Dnes o to nikdo nestojí.

by: He is a head taller.Je o hlavu větší.

can: I can take care of myself.Dovedu se o sebe postarat.

clock: The clock is 10 minutes slow.Hodiny jdou o 10 minut pozadu.

close: It was a close shave.To bylo těsné/o vlásek., Bylo to jen tak tak.

concern: What concern is it of yours?Co ti je do toho?, Proč se o to staráš?

danger: He is in danger of losing his job.Hrozí mu, že přijde o práci.

dead heat: The presidential race ended in a dead heat.Boj o prezidentské křeslo skončil zcela nerozhodně.

deal: I know a good deal about it.Hodně o tom vím.

death trap: The place is a death trap.Je to tam o život.

debate: This issue was widely debated.O této věci se zeširoka debatovalo.

demand: These machines are still in demand.O tyto stroje je stále zájem.

disinterested: She was disinterested in food.O jídlo neměla vůbec zájem., Jídlo jí bylo lhostejné.

do: Does he know about it?o tom?

do: I know even less about it than he does.Vím o tom ještě méně než on.

doubt: No doubt about it!O tom není pochyb!

dream: I dreamt about you.Zdálo se mi o tobě.

fast: Your watch is an hour fast.Hodinky ti jdou o hodinu napřed.

feel: How do you feel about abortion?Co si myslíš o potratu?

first: It was the first we heard of it.Bylo to poprvé, co jsme o tom slyšeli.

grieve: I was grieved to hear of his suicide.Velice mě zarmoutilo, když jsem slyšel o jeho sebevraždě.

hear: Let me hear from you.Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.

hear: Have you heard of ...?Už jsi slyšel o ...?

her: I told her about it.Řekl jsem jí o tom.

face: lose faceztratit tvář, blamovat se, přijít o prestiž

guess: Your guess is as good as mine.Nevím (o tom) víc než ty., Vím o tom asi tolik, co ty.