Hlavní obsah

jíst

Nedokonavé sloveso

  • eat(pravidelně) take one's meals(obědvat, večeřet) dineNebudu jíst.I won't eat.Už jsem jedl.I have eaten (already).jíst mimo domov v restauraci ap.eat outCo jíš?(teď) What are you eating?, (obvykle) What do you eat?

Vyskytuje se v

come: Her hair comes down to her waist.Vlasy sahají až po pás.

draught: in one draughtna jeden hlt, jedním hltem, hovor. na ex

eat: eat out(na)jíst (se) v restauraci/mimo domov

eater: meat-eatermasožravec i člověk, člověk, který maso ne vegetarián

fit: be fit to eat/to be eatendát se jíst, být vhodný k jídlu

go: in/at one gonaráz, najednou, na jeden zátah

item: item-by-itemjeden po druhém, postupně

messily: eat messilyjíst jako čuně

next: next but onepřespříští, ob jedno/jeden hned za dalším

sequence: in sequencejeden po druhém, po sobě jdoucí

shamble: be (in) a shamblesbýt jeden velký binec

time: one at a timejeden po druhém, po jednom

all right: You should help her. – All right.Měl bys pomoci. – Tak dobře.

bay: Eating lots of fruit keeps the flu at bay.Když jíte hodně ovoce, chřipka si na vás nepřijde.

blister: Her feet blistered.Na nohou se udělaly puchýře.

can: Fish can be eaten raw.Rybu lze jíst syrovou.

come on: She's coming on well.Jde to dobře., Vede si dobře. dělá pokroky

could: If you spoke to her, you could tell her.Kdybys s ní mluvil, mohl bys to říct.

could: You could phone her.Mohl bys zavolat.

disinterested: She was disinterested in food.O jídlo neměla vůbec zájem., Jídlo bylo lhostejné.

eat: I have eaten.Už jsem jedl.

either: I don't want either.Nechci ani jeden.

find: She finds it difficult.Připadá to těžké.

fit: It's not fit to eat/drink.To se nedá jíst/pít.

get: She got him to help her.Přesvědčila ho, aby pomohl.

get: They had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde bylo nejvíc třeba.

goose bumps: It gives her goose bumps.Z toho naskakuje husí kůže.

have: I had him call her.Přesvědčil jsem ho, ať zavolá.

her: I told her about it.Řekl jsem o tom.

homesick: She's homesick.Stýská se po domově.

keen: She wasn't very keen to talk.Nebylo zrovna do řeči.

late: She is in her late 30s.Táhne na 40.

less: You should eat less fat.Měl bys jíst méně tuku.

little: You eat too little.Moc málo jíš.

luck: You're in luck! There's one ticket left.Máš štěstí! Jeden lístek ještě zbyl.

one: One can't eat here.Tady se nedá jíst.

out: eat outjíst mimo domov v restauraci ap.

overwhelm: She was overwhelmed by a longing for ...Zmocnila se touha po...

repulse: She is repulsed by it.Hnusí se to., Odpuzuje ji to.

she: She is ten.Je deset (let).

should: You should eat more.Měl(a) bys víc jíst.

so: So I wrote to her.Tak jsem napsal.

something: She is twenty something.Je něco přes dvacet.

sorry: I felt sorry for her.Bylo mi líto.

them: Our boy doesn't eat them ones.Náš kluk tyhle nejí.

touristy: one of the less touristy islandsjeden z méně turisty okupovaných ostrovů

under: He pushed her head under.Zatlačil hlavu pod vodu.

what: I tell you what, let's stay here another day.Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.

worthy: He is not worthy of her.Není hoden., Nezaslouží si ji.

yet: I don't eat much, yet I am fat.Nejím moc a přesto jsem tlustý.

jeden, jedna, jedno: ani jeden ze dvouneither

jeden, jedna, jedno: ani jeden (jediný)not a single one

jeden, jedna, jedno: jeden druhému pomáhat ap.each other, one another, mutually

jeden, jedna, jedno: jeden na druhém navršený ap.on top of each other, one on top of another

jediný: jeden jedinýa single one, jedinečný one and only

jediný: ani (jeden) jediný osoba ap.not a single one

kvasinka: kvasinkyyeast, přísada leaven

ani: Nejedl ani nepil.He didn't drink, nor eat.

dojetí: Hlas se chvěl dojetím.Her voice trembled with emotion.

hádat: Hádal bych tak 40.I would guess her age at about 40.

hrozit: Hrozí nebezpečí.She is in danger.

jeden, jedna, jedno: Jeden nikdy neví.One never knows.

jeden, jedna, jedno: jeden po druhém, po jednomone at a time, one by one

ještě: Ještě (jeden)!(One) more!, další Another one!

: Předej to.Hand it over to her.

: je to jedno.She doesn't care.

jím: jím určený zástupcea deputy designated by him

jít: Jde to.She is good at it., vede si dobře She is doing well.

málo: Jeden z mála.One of a few.

na: jíst na noceat before going to bed

naléhat: Naléhala na něj, aby to řekl.She urged him to tell her.

napodruhé: Napodruhé se to povedlo.She made it at the second go.

naschvál: Udělal to naschvál.He did it to spite her.

nevolno: Udělalo se nevolno.She became unwell., od žaludku She went sick.

otřást: Její smrt jím otřásla.He was shaken by her death.

ovázat: Ovázal podvrtnutý kotník.He bandaged her sprained ankle.

příbor: jíst příboremuse a knife and fork

přidat se: Přidal se k nám jeden ...We were joined by one ...

přimět: Přiměla ho, aby pomohl.She got him to help her.

sladké: Nejím sladké.I don't eat sweet food., bonbony ap. I don't eat sweets.

stát: Jeden dům zůstal stát.One house remained standing.

takhle: A co takhle zavolat?Why not give her a call?

třást: Třásl jím chlad.He was shivering/shaking/shuddering with cold.

vědět: Jeden nikdy neví.One never knows.

vidlička: jíst nožem a vidličkouuse a knife and fork

vlnit se: Vlasy se vlní.She has wavy hair.

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: jeden a týž, jeden a tentýžpro zesílení one and the same