Hlavní obsah

don't [dəʊnt]

  • vyjadřuje slovesný záporI don't know.Nevím.Don't do it.Nedělej to.contr of do not vyjadřuje slovesný zápor

Podstatné jméno

  • to, co se nemá dělat instrukce ap.dos and don'tsrady, co dělat a co nedělat, jak na to

Vyskytuje se v

dare: neopovažuj se, opovaž se udělat co výhrůžkadon't you dare do sth

do: tvoří zápor a záporný rozkazdon't

give: Je mi to fuk/jedno., Na to kašlu.I don't give a damn/toss/hoot/two hoots

know: (no) nevím výraz nejistotyI don't know

mention: Není zač., To nestojí za řeč. reakce na poděkováníDon't mention it.

mind: Mně je to jedno. reakce na nabídku ap.I don't mind.

say: Nepovídej!, Neříkej!, Vážně? překvapení, často sarkastickyYou don't say.

wrong: nechápej mě špatnědon't get me wrong

don't: rady, co dělat a co nedělat, jak na todos and don'ts

hesitate: Bez obav, Klidně, Neváhej(te) a ..., Nerozmýšlej(te) se požádat ap.Don't hesitate to ...

afraid: Neboj(te) se (toho).Don't be afraid (of it).

become: Nebuď sprostý, nehodí se to k tobě.Don't be rude, it doesn't become you.

before: Nevolej před osmou.Don't call before eight.

blame: Neobviňuj se z toho., Nevyčítej si to.Don't blame yourself for it.

delay: Nezdržuj(te) mě.Don't delay me.

discouraged: Nenechte se odradit ...Don't be discouraged ...

either: Nechci ani jeden.I don't want either.

fuck: Je mi to u prdele., Na to úplně seru.I don't give a fuck (about it).

it: Ne že bych tam nechtěl být.It's not that I don't want to be there.

keep: Nenechávej ho čekat.Don't keep him waiting.

let: Nenech se tím vyvést z míry.Don't let it upset you.

like: Ten čaj mi nechutná.I don't like the tea.

long: Brzy se vrať., Ať ti to dlouho netrvá.Don't be long.

need: Nemusíš se omlouvat.You don't need to apologize.

neither: Nekouřím. Já také ne.I don't smoke. Neither do I.

noise: Nedělej takový rámus!Don't make so much noise!

overdo: Nepřežeň to.Don't overdo it.

put: Nevím, jak to mám vyjádřit ...I don't know how to put this ...

slight: Nemám nejmenší potuchy.I don't have the slightest idea.

so: Myslím, že ne.I don't think so.

squeamish: Nebuď taková citlivka.Don't be so squeamish.

sure: Ať to neztratíš!Make sure you don't lose it!

thank: Mně neděkujte.Don't thank me.

think: Myslím, že ne.I don't think so.

touchy: Nebuď taková citlivka.Don't be so touchy.

well: Moc dobře ho neznám.I don't know him well.

worry: Nedělej(te) si s tím starosti.Don't worry about it.

yet: Nejím moc a přesto jsem tlustý.I don't eat much, yet I am fat.

hatch: Nechval dne před večerem., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.Don't count your chickens before they are hatched.

ale: Ale jdi! nevěřícněCome on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!

co: není za co poděkováníno problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at all

klidně: Klidně!přitakání No problem!, na nabídku I don't mind if I do.

vstupovat: Nevstupovat!Don't enter!, vstup zakázán No entry!, Keep out!

zač: Není zač. po poděkováníNo problem, BrE, form. Not at all., hl. AmE You are welcome., hovor. It's okay., form. Don't mention it., It's nothing.

asi: Asi ne.I don't think so., I think/guess not.

: Pospěš, ať to nepropásneš.Hurry up so that you don't miss it.

bát se: Neboj se!Don't be afraid!, neměj obavu Don't worry!

bavit: Už mě to nebaví.I am tired of it., I don't enjoy it anymore., I have grown tired of it.

běda: Běda ti tam jít! neopovaž seDon't you dare go there!

bláznit: Neblázni!Don't be crazy!

blbost: Neudělej nějakou blbost.Don't do anything stupid.

brát: Neber ji s sebou.Don't take her with you.

budit: Ještě ho nebuď.Don't wake him yet.

být: Není mi dobře.I don't feel well.

cítit se: Necítím se dobře.I don't feel well.

copak: Copak to nevíš?Don't you know?

čas: Nemám čas.I don't have time.

dělat: Nedělej si (s tím) starosti.Take it easy., Don't worry (about it).

dočkat se: Neboj, dočkáš se.Don't worry, your time will come.

domnívat se: Domnívám se, že tomu tak není.I don't think (it is) so.

fuk: Je mi to fuk.I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.

hnout: Ani hnout!Don't move!, Freeze!

hnout se: Ani se nehni!Don't move!, Stůj Freeze!

ho: Nepouštěj ho dovnitř.Don't let him in.

hýbat se: Nehýbej se!Don't move!, Keep still!, Stop moving!

chápat: Nechápu.I don't understand.

chodit: Nechodím na přednášky.I don't attend the lectures.

chtít se: Nechce se mi jít ven.I don't feel like going out.

chuť: Nemám chuť si povídat.I don't feel like talking.

chutnat: Pivo mi nechutná.I don't like beer.

jedno: Je mi to jedno.I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., při výběru ap. I'm indifferent.

jeho: Jeho dovnitř nepouštěj.Don't let him in.

jej: Nepouštěj jej ven.Don't let him out.

jemu: Jemu to neříkej.Don't tell it to him.

jimi: Nenechte se jimi odradit.Don't let them discourage you.

jistě: Nevím to jistě.I don't know it for sure.

jít: Nechoď!Don't go!

ask: Mě se neptej., Co já vím. já o tom nic nevímDon't ask me.

když: Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.I'll give an answer, even if I don't know it for sure.

kecat: No nekecej!You must be kidding!, You don't say!

kouřit: Nekouřím.I don't smoke., I am a non-smoker.

křičet: Nekřič(te)!Don't shout!

létat: Tito ptáci nelétají.These birds don't fly.

lhát: Nelži mi!Don't lie to me!

líbit se: (Ne)líbí se mi to.I (don't) like it.

málo: Děkuji. – Za málo.Thank you. – Don't mention it./Not at all.

měkký: Nebuď na ně tak měkký.Don't be so soft with them.

mít: Nemám to u sebe.I don't have it on me.

mluvit: Nemluvím anglicky.I don't speak English.

mně: Mně je to jedno.I don't mind/care.

mýlit se: Nenechte se tím mýlit.Don't be mistaken by it!

myslet: Myslím, že ne.I don't think so.

nadělat: Ty s tím naděláš! neřeš toDon't fuss over/about it., Don't sweat it.

naléhat: Nenaléhej(te) na mne.Don't push me., Please don't insist.

namáhat se: Nenamáhej se. neobtěžuj seDon't bother.

namlouvat si: Nic si nenamlouvej.Don't (try to) fool yourself.

napadnout: Ať tě to ani nenapadne!Don't even think about it!, Don't you dare!

nechat: Nenechte si to ujít.Don't miss it.

nemuset: Nemusíš tam jít.You don't have to go there.

nevadit: Ten hluk mi nevadí.I don't mind the noise.

nevalný: Mají nevalné mínění o ...They don't think much of ...

nevolno: Je mi nevolno.I don't feel well., I feel unwell.

nezbývat: Nezbývá nám moc času.We don't have much time left.

obava: Buďte bez obav.Don't worry., Have no fear.

odradit: Nenechte se (tím) odradit.Don't be/get discouraged (by it)., Don't let it discourage you.

ohlížet se: Neohlížej se!Don't look back!

okno: Nevyklánějte se z okna.Don't lean out of the window.