Hlavní obsah

by

  • wouldChtěl bych...I would like...Měl bys(te) ... doporučeníYou should ...Mohl by...He could..., (potenciálně) He might...Šel/Byl bych...I would go/be...Byl bych ti pomohl.I would have helped you.

Vyskytuje se v

account: podle všeho, podle toho, co se povídáby all accounts

analogy: analogicky, obdobně, na základě podobnosti něco vysvětlovat ap.by analogy

birth: rodem, původemby birth

bit: kousek po kousku, postupněbit by bit

board: být zcela ignorován, být smeten ze stolugo by the board

by: sám, samotný, o samotěby osf

chance: náhodouby chance

comparison: ve srovnání, v porovnání s čím, oproti čemuin comparison with/to sth, by comparison with sth

consent: po vzájemné dohoděby common consent

courtesy: s laskavou pomocí, s laskavým svolením, za laskavého přispění koho/čeho(by) courtesy of sb/sth

crook: všemi prostředky, za každou cenu, po dobrém, nebo po zlémby hook or by crook

default: automaticky podle obvyklého postupu ap., sport. kontumačněby default

definition: ze své podstaty, z povahy věciby definition

degree: postupně, pomalu, poznenáhluby degrees

dint: pomocí, prostřednictvím čeho, díky čemuby dint of sth

door: dělat co tajně, pokoutnědo sth by the back door

far: zdaleka, jasně, nesporně nejlepší ap., mnohem lepší ap.by far

flash: mihnout se, (pro)řítit se, profičet auto ap.flash past/by

follow: následován, hned před čím v žebříčku ap.followed by

force: prostřednictvím, za použití, pomocí čeho zbraní, argumentů ap.by force of sth

foul: za každou cenu, všemi prostředky, po dobrém či po zlém dosáhnout něčeho ap.by fair means or foul

hand: ručněby hand

hard: těsně u, hned vedlehard by

have: držet koho za co aby ho přinutil k něčemuhave sb by sth

heart: zpaměti, nazpaměť, slovo od slova naučit seby heart

implication: v důsledku toho, tím pádem, nepřímoby implication

judge: soudě podle čehojudging by sth

large: v podstatě, celkově (vzato)by and large

law: podle zákona, ze zákonaby law

means: sth pomocí, prostřednictvím čehoby means of

naked: pouhým okem viditelnýby/with the naked eye

name: jménem, jmenovitě zmínit, oslovit ap.by name

nature: svojí podstatou, ve své podstatěby its (very) nature

one: jeden po druhém, jeden za druhým, postupně ne najednouone by one

petard: chytit se do vlastní pasti, naběhnout si, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padábe hoist with/by one's own petard

proxy: v zastoupení, prostřednictvím zástupce jednat, volit ap.by proxy

reason: z důvodu čeho, kvůli čemuby reason of sth

reputation: podle toho, co se říká, z doslechuby reputation

repute: z doslechu znát ap.by repute

return: obratem poštyby return (of post)

right: správně jak by to mělo býtby rights

run by: sb AmE, publ. zkonzultovat, prohovořit co s kým, přednést komu corun sth by

score: ve velkém počtuby the score

scruff: popadnout koho za krktake sb by the scruff of the neck

shot: zdaleka, daleko zdůrazněníby a long shot

side: vedle sebe, jeden vedle druhého o dvou lidech či věcechside by side

sight: znát koho jen od viděníknow sb by sight

squeak: jen tak tak/s odřenýma ušima projít/prolézt/zvítězit návrh, u zkoušky ap.squeak through/by

step: postupně, krok za krokemstep by step

storm: dobýt, převálcovat co být velmi úspěšnýtake sth by storm

surprise: zaskočit, překvapit kohotake sb by surprise

token: stejným způsobem, obdobněby the same token

trial: metodou pokusů a omylů, zkusmo, experimentální metodouby trial and error

turn: střídavě o dvou jevech ap.by turns

twist: zvláštní shodou náhod, řízením osuduby a twist of fate

virtue: na základě čeho, z titulu čeho, kvůli, díky čemuby virtue of sth

way: jako, pro coby way of

whisker: jen tak tak, (jen) o chlup/chloupek/fous/kousíčekby/within a whisker (of)

word: ústně šířit se ap.by word of mouth

accident: (jen) náhodouby accident

acclamation: velkou většinou, aklamací, aklamačně, bez tajné volby zvolený ap.by acclamation

addition: přidáním čehoby addition of sth

air: letecky, vzdušnou cestou, vzduchemby air

arrangement: po předchozí dohoděby prior arrangement

bus: jet autobusemgo by/take a bus

candlelight: při svíčkáchby candlelight

choice: dělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebedo sth by one's own choice

circumstance: pod vlivem okolnostíby force of circumstance(s)

coincidence: (šťastnou) shodou okolnostíby (happy) coincidence

consensus: na základě dohody, po vzájemné shodě, na základě obecného souhlasuby consensus

date: datum spotřeby na prodávaném zbožísell-by date

day: ve dneby day

divide: osm děleno čtyřmi8 divided by 4

drive-by: střelba/útok z projíždějícího vozidladrive-by (shooting)

elimination: vylučovací metodouby a process of elimination

example: vysvětlit co na příkladuexplain sth by way of (an) example

extension: v širším pojetí/záběru/významu/slova smysluby extension

fiat: na základě nařízeníby fiat

fireside: u krbu u ohněby the fireside

během: během dneduring the day, in the daytime, za dne by day

běžný: běžnou poštouby regular mail

celkem: celkem vzatoon the whole, all in all, by and large, in sum, all things considered, generally speaking

cesta: touto cestouin this way, tímto hereby, by this means

co: den co denevery day, day in day out, day by day

čára: vzdušnou čarouhovor. as the crow flies, by the most direct route

část: po částechin parts, mat. integrace by parts, řidč. piecewise

čirý: čirou náhodouby pure accident, by sheer chance, purely by accident, hovor. by sheer fluke, as it happens

den: ve dnein the daytime, by day, za světla by daylight

doba: touto dobouby now

dodržet: dodržet podmínkyabide by the conditions

dodržovat: dodržovat zákonabide by the law, respect the law

domluva: po (předchozí) domluvěby prior arrangement, po sjednání schůzky by appointment

doplňovací: doplňovací volbyby-election

dopustit: kdo nedá dopustit na koho/coobhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sth

doslech: znát co z doslechuknow sth by hearsay

důvod: z důvodu čehoowing to, due to sth, by reason, vzhledem k on account of sth, na základě on the grounds of sth, kvůli because of sth

elektrika: jet elektrikougo by tram

e-mail: e-mailemby e-mail

fax: poslat co faxemsend sth by fax

hmat: po hmatu, hmatemby touch

chráněný: chráněný autorským zákonem/autorskými právycopyrighted, protected by copyright

jet: jet autemjako spolujezdec go by car, řídit drive, hl. AmE ride one's car

každý: v každém případěin any case, rozhodně by all means

kontumační: sport. kontumační vítězství/prohrawin/loss by default

kousek: kousek po kouskubit by bit, little by little

metrový: metrový textilyard/piece goods, fabric sold by the yard, obchod též drapery

náhodou: šťastnou náhodouby lucky chance

naproti: naproti tomujako kontrast by contrast, protiargument, opak on the contrary, na druhé straně on the other hand, naopak per contra, over against

násilí: zmocnit se čeho násilímtake sth by force

naučit se: naučit se nazpaměťlearn sth by heart, memorize sth

názornost: (jen) pro názornostby way of/just for illustration

nedopatření: nedopatřenímomylem by mistake, nešťastnou náhodou by accident, z nepozornosti by oversight, kvůli chybě in error, bezděčně inadvertently

nešťastný: nešťastnou náhodouby mischance

oproti: oproti tomu kontrast ap.by contrast, právě naopak on the contrary

ověřený: notářsky ověřenýnotarially certified, certified by a notary

ověřit: nechat si co notářsky ověřithave sth certified by a notary (public)

platit: platit šekempay by cheque

podle: podle všeho jak se zdáto all appearances, presumably, patrně apparently, podle toho, co se říká by all accounts

blesk: Udeřil do něj blesk., Byl zasažen bleskem.He was struck by lightning.

bodnout: Bodla mě včela.I was stung by a bee.

dělit: devět děleno třeminine divided by three

do: Pošlu to do pondělka.I will send it by Monday.

hledat: Hledá ho policie.He is wanted (by the police)., The police are after him.

hodinky: podle mých hodinekby my watch

hradit: Toto léčení pojišťovna nehradí.This treatment is not covered by health insurance.

chytit: Chytil jsem ho za ruku.I took him by the hand.

jeden, jedna, jedno: jeden po druhém, po jednomone at a time, one by one

jím: jím určený zástupcea deputy designated by him

karta: (za)platit kartoupay by (credit) card

kolem: Prošel kolem mě.He passed me by.

konec: ke konci stoletíby the end of the century

krát: 2 krát 3 metry3 metres by 2 metres

krytý: nekrytý pojištěnímuncovered by insurance

mýlit se: Nenechte se tím mýlit.Don't be mistaken by it!

myslet: Co tím myslíte?What do you mean by it?

nadchnout: Opravdu je to nadchlo.They were really enthused/impressed by it.

nahradit: Byl nahrazen svým zástupcem.He was replaced by his deputy.

nazpaměť: (na)učit se nazpaměť comemorize sth, learn sth by heart

nejlépe: Pošlete to, nejlépe e-mailem.Send it, preferably by e-mail.

nejraději: Pošlete to, nejraději e-mailem.Send it, preferably by e-mail.

objevit: Amerika byla objevena ...America was discovered by ...

od, ode: román od Helleraa novel by Heller

oddělený: oddělený čárkou ve větěseparated by a comma

oddělit: oddělit co čárkou ve větěseparate sth by a comma

odradit: Nenechte se (tím) odradit.Don't be/get discouraged (by it)., Don't let it discourage you.

okolo: Prošel okolo mě.He passed by me.

mechanika: precise mechanicstech. jemná mechanika

prášek: fine powderjemný prášek

fine: fine hairjemné vlasy

gunpowder: gunpowder teajemný zelený čaj se stočenými lístky