Hlavní obsah

by

  • wouldChtěl bych...I would like...Měl bys(te) ... doporučeníYou should ...Mohl by...He could..., (potenciálně) He might...Šel/Byl bych...I would go/be...Byl bych ti pomohl.I would have helped you.

Vyskytuje se v

ne: (it's) not that se záporemne že by

aniž: without wishing to be ...aniž bych chtěl být ...

jako: as ifjako by

přát si: I would like (to) ...Přál bych si ...

vypadat: look as ifvypadat jako by

: There could be as many as 20 000 of them.Mohlo by jich být až 20 000.

být: You should be careful.Měl bys být opatrný.

cesta: Could you show me the way?Mohl byste mi ukázat cestu?

cokoli: I would do anything.Udělal bych cokoli.

čest: I'd be honoured.Bylo by mi ctí.

domyslet: I fear to think of what might happen.Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.

dovolit si: I would never dare.To bych si nikdy nedovolil.

hádat: I would guess her age at about 40.Hádal bych jí tak 40.

hodný: Would you be so kind as to ...Byl byste tak hodný a ...

hovořit: Could I speak with/to ... ?Mohl bych hovořit s ...?

hrozně: I would love to ...Hrozně rád bych ...

chtít: I would like (to) ...Chtěl bych ...

chvíle: She should be back any minute (now).Měla by se každou chvíli vrátit.

jít: to zní dobře That sounds good, lze to udělat That could be done., hovor. That sounds doable.To by šlo.

klidně: It could very well happen.Klidně by se to mohlo stát.

laskavost: Would you do me a favor?Udělal/Prokázal byste mi laskavost?

lepší: It would be better to speak to him.Bylo by lepší promluvit si s ním.

líbit: I could get used to it/that.To bych si dal líbit.

místo: If I were you I would ...Na tvém místě bych ...

mít: You should wait.Měl bys(te) počkat.

mluvit: I'd like to talk to, Could I speak to ...Rád bych mluvil s ...

moct: Could you help me?Mohl byste mi pomoci?

možná: We might ...Možná bychom mohli ...

mysl: I wouldn't object to that.To by mi nebylo proti mysli.

nerad: I wouldn't like to ...Nerad bych ...

nevadit: Would you mind if ...?Nevadilo by vám kdyby ... ?

ocenit: I would appreciate if ...Ocenil bych, kdyby ...

odvézt: Could you take me to the station?Odvezl bys mě na nádraží?

podat: Would you pass/hand me the salt?Podal byste mi sůl?

pozdě: It's late. We should go.Je pozdě. Měli bychom jít.

pozdravit: She entered without saying hello.Vstoupila, aniž by pozdravila.

prosit: je to tak I should think/hope so!, Jistě Sure!To bych prosil!

předeslat: I would like to say first that...Rád bych předeslal, že...

působit: It might have a negative effect.Mohlo by to působit negativně.

rád: I'd like to ...Rád bych...

radit: What would you suggest?Co byste radil?

rezervovat: I'd like to book a table.Rád bych (si) rezervoval stůl.

rozdvojit se: I would have to split myself in two.To bych se musel rozdvojit.

rozměnit: Could you give me change for ...?Mohl byste mi rozměnit ...?

říct: I wouldn't say so.Neřekl bych.

říkat si: I was wondering if you ...Říkal jsem si, jestli byste ...

sednout: That would be the right thing for me.To by mi přesně sedlo.

solit: You should use less salt.Měl bys míň solit.

spíš: Father is more likely to know that.To by věděl spíš táta.

spokojit se: I would be happy even with an older car.Spokojil bych se i se starším autem.

stačit: That's all it takes to be successful.To stačí, aby by člověk úspěšný.

škoda: It would be good if...Nebylo by na škodu, kdyby...

takový: Such a man would make it.Takový chlap by to zvládl.

tolerantní: He should be more tolerant.Měl by být tolerantnější.

třeba: We might go to ...Mohli bychom třeba zajít ...

tvářit se: He pretended nothing (had) happened.Tvářil se, jako by se nic nestalo.

ubýt: It would do you no harm if you ...Ono by tě neubylo, kdybys ...

učit se: You should study harder.Měl by ses víc učit.

uvítat: We would welcome your views.Uvítali bychom vaše názory.

: You should go now.Už bys měl jít.

vadit: Would it be a problem/any trouble if ...?Vadilo by, kdyby ...?

vědět: I'd like to know ...., zda ap. I wonder ...Rád bych věděl ...

vhod: I could use (some) ...Přišlo by mi vhod ...

vnést: It could shed light on the situation.Mohlo by to do situace vnést trochu světla.

vnímat: They might perceive it as an insult.Mohli by to vnímat jako urážku.

vybrat: I'd like to withdraw/make a withdrawal.Chtěl bych vybrat.

vyfotografovat: Could you take a picture of us?Mohl byste nás vyfotografovat?

vyhnout se: You'd better stay out of his way.Raději by ses mu měl vyhnout.

vyležet: You should stay in bed until you're well.Měl bys to vyležet.

vyspat se: You should get some sleep.Měl by ses trošku vyspat.

vysvětlit: Could you explain it to me?Mohl bys(te) mi to vysvětlit?

vyznít: It shouldn't give the impression that ...Nemělo by to vyznít tak, že ...

vzkaz: I'd like to leave a message for her.Chtěl bych jí nechat vzkaz.

zajímat: I would like to know/I wonder if...Zajímalo by mne, jestli ...

zařadit: How would you classify this plant?Kam byste zařadil tuto rostlinu?

zdůraznit: I'd like to emphasize that ...Rád bych zdůraznil, že ...

zformulovat: How would you word the letter?Jak bys zformuloval ten dopis?

zkusit: We should give it a try.Měli bychom to zkusit.

znát: He wouldn't show (it).Nedal by to na sobě znát.

zopakovat: Could you repeat that?Mohl byste to zopakovat?

zrušit: I'd like to cancel a reservation.Chtěl bych zrušit rezervaci.

že: I wonder if it was her who told him.Že by mu to řekla ona?

dohodit: within a stone's throw, (with)in spitting distanceco by kamenem dohodil

kámen: be (only) a stone's throw (away) from sth, be within striking distance of sthbýt co by kamenem dohodil odkud

kéž: Chance would be a fine thing!Kéž by!

kuře: He wouldn't hurt a fly.Neublížil by ani kuřeti.

napočítat: in the twinkling of an eye, before you can say Jack Robinson, hovor. pretty damn quicknež bys do tří napočítal v mžiku

by: I would like...Chtěl bych...

account: podle všeho, podle toho, co se povídáby all accounts

analogy: analogicky, obdobně, na základě podobnosti něco vysvětlovat ap.by analogy

birth: rodem, původemby birth

bit: kousek po kousku, postupněbit by bit

board: být zcela ignorován, být smeten ze stolugo by the board

chance: náhodouby chance

comparison: ve srovnání, v porovnání s čím, oproti čemuin comparison with/to sth, by comparison with sth

consent: po vzájemné dohoděby common consent

courtesy: s laskavou pomocí, s laskavým svolením, za laskavého přispění koho/čeho(by) courtesy of sb/sth

crook: všemi prostředky, za každou cenu, po dobrém, nebo po zlémby hook or by crook

default: automaticky podle obvyklého postupu ap., sport. kontumačněby default

definition: ze své podstaty, z povahy věciby definition

degree: postupně, pomalu, poznenáhluby degrees

dint: pomocí, prostřednictvím čeho, díky čemuby dint of sth

door: dělat co tajně, pokoutnědo sth by the back door

far: zdaleka, jasně, nesporně nejlepší ap., mnohem lepší ap.by far

flash: mihnout se, (pro)řítit se, profičet auto ap.flash past/by

follow: následován, hned před čím v žebříčku ap.followed by

force: prostřednictvím, za použití, pomocí čeho zbraní, argumentů ap.by force of sth

foul: za každou cenu, všemi prostředky, po dobrém či po zlém dosáhnout něčeho ap.by fair means or foul

hand: ručněby hand

hard: těsně u, hned vedlehard by

have: držet koho za co aby ho přinutil k něčemuhave sb by sth

heart: zpaměti, nazpaměť, slovo od slova naučit seby heart

implication: v důsledku toho, tím pádem, nepřímoby implication

judge: soudě podle čehojudging by sth

large: v podstatě, celkově (vzato)by and large

law: podle zákona, ze zákonaby law

means: sth pomocí, prostřednictvím čehoby means of

naked: pouhým okem viditelnýby/with the naked eye

name: jménem, jmenovitě zmínit, oslovit ap.by name

nature: svojí podstatou, ve své podstatěby its (very) nature

one: jeden po druhém, jeden za druhým, postupně ne najednouone by one

petard: chytit se do vlastní pasti, naběhnout si, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padábe hoist with/by one's own petard

proxy: v zastoupení, prostřednictvím zástupce jednat, volit ap.by proxy

reason: z důvodu čeho, kvůli čemuby reason of sth

reputation: podle toho, co se říká, z doslechuby reputation

repute: z doslechu znát ap.by repute

return: obratem poštyby return (of post)

right: správně jak by to mělo býtby rights

run by: sb AmE, publ. zkonzultovat, prohovořit co s kým, přednést komu corun sth by

score: ve velkém počtuby the score

accident: (jen) náhodouby accident

acclamation: velkou většinou, aklamací, aklamačně, bez tajné volby zvolený ap.by acclamation

addition: přidáním čehoby addition of sth

advise: sb is advised to do sthkomu se doporučuje aby udělal co, kdo by měl (u)dělat co

air: letecky, vzdušnou cestou, vzduchemby air

arrangement: po předchozí dohoděby prior arrangement

body blow: sth would be a body blow to sthco by byla velká rána pro co

bus: jet autobusemgo by/take a bus