Hlavní obsah

časem

Vyskytuje se v

předbudoucí: předbudoucí časfuture perfect

budoucí: ling. budoucí časfuture (tense)

dát: dát si na častake one's time

dohnat: dohnat ztracený časmake up for lost time

letní: letní časBrE summer time, AmE daylight saving time

marnit: marnit časwaste one's time, hloupostmi fiddle about, AmE, hovor. spin one's wheels

měřit: měřit čas komutime sb

minulý: ling. minulý časpast tense, préteritum preterite, AmE preterit

nadejít: nadešel čas udělat cothe time has come to do sth

oddechový: sport. oddechový častime out, time-out

odjezd: čas odjezdudeparture time

pojem: nemít/ztratit pojem o časehave no notion/lose count of time

postupem: postupem času/doby časemwith time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně gradually

práce: práce přes časovertime

prostý: ling. přítomný čas prostýsimple present tense

předminulý: ling. předminulý časthe past perfect/pluperfect (tense)

příjezd: čas příjezduarrival time, time of arrival

příslovce: příslovce místa/času/způsobu/míryadverb of place/time/manner/degree

přítomný: ling. přítomný časpresent tense

rozmyšlení: čas na rozmyšlenítime to think it over

udělat: udělat si čas na koho/comake time for sb/sth

ukrátit: ukrátit si časkill time

určení: příslovečné určení způsobu/místa/časuadverbial of manner/place/time

věčný: na věčné časyfor ever

volný: ve (svém) volném časein one's spare/free time, mimo pracovní dobu ap. BrE in/AmE on one's own time

být: Je dost času.There is enough time.

dát se: Čas se nedá zastavit.Time can't be stopped.

dávný: před dávnými časy(long) long (time) ago, in times of old, začátek pohádky once upon a time, kniž. in days of yore

dost: Mám dost času.I have time enough.

dozrát: Dozrál čas k tomu, aby ...The time is ripe for ...

hospodařit: umět hospodařit se svým časemmanage one's time

chýlit se: Váš čas se chýlí ke konci!Your time is almost up!

krátit: krátit si čas čímwhile away the time doing sth, kill time by doing sth

kvapit: Čas kvapí! není moc časuTime is running out/ticking away.

letět: Čas letí.Time flies.

mařit: mařit čas čímwaste one's time with/doing sth

měnit se: Časy se mění.Times are changing.

na: Je na čase.It is high time.

nachýlit se: Čas se nachýlil.It's getting late., již není moc času Time is running out.

nastat: Nastal čas, aby ...The time has come to ...

nazbyt: Není času nazbyt.There's no time to spare/lose.

nejvyšší: Je nejvyšší čas ...It's high time to ...

nezbývat: Nezbývá nám moc času.We don't have much time left.

plno: Máme plno času.We have plenty of time.

pomalu: Už je pomalu čas jít.It is about time to go.

pravý: v pravý časin right/due time

průběh: v průběhu času/dne/rokuin the course of time/the day/the year

slovesný: slovesný časverb tense

spousta: Mám spoustu času.I have plenty of time.

škoda: To je škoda času.It's a waste of time.

uplynout: Váš čas uplynul.Your time is up.

ušetřit: Ušetřil čas i peníze.He saved both time and money.

uvidět: Časem se uvidí.Time will tell.

vléct se: Čas se vlekl.Time dragged.

vyčkat: Vyčkej času.Wait for it.

vypršet: Čas vypršel.Time is up.

hrát: hrát o/na časstall for time, try to buy (some) time, protahovat to temporize

krátit se: Čas se krátí.Time is running out.

peníze: Čas jsou peníze.Time is money.

pracovat: Čas pracuje pro nás.Time is on our side., Time is in our favour.

správný: být ve správný čas na správném místěbe at the right time in the right place

starý: staré zlaté časythe good old days

activity: trávení volného času, činnosti ve volném časeleisure time activities

canonical: čas k modlenícanonical hours

course: v řádném termínu, v náležitý/ve správný časin due course

dawdle: (pro)marnit, promrhat (čas), poflakovat sedawdle away sth

halcyon: zlaté časyhalcyon days

hindsight: při pohledu nazpět, s odstupem času, viděno z dnešního pohledu, po úvazewith (the benefit of) hindsight

hold: stopovat (to) závod, hlídat čashold the clock (on)

home: čas jít domůhome time

lapse: po určité době, po časeafter a lapse of time

leisure: středisko volného časuleisure centre

management: organizování časutime management

opportunity: vhodná příležitost časově omezená, čas k využití příležitostiwindow of opportunity

pass: krátit si časpass the time

past: minulý časling. past tense

perfect: předpřítomný/předminulý/předbudoucí (čas)ling. present/past/future perfect

post: čas startu dostihuAmE post time

present: přítomný průběhový časling. present progressive tense

proven: osvědčený, časem prověřenýtime-proven

ravages: zub časuravages of time

run: čas běhu, doba výpočtu po niž probíhá v počítači zpracovánívýp. run time

-saving: časově úsporný, čas šetřícítime-saving

shutter: rychlost/čas závěrky, expoziční čas/doba fotoaparátushutter speed

stoppage: nastavený čas za ošetřování ap.stoppage time

suit: oblek na volný časAmE slack suit

tardy: mít zpoždění v čem, přen. dávat si na čas, být v prodlení s čímbe tardy in sth

tense: minulý časling. past tense

test: prověřený časem, osvědčenýtime-tested

time: závod s časemrace against time

čas: středoevropský časCentral European Time

travel: cestování v časetime travel

waste: ztráta časuwaste of time

watch: hlídat časkeep (a) close watch on the time

wear: neformální oblečení, oděv pro volný čascasual wear

while away: krátit si čas, krátit si dlouhou chvíli čímwhile away the time doing sth

young: za mých mladých časů, za mladain my young(er) days

bang: přesně na časbang on time

everyone: Všichni potřebují nějaký volný čas.Everyone needs some free time.

free: Máš dnes večer čas?Are you free this evening?

go: Myslím, že je čas jít.I think it is time to go.

lose: Není času nazbyt.No time to lose.

more: trochu více časua little more time

odd: příležitostně, tu a tam, z času na časat odd times

off: vzít si nějaký čas volnotake some time off

on: Strávili jsme tím příliš mnoho času.We spent too much time on it.

oneself: Člověk musí mít na sebe čas.One must have time for oneself.

plenty: spousta časuplenty of time

Rome: Všechno chce svůj čas.Rome was not built in a day.

up: Čas vypršel., Je konec limitu.Time is up.

upon: Bylo nebylo ..., Před dávnými časy ..., Byl jednou jeden ...Once upon a time ...

when: až přijde časwhen the time comes