Hlavní obsah

časem

Vyskytuje se v

předbudoucí: předbudoucí časfuture perfect

budoucí: ling. budoucí časfuture (tense)

čas: středoevropský časCentral European Time

čas: ztráta časuwaste of time

čas: čas od časufrom time to time, at times, now and then

čas: jednou za časonce in a while

čas: čas odjezdudeparture time

čas: čas příjezduarrival time

čas: je (nejvyšší) čas ...it's (high) time ...

čas: volný časspare/free/AmE leisure time

čas: minulý/přítomný/budoucí časpast/present/future tense

dát: dát si na častake one's time

dohnat: dohnat ztracený časmake up for lost time

letní: letní časBrE summer time, AmE daylight saving time

marnit: marnit časwaste one's time, hloupostmi fiddle about, AmE, hovor. spin one's wheels

měřit: měřit čas komutime sb

minulý: ling. minulý časpast tense, préteritum preterite, AmE preterit

nadejít: nadešel čas udělat cothe time has come to do sth

oddechový: sport. oddechový častime out, time-out

odjezd: čas odjezdudeparture time

pojem: nemít/ztratit pojem o časehave no notion/lose count of time

postupem: postupem času/doby časemwith time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně gradually

práce: práce přes časovertime

prostý: ling. přítomný čas prostýsimple present tense

předminulý: ling. předminulý časthe past perfect/pluperfect (tense)

příjezd: čas příjezduarrival time, time of arrival

příslovce: příslovce místa/času/způsobu/míryadverb of place/time/manner/degree

přítomný: ling. přítomný časpresent tense

rozmyšlení: čas na rozmyšlenítime to think it over

udělat: udělat si čas na koho/comake time for sb/sth

ukrátit: ukrátit si časkill time

určení: příslovečné určení způsobu/místa/časuadverbial of manner/place/time

věčný: na věčné časyfor ever

volný: ve (svém) volném časein one's spare/free time, mimo pracovní dobu ap. BrE in/AmE on one's own time

být: Je dost času.There is enough time.

čas: před nějakým časemsome time ago

čas: čas jít spátbedtime, time to go to bed

čas: až přijde časwhen the time comes

čas: Není času nazbyt.There's no time to lose.

čas: Nemám čas.I don't have time.

čas: Máš dnes večer čas?Are you free tonight?

čas: Čas vypršel.Time is up.

dát se: Čas se nedá zastavit.Time can't be stopped.

dávný: před dávnými časy(long) long (time) ago, in times of old, začátek pohádky once upon a time, kniž. in days of yore

dost: Mám dost času.I have time enough.

dozrát: Dozrál čas k tomu, aby ...The time is ripe for ...

hospodařit: umět hospodařit se svým časemmanage one's time

chýlit se: Váš čas se chýlí ke konci!Your time is almost up!

krátit: krátit si čas čímwhile away the time doing sth, kill time by doing sth

kvapit: Čas kvapí! není moc časuTime is running out/ticking away.

letět: Čas letí.Time flies.

mařit: mařit čas čímwaste one's time with/doing sth

měnit se: Časy se mění.Times are changing.

na: Je na čase.It is high time.

nachýlit se: Čas se nachýlil.It's getting late., již není moc času Time is running out.

nastat: Nastal čas, aby ...The time has come to ...

nazbyt: Není času nazbyt.There's no time to spare/lose.

nejvyšší: Je nejvyšší čas ...It's high time to ...

nezbývat: Nezbývá nám moc času.We don't have much time left.

plno: Máme plno času.We have plenty of time.

pomalu: Už je pomalu čas jít.It is about time to go.

pravý: v pravý časin right/due time

průběh: v průběhu času/dne/rokuin the course of time/the day/the year

průběh: (z)měnit se v průběhu časuchange over time

slovesný: slovesný časverb tense

spousta: Mám spoustu času.I have plenty of time.

škoda: To je škoda času.It's a waste of time.

uplynout: Váš čas uplynul.Your time is up.

ušetřit: Ušetřil čas i peníze.He saved both time and money.

uvidět: Časem se uvidí.Time will tell.

vléct se: Čas se vlekl.Time dragged.

čas: Čas jsou peníze.Time is money.

čas: ztrácet čas marným snaženímflog a dead horse

hrát: hrát o/na časstall for time, try to buy (some) time, protahovat to temporize

krátit se: Čas se krátí.Time is running out.

peníze: Čas jsou peníze.Time is money.

pracovat: Čas pracuje pro nás.Time is on our side., Time is in our favour.

správný: být ve správný čas na správném místěbe at the right time in the right place

starý: staré zlaté časythe good old days

activity: leisure time activitiestrávení volného času, činnosti ve volném čase

call: call time, call a time-outvzít si oddechový čas, přen. dát si pauzu

canonical: canonical hoursčas k modlení

course: in due coursev řádném termínu, v náležitý/ve správný čas

dawdle: dawdle away sth(pro)marnit, promrhat (čas)

halcyon: halcyon dayszlaté časy

hindsight: with (the benefit of) hindsightpři pohledu nazpět, s odstupem času

hold: hold the clock (on)stopovat (to) závod, hlídat čas

home: home timečas jít domů

lapse: after a lapse of timepo určité době, po čase

leisure: leisure centrestředisko volného času