Hlavní obsah

sink [sɪŋk]

Vyskytuje se v

big: think bigmít velké plány/ambice

come: come to think of itvlastně, když nad tím tak přemýšlím uvození zřejmého ap.

dread: dread to think what ...děsit se při pomyšlení, co ..., nechtít ani pomyslet, co ...

hear: can't hear osf thinknemoci se soustředit kvůli hluku, neslyšet vlastního slova

help: I can't help thinking sthnemohu se zbavit dojmu, že ..., pořád mám dojem, že ...

much: I thought as much.To jsem si myslel., To mě napadlo. reakce na sdělení

pause: pause for thoughtdůvod k zamyšlení

sync: in sync with sthdobře sladěný/synchronizovaný, v souladu s čím

think: I thinkmyslím (že), řekl bych

think: just thinkjen si představ

think out: think sth outpromyslet, domyslet co věc ap. do důsledků

think through: think sth throughpromyslet, rozmyslet si, rozvážit co důkladně

think up: think sth upvymyslet co, přijít na co nápad

twice: think twice about sthrozmyslet si, ještě jednou promyslet co

back: think back to a time(za)vzpomínat na kdy

banish: banish the thought of sthzažehnat myšlenky na co, přestat myslet na co

coma: sink/go into a comaupadnout do kómatu

conceptual: conceptual thinkingabstraktní myšlení

deep: deep in thoughthluboce zamyšlený

delude: delude osf into believing/thinking sthnamlouvat si, nalhávat si co

delude: delude sb into thinking sthvyvolat u koho (mylný) dojem čeho, nakukat komu co

food: give sb food for thoughtdát komu podnět k zamyšlení

fool: fool sb into believing/thinking sthnamluvit, nabulíkovat, nakecat komu co

highly: think highly of sb/sthmít vysoké mínění o kom/čem, uznávat koho/co

lost: lost in thoughtzamyšlený, zadumaný

set: set sb thinkingpřimět koho k zamyšlení

sinking: sinking speedrychlost klesání kluzáku ap.

straight: think straightrozumně/jasně uvažovat, mít čistou hlavu

surface: sink below the surfaceponořit se pod hladinu

sync: out of sync with sthšpatně sladěný, v nesouladu s čím, přen. rozhašený, rozhozený systém, fáze ap.

think: without thinking twicebez dlouhého rozmýšlení

think: have a think about sthpopřemýšlet, zauvažovat o čem, zamyslet se nad čím

thinking: wishful thinkingplaná naděje, zbožné přání

thinking: way of thinkingzpůsob myšlení

thought: give sth a thoughtzamyslet se nad čím

thought: give sth a second thoughtdobře si rozmyslet co

thought: be deep/lost in thoughtbýt hluboce zamyšlený, hluboce přemýšlet

train: train of thoughtmyšlenkový pochod, sled myšlenek

train: lose one's train of thoughtztratit nit

transference: thought transferencepřenášení myšlenek, telepatie

tremble: tremble to thinktřást se při pomyšlení

way: way of thinkingnázory, způsob myšlení

well: think well of sbmít vysoké mínění o kom

well: sink a wellhloubit studnu

get: It got me thinking.Přimělo mě to k zamyšlení.

go: I think it is time to go.Myslím, že je čas jít.

half: He isn't half as clever as he'd thought.Není ani zdaleka tak chytrý, jak si myslel.

most: Most people think it was right.Většina lidí myslí, že to bylo správné.

no: I thought you'd emigrated. – No, no.Myslel jsem, že jsi emigroval. – Ne, ne.

sicken: This thought sickens me.Z toho pomyšlení se mi dělá nanic/špatně.

so: I think/hope so.Myslím/Doufám, že ano.

so: I don't think so.Myslím, že ne.

some: Some people think ...Někteří lidé si myslí ...

think: I thought so.To jsem si myslel.

think: I don't think so.Myslím, že ne.

think: It is thought that ...Má se za to, že ...

think: Think twice.Zamysli se., Dobře to zvaž., Rozmysli si to. ať neuděláš hloupost

thinking: I did a lot of thinking.Hodně jsem přemýšlel.

this: You think that ... Why is this?Ty si myslíš, že ... Proč?

thought: A kind thought but ...To je od vás hezké, ale ...

would: I thought you would know.Myslel jsem, že to budeš vědět.

foot: think on one's feetpohotově uvažovat

think: think highly of sb/sthmít vysoké mínění o kom/čem

think: think better of sthrozmyslet si to, změnit názor

dno: jít ke dnusink (to the bottom), go down, jen loď founder

duch: být duchem nepřítomnýdaydream, be absent-minded, zamyšlený be lost in thought

mít: mám za to, že ...I think that ...

myslet: myslet dopředuthink ahead

pochod: myšlenkové pochodytrain of thought, mental processes

pomyšlení: třást se při pomyšlení ...tremble to think/at the thought of ..., dread to think ...

rozmysl: bez rozmysluwithout thinking, unáhleně rashly, headlong, head-first

rozmyšlení: čas na rozmyšlenítime to think it over

rozmýšlení: bez (dlouhého) rozmýšleníwithout thinking (twice)/hesitation

usilovně: usilovně pracovat/přemýšletwork/think hard

uznat: uznat za vhodnésee/think fit

váhání: bez váháníwithout hesitation, unhesitatingly, immediately, bez rozmyšlení without a second thought

výlevka: kuchyňská výlevka(kitchen) sink

zamyšlení: podnět k zamyšlenífood for thought

zapomnění: upadnout v zapomněnífall/sink into oblivion

zbožný: zbožné přáníneuskutečnitelné wishful thinking

zvon: (gumový) zvon k čištění výlevky(sink) plunger

ano: Myslím, že ano.I think so.

asi: Asi ne.I don't think so., I think/guess not.

bez, beze: bez váhání/přemýšleníwithout hesitation/thinking

cokoli: Ať už si myslíte cokoli ...Whatever you may think ...

copak: Copak se to smí?Do you think it is allowed?

domnívat se: Domnívám se, že tomu tak není.I don't think (it is) so.

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

klonit se: klonit se k názoru, žetend/be inclined to think that ...

kóma: upadnout do kómatugo/fall/lapse/sink/slip into a coma