Hlavní obsah

Habe

Vyskytuje se v

Adlerauge: Adleraugen habenmít orlí zrak/oči jako rys

Affe: einen Affen (sitzen) habenmít opici být opilý

Anteil: Anteil an etw.Dat habenmít podíl, podílet se na čem

Arbeit: etw. Akk in Arbeit habenpracovat na čem, mít rozdělané co o řemeslníkovi ap.

Auge: seine Augen überall habenmít oči všude

ausgedient: etw. Akk hat ausgedientco má doslouženo, co dosloužilo stroj ap.

ausgelitten: ausgelitten habenpodlehnout vleklé chorobě, zemřít

ausgesorgt: ausgesorgt habenmít vystaráno s penězi ap.

Backe: Backen wie ein Hamster habenmít tváře jako křeček

Bart: (so) einen Bart habenbýt vousatý vtip ap.

beieinander: nicht alle beieinander haben, sie nicht richtig beieinander habennemít všech pět pohromadě

Bein: Was man nicht im Kopf hat, (das) muss man in den Beinen haben.Co nemá člověk v hlavě, musí mít v nohách.

Benimm: (keinen) Benimm habennemít (žádné) chování

Bettschwere: die nötige Bettschwere habenbýt zralý do postele v důsledku požití alkoholu

Blei: Blei in den Gliedern habenmít nohy jako z olova

Blut: blaues Blut in den Adern habenmít (v žilách) modrou krev aristokratický původ

Boden: festen Boden unter den Füßen habenmít pevnou půdu pod nohama

Brett: ein Brett vor dem Kopf habenbýt natvrdlý

Bündel: Jeder hat sein Bündel zu tragen.Každý si nese svůj kříž.

Butter: Butter auf dem Kopf habenmít máslo na hlavě

Dach: ein Dach über dem Kopf habenmít střechu nad hlavou

denken: Was hast du dir (eigentlich) dabei gedacht?Co sis (vlastně vůbec) myslel?

dick: j-n/etw. dick(e) habenkoho/čeho mít po krk

Dreck: Dreck am Stecken habenmít máslo na hlavě

Dunst: keinen (blassen) Dunst von etw. habennemít ani páru o čem

Ehre: (Ich) Hab(e) die Ehre!Má úcta!

Einsehen: (k)ein Einsehen haben(ne)mít uznání/pochopení

Elend: das heulende Elend habenmít světabol

Fell: ein dickes Fell habenmít hroší kůži

Feuer: Haben Sie Feuer?Máte oheň?

Finger: den Finger darauf habenmít co pod palcem

Gefühl: etw. Akk im Gefühl habencítit, tušit co

Geld: Geld wie Heu habenmít peněz jako želez

genug: von j-m/etw. genug habenmít dost koho/čeho

gern: j-n gern habenmít koho rád

Gewalt: sich/etw. Akk in der Gewalt habenmít co v moci, ovládat se

Gewissen: j-n/etw. auf dem Gewissen habenmít koho/co na svědomí

glätten: Die Wogen haben sich geglättet.Bouře se utišila. vzrušení opadlo

Gold: Gold in der Kehle habenmít zlato v hrdle zpěvák ap.

golden: Handwerk hat goldenen Boden.Řemeslo má zlaté dno.

Griff: etw. Akk im Griff habenovládat koho/co

Hals: j-n/etw. auf dem Hals habenmít koho/co na krku

Hand: Hand und Fuß habenmít hlavu a patu

Herz: das Herz auf dem rechten Fleck habenmít srdce na pravém místě

Hieb: einen Hieb habennemít všech pět pohromadě

Hinterhalt: im Hinterhalt habenmít v záloze/rezervě

Hinterkopf: etw. Akk im Hinterkopf habenmít co na paměti nezapomenout

Hirnkasten: nichts im Hirnkasten habennemít nic v mozkovně

Hölle: die Hölle auf Erden habenmít peklo na zemi

Hose: die Hose (gestrichen) voll habenmít (strachy) plné gatě

Humor: einen trockenen/schwarzen Humor habenmít suchý/černý humor

Idee: keine Idee von etw. habennemít o čem (ani) páru

jung: jüngere Beine habenmít mladší nohy

Kartoffel: Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln.Čím hloupější sedlák, tím větší brambory.

Kasten: etwas auf dem Kasten habenmít něco v hlavě, být bedna

kauen: an etw. Dat zu kauen habenpřekousnout co problém ap., prokousat se čím těžkým úkolem ap.

Kehle: eine trockene Kehle habenmít sucho v krku pít alkohol

Kieker: j-n/etw. auf dem Kieker habenměřit si koho/co nedůvěřivě

Klappe: eine große Klappe habenotvírat si hubu, mít velkou hubu

Kloß: einen Kloß im Hals habenmít knedlík v krku

Knick: einen Knicks im Auge habenšilhat

Knoten: Die Sache hat einen Knoten.Ta věc má háček.

Kopf: Butter auf dem Kopf habenmít máslo na hlavě

kurz: Lügen haben kurze Beine.Lež má krátké nohy.

Lachen: j. hat das Lachen verlerntkoho přešel smích

Lager: etw. Akk auf Lager habenmít co v zásobě, vysypat co z rukávu několik vtipů ap.

leicht: Du hast leicht reden!Tobě se to lehce řekne!

Leitung: eine lange Leitung habenmít dlouhé vedení

Lüge: Lügen haben kurze Beine.Lež má krátké nohy.

Mark: kein Mark in den Knochen habenbýt na dně

moralisch: einen/den Moralischen habenmít (špatné) svědomí

Mucken: (seine) Mucken habenmít (své) mouchy

Muffe: Muffe habenmít strach

Nachsehen: das Nachsehen habenšpatně pochodit, vyjít naprázdno

Narr: j-n zum Narren haben/haltenmít koho za blázna

Nase: von j-m/etw. die Nase (gestrichen) voll habenmít plné zuby koho/čeho

Oberhand: die Oberhand haben/behaltenmít převahu/větší vliv

Päckchen: Jeder hat sein Päckchen zu tragen.Každý si nese svůj kříž.

Pech: Pech gehabt!, Dein Pech!Tvoje smůla!, Máš smůlu!

Piep: einen Piep habennemít to v hlavě v pořádku, nemít zdravý rozum

Preis: seinen Preis habenmít svou cenu