Hlavní obsah

nechtěný

Vyskytuje se v

chtít: nechtítodmítat, nenastávat ap. nicht wollen*, nicht mögen*

: Ať se namáhal, jak chtěl, nepodařilo se mu to.Wie er sich auch bemühte, es gelang ihm nicht.

blinkat: Chce se mu blinkat.Ihm ist (spei)übel.

blít: Chce se mi z toho blít.Das ist zum Kotzen.

děkovat: Děkuji nechci.Nein, danke.

chtít: Chceš se vsadit?Willst du wetten?

chtít: Nechce o tom ani slyšet.Er will davon nichts hören.

chtít: Nechci tomu ani věřit.Das will ich gar nicht glauben.

chtít: To chce klid.Das braucht Ruhe.

chtít: Všechno chce svůj čas.Alles braucht seine Zeit.

chtít: Dítě nechce jíst.Das Kind mag nicht essen.

chtít se: Chce se mi spát.Ich möchte schlafen.

jestli: Jestli chceš, udělám to.Wenn du willst, werde ich es tun.

kdy: Vrať se, kdy budeš chtít.Komm zurück, wann du willst.

mít: Nechci s ním nic mít.Ich will mit ihm nichts zu tun haben.

než: Než půjdeme, chceme ještě...Ehe wir gehen, wollen wir noch...

otrávit: Chtěli otrávit studnu.Sie wollten den Brunnen vergiften.

pak: Nemá to žádný smysl, a pak to ani nechci.Es hat keinen Sinn, und überdies will ich es auch nicht.

pitvat se: Už se v tom nechci pitvat.Ich will nicht mehr darin herumrühren.

pobavení: Chci si přečíst něco pro pobavení.Ich möchte etwas zum Vergnügen lesen.

podtrhnout: Chtěl bych podtrhnout, že ...Ich möchte unterstreichen, dass...

pochovat: Chceš si ho pochovat?Möchtest du ihn auf den Arm nehmen?

pomlouvat: Nechci nikoho pomlouvat.Ich will niemanden verleumden.

předběhnout: Chtěl něco říci, ale ona jej předběhla.Er wollte etwas sagen, aber sie kam ihm zuvor.

říct: Co tím chceš říct?Was willst du damit sagen?

soupeřit: Nechci s tebou v ničem soupeřit.Ich will mit Dir um nichts wetteifern.

vdávat se: Nechce se vdávat.Sie will nicht heiraten.

vyhladit: Hitler chtěl vyhladit Židy.Hitler wollte die Juden vernichten.

vyklubat se: Chci jen počkat, co se z toho vyklube.Ich will nur abwarten, wie die Sache ausgeht.

vykopnout: Chtěli nás vykopnout z firmy.Sie wollten uns aus der Firma hinauswerfen.

vyspat se: Chci se konečně pořádně vyspat.Ich will (mich) endlich ordentlich ausschlafen.

vzdělávat: Chtěla by svoje děti vzdělávat doma.Sie möchte ihre Kinder zu Hause ausbilden.

zazvonit: Když jsem chtěl jít, zazvonil telefon.Als ich weggehen wollte, (da) läutete das Telefon.

chtít: přísl. Kdo chce kam, pomozme mu tam.Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

chtít se: Že se ti chce.Dass du noch Lust hast.

slyšet: Nechci o tom ani slyšet.Ich will davon nichts hören!, Auf diesem Ohr bin ich taub!

záchod: Chce se mu na záchod.Er muss aufs Klo.

Herr: Ein Herr möchte Sie sprechen.Chtěl by s vámi mluvit nějaký pán.

von: Was will er von mir?Co ode mě chce?

Welt: die Welt verändern wollenchtít změnit svět

abfertigen: Er wollte mich mit 20 Kronen abfertigen.Chtěl mě odbýt 20 korunami.

ablegen: Willst du nicht ablegen?Nechceš si odložit?

anbandeln: Er wollte mit ihr anbändeln.Chtěl ji sbalit.

aufdrängen: Ich will mich nicht aufdrängen!Nechci se vnucovat!

bedenken: Er hatte sorgfältig bedacht, was er sagen wollte.Pečlivě si rozvážil, co chtěl říci.

besuchen: Ich wollte dich am Wochenende besuchen.Chtěl jsem tě navštívit o víkendu.

binden: Ich will mich noch nicht binden.Ještě se nechci vázat.

brauchen: Das braucht seine Zeit.To chce čas.

dass: Ich weiß, dass er kommen wollte.Vím, že chtěl přijít.

denn: Ich gehe nicht hin, es sei denn, du willst es unbedingt.Nepůjdu tam, jedině že bys to bezpodmínečně chtěl.

einlassen: Sie wollte den Fremden nicht einlassen.Nechtěla cizince vpustit.

Extrawurst: Sie will immer eine Extrawurst gebraten haben.Chce vždycky něco extra.

fortbilden: Die Sekretärin will sich fortbilden.Sekretářka se chce dále vzdělávat.

gehen: Willst du mitfahren oder lieber (zu Fuß) gehen?Chceš se svézt nebo jdeš raději pěšky?

Last: přen. Ich möchte mich von der Last des Alltags erholen.Chtěl bych si odpočinout od povinností všedního dne.

losen: Wir wollen losen, wer anfängt.Chceme losovat, kdo začne.

mal: Was will er mal werden?Čím chce (jednou) být?

mitkriegen: Hast du mitgekriegt, dass er ein Fest machen will?Pochytila jsi, že chce pořádat oslavu?

mitwollen: Ich will mit.Chci s tebou/vámi.

mögen: Ich möchte sagen...Chtěl bych říci...

nur: Komm, wann immer du nur willst.Přijď, kdykoliv jen budeš chtít.

ob: Ob er will oder nicht, er muss den Schaden ersetzen.chce nebo ne, škodu musí nahradit.

Ruhe: seine Ruhe haben wollenchtít mít svůj klid

Stündchen: Sie wollte nur auf ein Stündchen kommen.Chtěla se stavit jen na chvilku.

Ton: hovor. Ich möchte keinen Ton mehr hören!nechci slyšet ani slovo!

tun: Tu, was du willst!Dělej si, co chceš!

ungestört: ungestört sein wollennechtít být rušen

verändern: die Welt verändern wollenchtít změnit svět

wann: Bis wann willst du bleiben?Dokdy chceš zůstat?

was: Was möchtest du trinken?Co bys chtěl pít?

was: Was für einen Wein möchtest du?Jaké víno chceš?

werden: Was willst du (einmal) werden?Čím chceš (jednou) být?

wiederholen: Ich will ihre Worte hier nicht wiederholen.Nechci tady opakovat její slova.

wollen: Ich wollte in den Ferien ins Gebirge fahren.Chtěl jsem jet o prázdninách na hory.

wollen: Er will Richter werden.Chce být soudce(m).

wollen: Wollt ihr Ruhe geben!Nechcete už dát pokoj!

wollen: Das habe ich nicht gewollt.To jsem nechtěl.

wollen: Diese Bäume wollen viel Wasser.Tyhle stromy chtějí hodně vody.