Hlavní obsah

slyšet

Vyskytuje se v

bušení: sein Herz klopfen hörenslyšet bušení jeho srdce

chtít: Er will davon nichts hören.Nechce o tom ani slyšet.

jemný: zarte/gelinde Töne hörenslyšet jemné zvuky

levý: auf dem linken Ohr taub seinneslyšet na levé ucho

povolaný: etw. aus berufenem Mund hörenslyšet co z povolaných úst

rádio: etw. im Radio hörenslyšet co v rádiu

vy: Ich habe über Sie lange nichts gehört.Dlouho jsem o vás neslyšel.

zezdola: ein lautes Gespräch von unten hörenslyšet zezdola hlasitý hovor

andělíček: die Engel singen hörenslyšet všechny andělíčky zpívat

tráva: das Gras wachsen hörenpřen. slyšet trávu růst

ucho: etw. mit eigenen Ohren hörenslyšet co na vlastní uši

vlastní: sein eigenes Wort nicht verstehenneslyšet vlastního slova

hübsch: hübsche Wörter hörenslyšet pěkná slova

taub: auf dem linken Ohr taub seinneslyšet na levé ucho

weithin: weithin zu hören seinbýt slyšet daleko

auf: Der Lärm war auf einige Meter zu hören.Hluk byl slyšet na několik metrů.

hören: Wir haben von ihm seit zwei Jahren nichts gehört.Neslyšeli jsme o něm již dva roky.

Lust: Wenn ich das höre, vergeht mir die Lust.Když to slyším, přechází mě chuť.

mögen: Wo mag das Kind es nur gehört haben?Kde to to dítě jen mohlo slyšet?

niederprasseln: Man hörte die Hagelkörner auf das Dach niederprasseln.Bylo slyšet padat kroupy na střechu.

Ton: hovor. Ich möchte keinen Ton mehr hören!Už nechci slyšet ani slovo!

überhören: Das möchte ich (lieber) überhört haben!Tak to jsem (radši) neslyšel!

Umkreis: im Umkreis von 80 Metern zu hören seinbýt slyšet v okruhu 80 metrů

slyšet: das Gras wachsen hören, die Flöhe husten hörenpřen. slyšet trávu růst