Hlavní obsah

Last

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. zu j-s/etw. Lasten úř.na čí účet, na vrub komu
  2. na čí úkor, k tíži komu

Vyskytuje se v

Last: na čí účet, na vrub komuzu j-s/etw. Lasten

lesen: číst se těžko ap.sich lesen

Leviten: číst komu levity, dát komu kázáníj-m die Leviten lesen

Text: dávat komu kázáníj-m den Text lesen

Zeile: číst mezi řádkyzwischen den Zeilen lesen

rückwärts: číst slovo pozpátkuein Wort rückwärts lesen

brauchen: Potřebuji brýle na čtení.Ich brauche eine Brille zum Lesen.

der, die, das: kniha, kterou přečetldas Buch, das er gelesen hat

einschließlich: Čtěte až po stranu 15 včetně.Lesen Sie bis einschließlich Seite 15.

E-Mail: poslat/dostat/přečíst si e-maileine E-Mail senden/erhalten/lesen

Original: číst italskou knihu v origináleein italienisches Buch im Original lesen

senken: Větve se prohýbaly pod tíhou sněhu.Die Äste senkten sich unter der Last des Schnees.

stocken: Zadrhla se při čtení.Sie stockte beim Lesen.

unkundig: neumět čístdes Lesens unkundig sein

von: Čti odsud!Lies von hier ab!

was: něco na čteníwas zum Lesen

vina: klást za vinu komu coj-m etw. zur Last legen

bible: číst biblidie Bibel lesen

indiánka: číst indiánkyIndianergeschichten lesen

jaký: Jaké čteš knihy?Was für Bücher liest du?

klasik: číst klasikyKlassiker lesen

minule: Co jsme minule četli?Was haben wir das letzte Mal gelesen?

mít: Máš to už přečtené?Hast du das schon zu Ende gelesen?

něco: něco na čteníetwas zum Lesen

nejdřív: Nejdříve si to přečti.Lies es zuerst durch.

neúnosný: neúnosná břemenauntragbare Lasten

originál: číst koho/co v originálej-n/etw. im Original lesen

pobavení: Chci si přečíst něco pro pobavení.Ich möchte etwas zum Vergnügen lesen.

podřadný: číst podřadnou literaturuminderwertige Literatur lesen

pošta: přečíst (si) poštudie Post lesen

pozpátku: zkoušet číst pozpátkurückwärts zu lesen versuchen

pročíst (si): Pečlivě si pročtěte zadané otázky.Lesen Sie sorgfältig die gestellten Fragen durch.

román: číst dobrodružný/milostný románeinen Abenteuerroman/Liebesroman lesen

sloupek: číst sloupkyKolumnen lesen

vleže: číst vleželiegend lesen

vrub: připsat částku komu na vrubeinen Betrag zu j-s Lasten schreiben

zatímco: Zatímco čekal na vlak, četl si noviny.Während er auf den Zug wartete, las er die Zeitung.

přečíst (si): přečíst co jedním dechemetw. in einem Zug lesen

přítěž: stát se pro koho přítěžífür j-n zur Last werden

řádek: číst mezi řádkyzwischen den Zeilen lesen

vyčíst: vyčíst co mezi řádkyetw. Akk zwischen den Zeilen lesen

Gedanke: (umět) číst myšlenky kohoj-s Gedanken lesen (können)