Hlavní obsah

mal

Příslovce

Částice

  • užívá se k vyjádření zdvořilé výzvy, také ve formě otázkyHier, probier mal meinen Stift!Tu máš, vyzkoušej moji tužku!

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  • užívá se k vyjádření časového okamžikudas nächste MalpříštěSie fliegt zum dritten Mal nach Asien.Poletí do Asie potřetí.Mit einem Mal(e) ist alles anders.Najednou je všechno jinak.ein für alle Mal (gelten)(platit) jednou provždy

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. von Mal zu Mal pokaždé, čím dálEr wird von Mal zu Mal besser.Je čím dál lepší.

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e/-ä-er

Vyskytuje se v

ansehen: To se podívejme!Sieh (mal) (einer) an!

ein, eine, ein: jednou provždyein für alle Mal

gern: Trhni si! Ty mi můžeš...!Du kannst mich (mal) gern haben!

Herrgott: Hergot!, Zatraceně! zakletíHerrgott noch mal!

hören: No poslyš(te)!Hör mal!, Hören Sie mal!

Jubeljahr: jednou za uherský rok/sto letalle Jubeljahre (ein)mal

Mal: pokaždé, čím dálvon Mal zu Mal

Moment: Moment!, Okamžik!Moment (mal)!

Mondschein: Ty mi můžeš být ukradený!, Kašlu na tebe!Du kannst mir (mal) im Mondschein begegnen!

noch: ještě jednounoch (ein)mal

nun: prostě, holtnun (ein)mal

Pfennig: obrátit každou korunu (dvakrát), koukat na každou korunujeden Pfennig (drei Mal) umdrehen, auf den Pfennig sehen

sagen: Řekněme, že ...Sagen wir (ein)mal

Teufel: malovat čerta na zeďden Teufel an die Wand malen

warten: Počkej!, Okamžik!, Moment!Warte mal!

eineinhalb: jedenapůlkrát tolikeineinhalb mal so viel

erst(er,e,es): poprvé, prvnězum ersten Mal(e)

letzt(er,e,es): naposled(y), poslednězum letzten Mal(e)

wie: být tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvěso sicher sein, wie zwei mal zwei vier ist

zweit(er,e,es): podruhé, ještě jednouzum zweiten Mal

aufhören: Už konečně přestaň!Hör mal endlich auf!

daran: Nech mě k tomu přivonět.Lass mich mal daran riechen.

durch: Nech mě projít.Lass mich mal durch =durchgehen.

erlauben: No dovol(te)!hovor. Erlaube mal/Erlauben Sie mal!

felsig: namalovat skalnaté pobřežíeine felsige Küste malen

genießbar: Ten je dneska zase nesnesitelný.hovor. žert. Er ist wieder mal nicht genießbar.

hässlich: namalovat ošklivý obrazein hässliches Bild malen

herhören: Všichni mě poslouchejte!Hört mal alle her!

mal: Čím chce (jednou) být?Was will er mal werden?

passieren: To se může stát každému.Das kann jedem (mal) passieren.

probieren: Smím ochutnat?Darf ich mal probieren?

verdammen: Zatraceně!Verdammt noch mal!

welcher, welche, welches: dítě, které namalovalo nejkrásnější obrázekdas Kind, welches das schönste Bild gemalt hat

zuhören: Teď mě dobře poslouchej!Jetzt hör(e) mir mal gut zu!

raten: Hádej!, Tipni si!hovor. Rat mal!

krajina: malovat krajinyLandschaften malen

poprvé: poprvé a naposledydas erste und (zugleich das) letzte Mal

brnknout: Brnkni mi někdy!Ruf mich mal an!

jedinkrát: jedinkrát v životěein einziges Mal im Leben

kolikrát - tolikrát: Kolikrát se o to pokoušel, tolikrát ztroskotal.Sooft er sich darum bemühte, jedes Mal scheiterte er.

all: jednou provždyein für alle Mal

krásně: krásně malovat/mluvitschön malen/sprechen

krát: pět krát tři metryfünf mal drei Meter

líznout (si): Lízni si!Leck mal!

minule: Co jsme minule četli?Was haben wir das letzte Mal gelesen?

namalovat: namalovat obrazein Bild malen

napodruhé: Necháme to napodruhé.Wir lassen es für nächstes Mal.

napoprvé: Pokus se zdařil hned napoprvé.Das Experiment gelang gleich beim ersten Mal.

naposled: Kdy jsme se viděli naposled?Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen?

napříště: Napříště si dej pozor!Nächstes Mal pass auf!

nejprve: Nejprve se najez.Iss mal erst.

než: Počkej, než to vyřídím.Warte mal, bis ich es erledige.

nyní: Udělám to jindy, nyní nemám čas.Ich tue es ein anderes Mal, ich habe jetzt keine Zeit.

obletět: Desetkrát obletěl zeměkouli.Er ist 10 Mal um die Erde geflogen.

obout se: Počkej, musím se ještě obout.Warte mal, ich muss noch die Schuhe anziehen.

okusit: Jeho víno musíte jednou okusit.Sie müssen seinen Wein mal kosten.

on, ona, ono: Podívej se, ona se směje.Schau mal, sie lacht.

oženit se: podruhé se oženitsich zum zweiten Mal verheiraten

plácnout: Přestaň, nebo ti jednu plácnu.Hör mal auf, sonst klatsche ich dir eine.

po: po prvézum ersten Mal

podat si: Až přijde domů, pěkně si ho podám.Den werde ich mir mal richtig vorknöpfen, sobald er nach Hause kommt.

podruhé: Zvoní už podruhé.Er klingelt schon zum zweiten Mal.

pokrájet: Počkej, pokrájím ti to.Warte mal, ich schneide es dir vor.

prošetřit: prošetřit znovu případden Fall noch mal untersuchen

představit si: Jen si představ, kam zítra jedu!Stell dir mal vor, wohin ich morgen fahre!

přetáhnout: Nepřetáhni přes okraj.Male nicht über den Rand.

příště: Příště to dokončíme.Das nächste Mal beenden wir das.

rozpomenout se: Zkus se na to rozpomenout.Versuch doch mal, dich daran zu erinnern.

roztlačit: Můžete mě roztlačit?Könnt ihr mich mal anschieben?

smět: Smím se podívat?Darf ich mal sehen?

stačit: Počkej na mě, nestačím ti.Warte mal, ich komme dir nicht nach.

těhotný: Je těhotná podruhé.Sie ist zum zweiten Mal schwanger.

tentokrát: Tentokrát ti neporadím.Ich rate dir dieses Mal nicht.

tolikátý: Opakuji co už po tolikáté!Ich wiederhole etw. schon zum sovielten Mal!

ukázat se: Někdy se zase ukaž.Lass dich mal wieder sehen.

vlézt: zhrub. Vlez mi někam.Du kannst mich mal., Leck mich!

vyhlédnout: Vyhlédni ven, jestli už jde.Schau mal hinaus, ob er schon kommt.

vyhrnout: Počkej, ještě musím vyhrnout sníh.Warte mal, ich muss noch Schnee schaufeln.

vymstít se: Jednou se ti to vymstí.Es wird sich noch mal rächen.

vypnout: Potřeboval bys konečně vypnout.Du solltest endlich mal ausspannen.

vyprovodit: Počkej chvilku, vyprovodím tě.Warte mal, ich begleite dich.

vystydnout: Jez, jinak ti to vystydne.Iss mal, sonst wird es kalt.

zmetek: Ten mrňavej zmetek zase kradl.Die kleine Missgeburt hat wieder mal gestohlen.

ženit se: podruhé se ženitzum zweiten Mal heiraten

čert: malovat čerta na zeďden Teufel an die Wand malen

dole: být jednou dole, jednou nahořemal unten, mal oben sein