Hlavní obsah

legen

Sloveso

  1. položit dát do vodorovné polohy
  2. postavit, stavět žebřík ke stromu ap.
  3. sich legen lehnout si do postele ap.Leg dich!Lehni! pobídka psovi
  4. sich legen snést se zima na krajinu ap.
  5. položit, umístit nohy na křeslo ap.Sie legte die Tischdecke auf den Tisch.Položila ubrus na stůl.
  6. j-n/etw. irgendwohin uložit, dát koho/co kam
  7. uložit, poskládat, upravit do určitého tvaruWäsche legen(po)skládat prádlo
  8. sich legen utišovat se, ustávat, opadat rozbouřené moře, rozčílení ap.

Vyskytuje se v

Goldwaage: brát všechno doslovně/smrtelně vážněalles/jedes Wort auf die Goldwaage legen

Grundstein: položit základní kámen čeho, čemuden Grundstein zu etw. legen

Hand: dát za koho/co ruku do ohně zaručit sefür j-n/etw. seine Hand ins Feuer legen

Karte: odkrýt karty/vyložit karty (na stůl)die Karten aufdecken/auf den Tisch legen

legen: lehnout si do postele ap.sich legen

Seite: odkládat si co bokemetw. Akk auf die Seite legen

Weg: neklást komu/čemu do cesty žádné překážkyj-m/etw. nichts in den Weg legen

Wert: klást důraz na coWert auf etw. Akk legen

Wiege: být komu dáno do vínkuj-m in die Wiege gelegt worden sein

Wort: vážit každé slovojedes Wort auf die Goldwaage legen

auf: položit tašku na zemdie Tasche auf den Boden legen

Falle: nalíčit/nastražit pasteine Falle aufstellen/legen

Kette: uvázat psa na řetězeinen Hund an die Kette legen

Schoß: složit ruce do klínadie Hände in den Schoß legen

übers: přehnout koho přes kolenoj-n übers Knie legen

Äußerlichkeit: klást důraz na vzhledauf Äußerlichkeiten Wert legen

Brand: zapálit, podpálit coBrand an etw. legen

dazwischen: Nepokládej tu knihu na to, ale mezi to.Lege das Buch nicht darauf, sondern dazwischen.

Ei: Slepice snáší vejce.Die Hennen legen Eier.

Feuer: založit/uhasit požárFeuer legen/löschen

Grab: položit květiny na čí hrobBlumen auf j-s Grab legen

Gras: lehnout si do trávysich ins Gras legen

Krone: Vzdal se koruny.Er legte die Krone nieder.

Leitung: položit vedenídie Leitung legen

Schulter: koho vzít kolem ramenden Arm um j-s Schulter legen

Wind: Vítr vane/utichá.Der Wind bläst/legt sich.

oko: klást okaSchlingen legen

překážka: klást komu (do cesty) překážkyj-m Hindernisse (in den Weg) legen

váha: přikládat čemu váhugroßen Wert auf etw. legen

vina: klást za vinu komu coj-m etw. zur Last legen

vykládat: vykládat komu kartyj-m die Karten legen

železo: vsadit koho do železj-n in Eisen legen

chladnička: uložit potraviny do chladničkydie Lebensmittel in den Kühlschrank legen

inkubátor: uložit dítě do inkubátorudas Kind in einen Inkubator legen

jinam: co položit jinametw. woandershin legen

lehnout (si): Lehni! povel pro psaLeg dich!

maturovat: Maturoval v roce 1983.Er legte im Jahr 1983 das Abitur ab.

naplocho: položit co naplochoetw. flach legen

narovnat: narovnat talíř cukrovíSüßgebäck auf den Teller legen

naskládat: naskládat na závěsech záhybydie Vorhänge in Falten legen

nastražit: nastražit bombueine Bombe legen

navrch: položit co navrch čehoetw. oben auf etw. legen

opačně: položit co opačněetw. umgekehrt legen

parketa: klást/leštit parketydas Parkett legen/polieren

pekáč: dát husu na pekáčdie Gans in den Bräter legen

poskládat: poskládat prádlo do skřínědie Wäsche in den Schrank legen

postel: lehnout si do postelesich ins Bett legen

přichystat: Přichystejte si papír a tužku.Legen sie sich Papier und einen Stift bereit.

rovně: lehnout si rovněsich flach legen

řádek: sázet brambory do řádkůdie Kartoffeln in Reihen legen

sdružit: Partneři sdružili své finanční prostředky.Die Partner legten ihre Finanzmittel zusammen.

snést: snést vejceein Ei legen

spánek: uložit se ke spánkusich schlafen legen

spis: odložit spis ad actadie Schrift ad acta legen

ulehnout: Ulehl s chřipkou.Er hat sich mit Grippe ins Bett gelegt.

uložit: uložit co ad actaetw. ad acta legen

vypálit: Zamířil a vypálil.Er legte an und feuerte.

základ: položit základydas Fundament legen, fundamentieren

základní: položit základní kámen čeho, k čemuden Grundstein für etw., zu etw. legen

zrychlit: Závodník zrychlil na pátém kilometru.Der Läufer legte auf dem fünften Kilometer zu.

ztišit se: Vítr se ztišil.Der Wind legte sich.

důraz: přen. klást důraz na čestnostden Nachdruck auf die Ehre legen

karta: vyložit komu kartyj-m die Karten legen

klín: složit ruce do klínadie Hände in den Schoß legen

lopatka: položit koho na lopatkyj-n auf die Schulter legen

obout se: Ten se do toho ale pořádně obul!Der legte sich aber mächtig ins Geschirr!

oheň: dát za koho/co ruku do ohněfür j-n/etw. die Hand ins Feuer legen

přehnout: přehnout koho přes kolenoj-n übers Knie legen

strana: dát co na stranu schovatetw. beiseite legen

Akte: odložit co ad acta, založit co ke spisůmetw. Akk zu den Akten legen