Hlavní obsah

thinking [ˈθɪŋkɪŋ]

Podstatné jméno

  1. myšlení, názor(y) nahlížení na věcwishful thinkingplaná naděje, zbožné přání
  2. přemýšlení, uvažování procesI did a lot of thinking.Hodně jsem přemýšlel.way of thinkingzpůsob myšlení

Vyskytuje se v

come: vlastně, když nad tím tak přemýšlím uvození zřejmého ap.come to think of it

dread: děsit se při pomyšlení, co ..., nechtít ani pomyslet, co ...dread to think what ...

hear: nemoci se soustředit kvůli hluku, neslyšet vlastního slovacan't hear osf think

help: nemohu se zbavit dojmu, že ..., pořád mám dojem, že ...I can't help thinking sth

much: To jsem si myslel., To mě napadlo. reakce na sděleníI thought as much.

pause: důvod k zamyšlenípause for thought

think: myslím (že), řekl bychI think

think out: promyslet, domyslet co věc ap. do důsledkůthink sth out

think through: promyslet, rozmyslet si, rozvážit co důkladněthink sth through

think up: vymyslet co, přijít na co nápadthink sth up

twice: rozmyslet si, ještě jednou promyslet cothink twice about sth

back: (za)vzpomínat na kdythink back to a time

banish: zažehnat myšlenky na co, přestat myslet na cobanish the thought of sth

conceptual: abstraktní myšleníconceptual thinking

deep: hluboce zamyšlenýdeep in thought

delude: namlouvat si, nalhávat si codelude osf into believing/thinking sth

food: dát komu podnět k zamyšlenígive sb food for thought

fool: namluvit, nabulíkovat, nakecat komu cofool sb into believing/thinking sth

highly: mít vysoké mínění o kom/čem, uznávat koho/co, cenit si koho/čehothink highly of sb/sth

lost: zamyšlený, zadumanýlost in thought

straight: rozumně/jasně uvažovat, mít čistou hlavuthink straight

thinking: planá naděje, zbožné přáníwishful thinking

thought: zamyslet se nad čímgive sth a thought

train: myšlenkový pochod, sled myšlenektrain of thought

transference: přenášení myšlenek, telepatiethought transference

tremble: třást se při pomyšlenítremble to think

way: názory, způsob myšleníway of thinking

well: mít vysoké mínění o komthink well of sb

go: Myslím, že je čas jít.I think it is time to go.

half: Není ani zdaleka tak chytrý, jak si myslel.He isn't half as clever as he'd thought.

most: Většina lidí myslí, že to bylo správné.Most people think it was right.

no: Myslel jsem, že jsi emigroval. – Ne, ne.I thought you'd emigrated. – No, no.

sicken: Z toho pomyšlení se mi dělá nanic/špatně.This thought sickens me.

so: Myslím/Doufám, že ano.I think/hope so.

some: Někteří lidé si myslí ...Some people think ...

this: Ty si myslíš, že ... Proč?You think that ... Why is this?

would: Myslel jsem, že to budeš vědět.I thought you would know.

foot: pohotově uvažovatthink on one's feet

duch: být duchem nepřítomnýdaydream, be absent-minded, zamyšlený be lost in thought

mít: mám za to, že ...I think that ...

myslet: myslet dopředuthink ahead

pochod: myšlenkové pochodytrain of thought, mental processes

rozmysl: bez rozmysluwithout thinking, unáhleně rashly, headlong, head-first

rozmyšlení: čas na rozmyšlenítime to think it over

rozmýšlení: bez (dlouhého) rozmýšleníwithout thinking (twice)/hesitation

usilovně: usilovně pracovat/přemýšletwork/think hard

uznat: uznat za vhodnésee/think fit

váhání: bez váháníwithout hesitation, unhesitatingly, immediately, bez rozmyšlení without a second thought

zamyšlení: podnět k zamyšlenífood for thought

zbožný: zbožné přáníneuskutečnitelné wishful thinking, nereálné fond hope

ano: Myslím, že ano.I think so.

asi: Asi ne.I don't think so., I think/guess not.

bez, beze: bez váhání/přemýšleníwithout hesitation/thinking

cokoli: Ať už si myslíte cokoli ...Whatever you may think ...

copak: Copak se to smí?Do you think it is allowed?

domnívat se: Domnívám se, že tomu tak není.I don't think (it is) so.

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

klonit se: klonit se k názoru, žetend/be inclined to think that ...

myslet si: Co si o tom myslíš?What do you think of it?

myšlenka: Nemohu se ubránit myšlence, že ...I can't help thinking that ...

big: mít velké plány/ambicethink big

nakonec: Nakonec se rozhodl jinak.At last he thought better of it.

napadat: Nic mě nenapadá.I can't think of anything.

napadnout: Ať tě to ani nenapadne!Don't even think about it!, Don't you dare!

nevalný: Mají nevalné mínění o ...They don't think much of ...

o: O čem přemýšlíš?What are you thinking of/about?

pomyslet: Když jen pomyslím, jak ...When I think of how ...

pomyšlení: třást se při pomyšlení ...tremble to think ..., dread to think ...

pořádně: Pořádně si to rozmysli.Think twice about it.

pouhý: Při pouhém pomyšlení na to jsem se otřásl.The mere thought of it made me shiver.

proběhnout: Hlavou mi proběhla myšlenka.A thought ran through my mind.

prosit: To bych prosil!je to tak I should think/hope so!, Jistě Sure!

přemýšlet: Nad čím přemýšlíš?What are you thinking about?

přijít: Na něco přijdu.I'll think of something., I'll figure something out.

přiklánět se: přiklánět se k názoru, že ...tend/be inclined to think that ...

rozmyslet si: Rozmyslím si to.I will think it over.

se, si: Co si myslíš?What do you think?

soudit: Co o tom soudíte?What do you think of it?

ten, ta, to: Co ty na to?How is that?, What do you think of it?

ubránit se: Nemohu se ubránit dojmu ...I can't help thinking ...

usuzovat: Z čeho tak usuzuješ?What makes you think so?

uvažovat: Uvažuj o tom.Think about it.

valný: Nemám o něm valné mínění.I think poorly of him.

vybavit si: Nemůžu si vybavit, jak se to jmenuje.I can't think of/recall its title.

vymyslet: Něco vymyslím.I'll think of something.

vzpomenout (si): cokoli si vzpomeneš úplně všechnoanything you can think of

z, ze: Ze začátku jsem myslel ...At the beginning I thought ...

zač: Zač mě máš?Who do you think I am?

zamyslet se: Na chvíli se zamyslel.He paused in thought.

zamýšlet se: Ještě jsem se nad tím nezamýšlel.I haven't thought about it yet.

způsob: způsob myšleníway of thinking

zřejmě: Zřejmě ne.Probably not., I don't think so.

hrst: vzít rozum do hrstibe reasonable, use one's wits/head, zamyslet se put on one's thinking cap

mínění: mít vysoké mínění o komhave a high opinion, think highly of sb

nepřítomný: duchem nepřítomnýroztěkaně absent-minded, zamyšlený ap. lost in thought

těžce: To těžko. zpochybněníI doubt that!, Hardly!, I don't think so., kdepak Not a hope.