Hlavní obsah

wan [wɒn]

Vyskytuje se v

another: one anothervzájemně, navzájem, si, se

bit: not a bit, not one bitvůbec ne, ani trochu

day: one day, some day, one of these daysjednoho dne, jednou, někdy v budoucnu

each: each one ofsth každý z čeho, všichni co zdůraznění

egg: put all one's eggs in one basketsázet všechno na jednoho koně

first: (the) firstprvní

for: for the first/second/last timepoprvé/podruhé/naposledy

hand: on the one handna jedné straně v porovnání

hear: sb won't hear of sb doing sthkdo nechce ani slyšet o čem nechce dovolit

hell: a/one hell of sthneuvěřitelný, hrozný, jako hrom zdůraznění

hundred: a/one hundred per centstoprocentně, naprosto, úplně být si jistý, souhlasit ap.

instance: in the first instancenejdříve, nejprve, v první řadě

knock: knock into onepropojit, spojit co místnosti zbouráním zdi

last: last in, first outmetoda LIFO, poslední přišel, první odejde o zaměstnancích při propouštění

light: first lightrozbřesk

long: sb won't be longnepotrvá to dlouho komu, brzy přijde kdo

mate: the (first) mateprvní důstojník na lodi - hned za kapitánem

mind: be of one mindbýt stejného názoru

nineteenth: (one) nineteenthdevatenáctina

ninetieth: (one) ninetiethdevadesátina

ninth: (one) ninthof sth devítina čeho

number: one of our numberjeden z nás, náš člen z naší skupiny

number one: look out for number onemyslet hlavně na sebe, starat se především o sebe

odd: the odd (wo)man/one outodlišný (od ostatních), kdo nezapadá

one: (the) onejediný

one-off: a one-off(zcela) ojedinělý případ, naprostá výjimka jež nastane jen jednou

one-piece: a one-piecejednodílné dámské plavky

piece: be (still) in one piecezůstat celý vyváznout v pořádku

place: in the first placev prvé řadě, za prvé, především

put: put one over on sbnapálit, dostat, nachytat koho na žertík ap.

put behind: put sth behind onepřenést se přes co, zapomenout na co, hodit za hlavu co nepříjemnou minulost ap.

refusal: first refusalon sth předkupní právo koho na co, přednostní právo získat co

same: one and the samejedno a totéž, jeden a tentýž

side: put sth to one sideodložit co, odsunout co stranou dočasně mimo střed zájmu

sight: at first sightna první pohled zdání ap.

square: back to square oneznovu na začátku, znovu od píky v řešení problému ap.

thing: do sth first thingudělat co hned (na začátku)

time: at one timekdysi, jednu dobu v minulosti

whit: not a/one whit, no whitvůbec (ne), ani trošku/trochu, ani za mák

wonder: a nine/one/seven-day wondersenzace s jepičím životem

act: one-act playjednoaktovka

ascent: first ascentprvovýstup

bout: one bout of exercise a weekjedno nárazové cvičení týdně

burn: first-degree/second-degree burnpopálenina prvního/druhého stupně

but: last but onepředposlední

chosen: the chosen onevyvolený člověk

draught: in one draughtna jeden hlt, jedním hltem, hovor. na ex

equation: equation of the first/second orderrovnice prvního/druhého řádu

fare: single/AmE one-way farejednoduché jízdné

first aid: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

first-degree: first-degree murderúkladná vražda

first person: first person narrativevyprávění v první osobě

fit: one size fits alluniverzální velikost u oděvu

fling: at one flingjedním vrzem, rázem, najednou

floor: AmE first floorpřízemí

grow: grow together/into onesrůst, spojit se, splynout

gulp: in one gulpjedním lokem/hltem

head-first: sport. head-first diveskok střemhlav, střemhlavý skok

kit: first-aid kit(příruční) lékárnička

lady: first ladyprvní dáma

law-breaker: first-time law-breakerpoprvé trestaný pachatel

lieutenant: first lieutenantnadporučík

love: loved onesmilovaní, milí, (ti) nejbližší citově

magnitude: of the first magnitudeprvní velikosti hvězda ap., nejvýznamnější, nejdůležitější, nejzávažnější záležitost

molar: lower right first molaršestka vpravo dole

murder: práv. first degree murderúkladná vražda předem připravená

narrator: first-/third-person narratorvypravěč v první/ve třetí osobě

after: one after the other, one after anotherjedno po druhém, jedno za druhým, postupně

celek: v jednom kuse in one piece, nerozbitý unbroken, jako celek as a whole, jednodílný one-piece, celkem vzato all in all, in the aggregatev celku

čtvrt: first quarter of the moonprvní čtvrt měsíce

desátý: every tenth, v průměru one in tenkaždý desátý

do: every single one, each and every, one and allvšichni do jednoho

dopustit: obhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sthkdo nedá dopustit na koho/co

druhý: on (the) one hand ... on the other handna jedné straně ... a na druhé straně

dvoupokojový: one-bedroom flat/AmE apartmentdvoupokojový byt

hlava: head firstpo hlavě skočit ap.

jeden, jedna, jedno: not a single oneani jeden (jediný)

jediný: a single one, jedinečný one and onlyjeden jediný

jednak: for one thing - (and) for another, částečně partly - partly, na jedné a druhé straně on the one hand - (and) on the other (hand)jednak - (a) jednak za prvé - za druhé

jednoduchý: BrE single ticket, AmE one-way ticketjednoduchá jízdenka

jednopokojový: BrE one-room flat, AmE one-room apartment, garsonka studio (flat)jednopokojový byt

jízdenka: single/AmE one-way ticketjednoduchá jízdenka jen tam

jméno: first namekřestní jméno

konec: last but onedruhý od konce

křestní: first name, form. forenamekřestní jméno

malá: do a/go number one, pass water, euf. go to spend a penny, relieve osfjít na malou (stranu)

naposled: for the first and only/last timepoprvé a naposled

okamžik: from the very first momentod prvního okamžiku

onak: one way or the other/another, stejně tak anywaytak či/nebo onak

pomoc: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

poprvé: for the very first timeúplně poprvé

: He won't come until tomorrow.Přijede až zítra.

během: I'll be there within one hour.Budu tam během hodiny.

co: It's been one year since he won.Je to rok, co vyhrál.

člověk: One never knows., You can never tell.Člověk nikdy neví.

další: Can I have another one?Mohu dostat další?

dolar: one hundred US dollars100 amerických dolarů

dotknout se: He touched it with one finger.Dotkl se toho jedním prstem.

ex: drink sth in one (go), kopnou do sebe knock sth back, toss sth downvypít co na ex

hnout se: The door won't budge.Ty dveře se ani nehnou.

chtít: The car won't start.Auto nechce nastartovat.

jaký: Which one do you want?Jaký chceš?

jednička: We will take the number one tram/bus.Pojedeme jedničkou.

jedny: one pair of socksjedny ponožky

jenž, jež: the one who did itten, jenž to udělal

ještě: (One) more!, další Another one!Ještě (jeden)!

jíst: I won't eat.Nebudu jíst.

jít: It won't open.Nejde to (otevřít).

laciný: Have you got a cheaper one?Máte nějaký lacinější?

líbit: I won't tolerate this.To si nenechám líbit.

lok: in one gulpjedním lokem

loterie: He won a million on the lottery.Vyhrál milion v loterii.

málo: One of a few.Jeden z mála.

na: one thousand per persontisíc na osobu

najednou: He drank the glass in one go.Vypil sklenici najednou.

napřed: Call him first.Napřed mu zavolej.

nastartovat: The car won't start.Auto nejde nastartovat.

nejdřív: I will finish it tomorrow at the earliest., I won't finish it before tomorrow.Dodělám to nejdřív zítra.

nejvíc: Which one do you like best/most?Který se ti líbí nejvíc?

nelze: You/One/I can't but agree.Nelze než souhlasit.

neznat se: Stop it or I won't be responsible for my actions!Nech toho, nebo se neznám!

nikdo: We won't find anybody here.Tady nikoho nenajdeme.

nutný: It won't be necessary.To nebude nutné.

o: book of one hundred pageskniha o sto stranách

opakovat se: It won't happen again., This is never gonna happen again.Už se to nebude opakovat.

oslovit: He called her by her first name.Oslovil ji křestním jménem.

patro: on the first floorv prvním patře

po: You first., After you., AmE Go ahead.Až po vás.

počítat: Count from one to ten.Počítej od jedné do desíti.

popořádku: first things firstvšechno pěkně popořádku

poradit: He won't take my advice.Nedá si (ode mě) poradit.

hrob: have one foot in the gravebýt jednou nohou v hrobě

kůže: have first-hand experience of sth, experience sth personallyzažít co na vlastní kůži

lopata: explain sth in plain English/words of one syllablevysvětlit co po lopatě velmi jasně

mlít: First come, first served.Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

moucha: kill two birds with one stonezabít dvě mouchy jednou ranou

navrch: v soutěži ap. have the upper hand, být ve výhodě nad kým be one up on sb, AmE, hovor. be in catbird seatmít navrch

oříšek: That's a tough one.Tak to je (tedy) oříšek.

místopřísežný: solemn declaration, declaration on oath, hl. písemné (sworn) depositionmístopřísežné prohlášení