Hlavní obsah

sin [sɪn]

Podstatné jméno

  • náb.hříchoriginal/mortal sinprvotní/smrtelný hřích

Vyskytuje se v

close: close shave/thing/callúnik jen o vlásek/tak tak, těsné vyváznutí před nebezpečím ap.

first: First things first.Všechno pěkně popořádku., Pěkně jedno po druhém. nejdřív to nejdůležitější

go: as things gojak už to tak chodí

ground: be thin on the groundbýt jako šafránu, být k pohledání

last: the last thingto poslední při odmítání něčeho

shape: the shape of things to comepočátek nového vývoje

thin: thin (out)(pro)řídnout dav ap.

thing: try to be all things to all mensnažit se zavděčit všem

wear: wear thinošoupat (se), ošlapat (se) ztenčit nošením ap., přen. docházet trpělivost ap.

capital: capital sinsmrtelný hřích

deadly: náb. seven deadly sinssedm smrtelných hříchů

flesh: pleasures/sins of the fleshtělesné rozkoše/hříchy

mind: take one's mind off thingspřijít na jiné myšlenky, odreagovat se, rozptýlit se

not: not a thing(vůbec) nic

one-time: one-time thingjednorázovka

original: original sinprvotní hřích Adama a Evy

ozone layer: depletion/thinning of the ozone layerztenčování ozonové vrstvy

patience: I am running out of patience., My patience is wearing thin.Dochází mi trpělivost.

silly: silly thinghloupost, prkotina

sin: original/mortal sinprvotní/smrtelný hřích

standard: What is the standard thing to do in such cases?Co se v takových případech obvykle dělá?

tax: AmE, hovor. a sin taxdaň ze zdraví škodlivé spotřeby cigarety, alkohol ap.

thinning: thinning scissorsprostřihávací nůžky

time: thin timetěžké období

all right: Things were going all right.Všechno šlo dobře.

imagine: be imagining thingspřen. mít vidiny, něco si namlouvat

important: The most important thing is ...Nejdůležitější je ...

known: She is better known for her singing.Je spíše známá svým zpěvem.

little: He got angry over little things.Rozčiloval se kvůli maličkostem.

main: The main thing is that ...Hlavní je, že ...

such: We couldn't believe such a thing.Něčemu takovému jsme nemohli uvěřit.

used: He started doing things he didn't use to do.Začal dělat věci, které dříve nedělal.

celkem: on the whole, all in all, by and large, in sum, all things considered, generally speakingcelkem vzato

důležitý: the most important thing is ...nejdůležitější je ...

jednak: for one thing - (and) for another, částečně partly - partly, na jedné a druhé straně on the one hand - (and) on the other (hand)jednak - (a) jednak za prvé - za druhé

jedno: the same (thing)jedno a totéž

ještě: just as well that, it's a good thing thatještě že

jiné: besides other thingsmimo jiné

kromě: among other things, inter aliakromě jiného

lavice: penalty box, hovor. sin-binsport. trestná lavice

mezi: among others, among other thingsmezi jinými

mimo: besides other things, i o osobách among othersmimo jiné

možný: all sorts of/kinds of/possible thingsvšechno možné

nadhled: keep/stay on top of thingsudržovat/zachovávat si nadhled

nastejno: come to the same thing, be as broad as it is longvyjít nastejno

nic: all of a sudden, suddenly, out of thin airz ničeho nic

nůžky: na vlasy ap. thinning scissors/shears, na větve BrE secateurs, AmE pruning shearsprostřihávací nůžky

odzvonit: sth is a thing of the pastčemu (už) odzvonilo

prvotní: original sinnáb. prvotní hřích

řada: především first of all, first thing, hlavně above allv první řadě

sborový: choir singingsborový zpěv

těžký: mortal/deadly sinnáb. těžký hřích smrtelný

trestný: penalty box/bench, slang. sin binsport. trestná lavice

vidina: be seeing things, be having visions, hlavně z opilosti hovor. see pink elephantsmít vidiny

všechen, všechna, všechno: all kinds of thingsvšechno možné

vyjít: amount to the same thingvyjít na stejno

vzít: altogether, on the whole, all in all, broadly speaking, all things considered, consideringcelkem vzato

zlé: in good times and bad times, through thick and thinv dobrém i (ve) zlém

zpěv: solo singingsólový zpěv

a: and things like that, and suchlikea podobně

být: There are many things ...Je mnoho věcí ...

čistě: He sang in tune., He was pitch-perfect.Zpíval čistě.

dařit se: How are you (doing)?, Jak to jde How are things going?Jak se ti/vám daří?

dnes: Things are different these days.Dnes je všechno jinak.

hloupost: That was a stupid thing to do., That was a stupid act.To byla hloupost. To jsi neměl dělat.

hřích: commit sinspáchat hříchy

jak: What does it look like?, situace ap. How does it look?, How are things looking?, How do things look?Jak to vypadá?

jistě: Sure (thing)!, slang. You bet!Jistě!

jít: The point/thing is that ...Jde o to, že ...

něco: How can you say such a thing?Jak můžeš něco takového říct?

odpustit: forgive us our sinsbibl. odpusť nám naše hříchy

ostatní: and other thingsa ostatní věci

popořádku: first things firstvšechno pěkně popořádku

předbíhat: First things first., začněme od začátku Let's start at the beginning.Ale nepředbíhejme. pěkně popořadě

řídký: thin hairřídké vlasy

sbalit: pack up (one's things)sbalit si věci před odjezdem ap.

sednout: That would be the right thing for me.To by mi přesně sedlo.

souviset: These things are closely connected/related.Tyto věci spolu úzce souvisí.

stávat se: These things happen.To se stává.

špatně: be a bad singer, sing badlyšpatně zpívat

tenký: paper thintenký jako papír

totéž: But that is the same thing.Ale to je totéž.

úzký: thin lipsúzké rty

věc: personal thingsosobní věci

vlas: thin/thick hairřídké/husté vlasy

zároveň: do more things at the same time/simultaneously/naráz at oncedělat víc věcí zároveň

zpívat: I can't sing.Neumím zpívat.

bruslit: skate on thin icepřen. bruslit na tenkém ledě

hrabat: There is no such thing as a free lunch.Zadarmo ani kuře nehrabe.

jasno: out of the blue, out of thin airz čista jasna

kéž: Chance would be a fine thing!Kéž by!

obraz: be in the picture, be up to date/speed about sth, know the time of day, be in the swim of thingsbýt v obraze informovaný ap.

petržel: not know the first thing about sthrozumět čemu jako koza petrželi

pohnout se: get things movingpohnout se z místa s řešením ap.

posílit: Things that won't kill you will make you stronger.Co tě nezabije, to tě posílí.

proutek: very slender, až vyhublý as thin as a rake/lathštíhlý jako proutek

provětrat: clear one's head, odreagovat se take one's mind off thingsprovětrat si hlavu

škodit: (It's) too much of a good thing., hovor. Anything too much is bad.Všeho moc škodí.

trpělivost: Good things come to those who wait.Trpělivost přináší růže.

tříštit: spread osf too thinpříliš tříštit své síly

vyžehlit: smooth sb's ruffled feathers, urovnat vztahy patch things up, smooth things out with sbvyžehlit si to u koho