Hlavní obsah

my [maɪ]

Zájmeno

  • náležející nebo vztahující se ke mněmůj, , He's my best friend.Je to můj nejlepší přítel.

Vyskytuje se v

body: jen přes moji mrtvoluover my dead body

department: To není můj obor., To není v mé kompetenci., V tom se nevyznám.That is not my department

folk: naši, rodina hl. rodičemy folks

go: (sou)cítím s nímmy heart/sympathy goes out to him

goodness: (Pane)bože!(My) goodness!, Goodness me!

guest: jen do toho, tak prosím, posluž si svoleníbe my guest

heart: Na mou duši. čestné slovoCross my heart.

knowledge: podle mého nejlepšího vědomí, pokud vím, pokud je mi známoto (the best of) my knowledge

life: To je můj smysl života/mé vše. to nejdůležitější v životěIt's my life.

lord: mylorde, Vaše ctihodnosti oslovení soudce, biskupa ap.my Lord

love: Měj se, S pozdravem na konci dopisuLove, All my love

mind: podle mého názoru, podle měto my mind

part: co mě se týče, pokud jde o mnefor my part

pleasure: Rádo se stalo.It's a pleasure., My pleasure.

shout: To(hle) platím já! v restauraciIt's my shout!

sweet: drahoušku, miláčku oslovení(my) sweet

treat: Já to platím., To je na můj účet.It's my treat.

view: podle mého (názoru), podle měin my view

woman: moje manželka/stará/mladá/přítelkyně, ta moje partnerka mužemy woman

word: dej na má slova, to mi věř varovánímark my words

all: all of usmy všichni

chagrin: k mému velkému zklamáníto my deep chagrin

charge: They charged us 200 dollars for it.Naúčtovali nám za to 200 dolarů.

clearance: odminování, odstraňování minmine clearance

copper: měděný důlcopper mine

dead: dead aheadpřímo před námi

deliver: náb. deliver us from evilzbav nás všeho zlého

disappointment: k mému zklamáníto my disappointment

entertainment: k mému velkému pobavenímuch to my entertainment

evil: bibl. deliver us from evilzbav nás od zlého

grandma: u (mé) babičkyat (my) grandma's (place)

horror: k mému zděšeníto my horror

mine: odminovánímine clearance

mom: u (mé) mámy domaat (my) mom's (place)

mum: u (mé) mámy domaat (my) mum's (place)

opencast: povrchový důlBrE opencast mine

ore: rudný důlore mine

patience: Dochází mi trpělivost.I am running out of patience., My patience is wearing thin.

personnel: protipěchotní minavoj. anti-personnel mine

regret: Mrzí mě, že ...My regret is that ...

rest: po zbytek životafor the rest of my life

salt: solný důlsalt mine

self: mé pravé jámy true self

sibling: moji sourozencimy siblings

sonic: akustická mina aktivovaná zvukem lodi ap.sonic mine

surface: povrchový důlhorn. surface mine

thank: poděkuj za mne ...give my thanks to ...

young: za mých mladých časů, za mladain my young(er) days

ache: Bolí mě noha.My leg aches.

advice: Nechej si poradit., Poslechni mě., Dej na mne.Take my advice.

apology: Přijměte prosím moji omluvu.Please accept my apologies.

beyond: To je nad mé chápání.That's beyond me/my understanding.

blank: Nemůžu si na nic vzpomenout., Mám úplné okno.My mind is a blank.

bring off: We didn't bring it off.Nepovedlo se nám to.

burgle: We've been burgled.Vykradli nás.

close: They are closing on us.Dohánějí nás.

come between: Money can never come between us.Peníze nás nikdy nerozdělí.

command: We were commanded to walk on.Přikázali nám, abychom šli dál.

complaint: Nejvíc mi vadí, že ...My main complaint is that ...

could: Could you help us?Mohl byste nám pomoci?

disallow: Moje žádost byla zamítnuta.My request was disallowed.

double: Mé číslo je tři tři, dva dva.My number is double three, double two.

firm: Pevně věřím, že...It is my firm belief that...

fit: Nevejde se mi to do kapsy.It won't fit into my pocket.

follow: We are being followed.Jsme sledováni., Sledují nás.

fuel: We ran out of fuel.Došlo nám palivo.

get: Dostal jsem to od přítele.I got it from my friend.

give: Pozdravuj ode mne ...Give my regards to ...

good: Je to můj dobrý přítel.He's a good friend of mine.

grow: Nechal jsem si růst vousy.I started growing my beard.

guess: Tipl bych/Odhaduji, že ...My guess is that ...

half: moje děti a má druhá polovičkamy children and my other half

have: Ona má moje pero!She has my pen!

homeboy: kluci/chlapi (tam) od násmy homeboys

idea: Can you give us an idea of ...Můžeš nám nějak přiblížit ...

insist: Trvala na tom, abych tam byl.She insisted on my being there.

join: Will you join us?Přidáte se k nám?

keep: Kousla jsem se do rtu, abych nevykřikla.I bit my lip to keep from crying out.

last: Hodně se změnilo od mé poslední návštěvy.Much has changed since my last visit.

lead: Dělej to, co já.hovor. Follow my lead.

like: co mám a nemám rádmy likes and dislikes

lose: Ztratil jsem pas.I've lost my passport.

meet: Rád bych vám představil svoji ženu...I'd like you to meet my wife ...

my: Je to můj nejlepší přítel.He's my best friend.

none: none of usnikoho/žádný z nás

back: Dej mi pokoj/svátek!, Nech mě žít!, Přestaň se po mně vozit! přestaň mě kritizovat, buzerovat ap.Get off my back!

babička: u (mé) babičky doma ap.at (my) grandma's

čestný: Čestné slovo!Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!

do: Do toho!Dělej Go ahead., Posluž si Be my guest., povzbuzování Go go go!, na hokeji, fotbale ap. Let's go!

důl: povrchový důlsurface/strip/opencast mine

hlubinný: hlubinný důlunderground mine

jít: pokud jde o mneas far as I am concerned, as for me, for my part

mina: nášlapná/protipěchotní minaantipersonnel mine

mínění: podle mého mínění ...in my opinion ..., to my mind ...

nás: for uspro nás

podle: podle mne/mého o názoruin my opinion/view, if you ask me, to my mind

pohled: z mého pohledufrom my point of view

pokud: Pokud vímAs far as I know, To (the best of) my knowledge

pole: sněžné/minové/ropné polesnow/mine/oil field

povrchový: horn. povrchový důlsurface/BrE opencast/AmE strip mine

prominutí: s prominutímmy apologies, před hrubým výrazem ap. excuse my French

překvapení: k mému překvapeníto my surprise

solný: solný důlsalt mine

stát se: Rádo se stalo. po poděkováníMy pleasure., You are welcome., Not at all., hovor. No problem.

stříbrný: stříbrný důlsilver mine

těžní: horn. těžní věžpoppet-head, (mine) headgear, headframe

u: odkud jsem where I'm from, doma at our place, v zemi in our countryu nás

uhelný: horn. uhelný důlcoal mine, colliery

zbavit: deliver us from evilnáb. zbav nás od zlého

zlatý: zlatý důl i přen.gold mine

ach: Ach (můj) Bože!Oh, (my) God!, Oh dear (God)!

běhat: Běhá mi z toho mráz po zádech.It gives me the shivers., It sends shivers down my spine., It makes my flesh creep.

benzin: We have run out of fuel.Došel nám benzín.

být: Ten svetr byl můj.The sweater was mine.

bývat: Býval to můj přítel.He used to be a friend of mine.

cesta: Už jsem na cestě.I am on my way.

cvik: ... abych nevyšel ze cviku.... to keep my hand in

dát: Musím si dát vyprat košile.I must have my shirts washed.

dle: dle mého názoru ...in my opinion ...

dobrý: můj dobrý přítelgood friend of mine

docházet: We are running out of sugar.Dochází nám cukr.

dojít: We've run out of petrol.Došel nám benzín.

doma: At our place.U nás doma.

dotáhnout: Dotáhl jsem si židli k oknu.I dragged my chair to the window.

hledisko: z mého hlediskafrom my point of view

hlídat: Hlídám si váhu.I'm watching my weight.

hodinky: podle mých hodinekby my watch

honička: Měl jsem dost honičku.I was quite busy., I was rushed off my feet.

hořet: Our house is on fire!Hoří nám dům!

chyba: moje chybamy fault, AmE, hovor. my bad

chybět: We still fall short of hundred pounds.Ještě nám něco chybí do sta liber.

jet: Už mi jede vlak.My train is coming.

jídlo: Ztratil jsem chuť k jídlu.I've lost my appetite.

jinak: Rozhodl jsem se jinak.I've changed my mind.

jmenovat se: Jmenuji se ...My name is ...

k, ke, ku: Come to our place.Přijď k nám.

každý: each of uskaždý z nás

klamat: pokud mě neklame paměťif my memory serves me well

krev: Tekla mi krev z nosu.I had a nosebleed., My nose was bleeding.

Kristus: Ježíši Kriste!, Kriste Pane!Jesus Christ!, Oh, my God!

lítost: k mé velké lítostimuch to my regret