Hlavní obsah

nos

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (orgán) anat. nose(čumák) snouthovor. snootTeče mi z nosu.My nose is running.krvácení z nosunosebleed
  2. (podobný útvar) nose, head(kladiva) peen(okapní ap.) beak

Vyskytuje se v

ani: No way!, Not likelyAni mě nenapadne!, Ani nápad!

antitalent: neform. be hopeless/useless, be no good at sth, nešikovný hovor. be ham-fistedbýt antitalent na co

bez, beze: regardless, irrespective of sth, disregarding sth, jedno jak no matter howbez ohledu na co

cena: on no accountza žádnou cenu v žádném případě

cizí: authorized personnel only, no trespassingcizím (osobám) vstup zakázán

co: no problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at allnení za co poděkování

div: (it's) no wonder, not surprisinglynení divu

dloubat se: dloubat se v nosepick one's nose

důvod: for no reason at allzcela bez důvodu

hned: as soon as, no sooner ... thanhned jak

chovat se: have no mannersneumět se chovat

ihned: as soon as, sotva no sooner ... thanihned jak

jalový: be insipid/bland/tasteless, have no tastebýt jalový jídlo

klidně: přitakání No problem!, na nabídku I don't mind if I do.Klidně!

komentář: no commentbez komentáře

kouření: No smoking.Zákaz kouření.

méně: no lesso nic méně

minout se: be in vain, have no effect, plán ap. též misfireminout se účinkem

možnost: have no (other) optionnemít jinou možnost

plný: plný nos(nasal) stuffiness, stuffy nose

rýpat se: rýpat se v nosepick one's nose

stůl: nosit/dávat na stůl jídloserve food (on the table)

ale: Oh no!Ale ne!

: However much/No matter how she tried ...Ať se snažila jakkoli ...

bezpochyby: He has no doubt told you.Bezpochyby ti to řekl.

brýle: nosit brýlewear glasses

cop: nosit copywear one's hair in plaits

čas: There's no time to lose.Není času nazbyt.

děkovat: A cup of tea? – No, thank you.Šálek čaje? – Ne, děkuji (nechci).

dlouho: It's been a long time., hovor. Long time no see.Dlouho jsme se neviděli.

hledět: Spare no expense.Nehleďte na cenu.

chtít: Sorry. It was no intention.Promiňte, já nechtěl.

jakkoli: No matter how you do it.Ať to děláš jakkoli.

jedno: It makes no difference.To máš jedno. není v tom rozdíl

jinak: There is no other way.Jinak to nejde.

jinde: nowhere else, in no other placenikde jinde

jmenovat: He gave no names.Nikoho nejmenoval.

jo: platí? All right?, opravdu? Really?, hovor. No kidding?Jo?

komentovat: No comment.Nebudu (to) komentovat.

krev: Tekla mi krev z nosu.I had a nosebleed., My nose was bleeding.

krvácení: krvácení z nosunosebleed, med. epistaxis

krvácet: krvácet z nosuhave a bleeding nose

legrace: You are no fun.Není s tebou žádná legrace.

lítost: show (no) regret for sth(ne)projevit lítost nad čím

litovat: spare no expensenelitovat peněz

maličkost: It's no problem.To je maličkost. na žádost ap.

náušnice: Nosí náušnice.She wears earrings.

nosit: Nosíte brýle?Do you wear glasses?

prsten: nosit prstenwear a ring

přerazit: Přerazil mi nos.He has broken my nose.

rovnátko: Nosí rovnátka.She wears braces.

smutek: držet/nosit smutek za kohobe in mourning for sb

šťárat (se): šťárat se v nosepick one's nose

šťourat (se): šťourat se v zubech/nosepick one's teeth/nose

téct: Teče mu krev z nosu.His nose is bleeding.

vrtat se: vrtat se v nose/zubechpick one's nose/teeth

blázen: like crazy, utrácet, cpát se ap. like there's no tomorrow, velice rychle či dobře like nobody's businesshovor. jako blázen

bojovník: be no quitterpřen. být bojovník nevzdávat se

debata: That is indisputable., No doubt about that.To je bez debaty.

dobře: East (or) West home's best., There's no place like home.Všude dobře doma nejlépe.

doma: East (or) West, home's best., There's no place like home.Všude dobře, doma nejlíp.

dříví: nosit dříví do lesacarry coals to Newcastle

fakt: Really?, Is that a fact?, No kidding?Fakt? údiv

hlava: It makes no sense., It doesn't add up., nerozumím tomu I cannot make head or tail of it.To nemá ani hlavu, ani patu.

hrabat: There is no such thing as a free lunch.Zadarmo ani kuře nehrabe.

hrát: be of no importance, be totally irrelevantnehrát roli nemít význam

kouř: There is no smoke without fire., Where there's smoke, there's fire.Není kouře bez ohně.

les: nosit dříví do lesacarry coals to Newcastle

mít: You are no match for him.přen. Na něho nemáš. kvalitami

mléko: (It is no use) cry(ing) over spilt milk.(Nemá cenu) plakat nad rozlitým mlékem.

ohrnovat: ohrnovat nos nad čímturn up one's nose at sth

strkat: strkat nos do čehopoke one's nose into sth, hovor. stick one's oar in sth

tahat: tahat koho za nospull sb's leg, hovor. jerk sb around

věšet: věšet komu bulíky na noshovor. pull sb's leg, hovor. lead sb up the garden path, pull the wool over sb's eyes

nos: krvácení z nosunosebleed

avail: to no availzbytečně, marně, k ničemu

bother: It's no bother.To není žádný problém., Udělám to rád. při nabídce pomoci

bound: know no boundsneznat hranic, být bezmezný

brook: brook nosth form. ne(s)trpět, netolerovat co jiný názor ap.

business: have no business to do sthnemít co/právo dělat co

choice: have no choice but ...nemít jinou možnost, než ...

circumstance: under no circumstancesza žádných okolností, v žádném případě

comment: no commentbez komentáře, k tomu se nebudu vyjadřovat

comparison: there is no comparison between sth and sthco je nesrovnatelné s čím daleko lepší ap.

condition: be in no condition to do sthnebýt s to udělat co

doubt: no doubtnepochybně, bezpochyby, zcela jistě

end: no endof sth hovor. hodně, spousty, mnoho čeho utrpení ap.

entry: no entryzákaz vstupu, vstup zakázán nápis

equal: have no equalnemít konkurenci, být nejlepší

excuse: there is no excuse for sthco je neomluvitelné, co se nedá omluvit, není omluvy pro co

fixed: be of no fixed addressnemít trvalé bydliště

harm: come to no harmnepřijít k újmě

hesitation: have no hesitation in doing sthneváhat, dlouho se nerozmýšlet, neotálet a udělat co

hurry: There's no hurry.Není kam spěchat., To nespěchá.

idea: have no ideanemít ani tušení/potuchy/ponětí, nedokázat si představit, netušit co

introduction: sb/sth needs no introductionkoho/co není třeba představovat

joke: no jokežádná legrace nesnadná věc

kid: No kidding!Bez legrace!, Vážně!, Fakt!

less: no lessnic menšího než co, nikdo jiný než kdo obdiv nebo překvapení

long: no longer, not any longerjiž ne

love: there is no love lost between themnemají se (zrovna) v lásce

luck: Any luck?, No luck?Povedlo se?, Měl jsi štěstí?

match: be no match for sb/sthnemoci se rovnat komu/čemu

matter: no matternevadí, nedá se nic dělat

mean: no meanvůbec ne špatný, dost dobrý o dovednostech

means: by no means, not by any meansv žádném případě, rozhodně ne

mistake: there is no mistaking sthnení pochyb o čem, je zcela zjevné co

more: no moresth už žádné co

no: no (doing) sthzákaz čeho, žádné co

no-confidence: vote of no-confidencehlasování o nedůvěře, i přen. vyslovení nedůvěry (hlasováním)

notice: take no notice of sb/sthnevšímat si koho/čeho

object: money/distance is no objectpeníze/vzdálenosti nehrají žádnou roli

objection: have no objection to sthnic nenamítat, nemít žádné námitky proti čemu

offence: no offencebez urážky, nic ve zlém

or: sth or no(t)(ať ano) nebo ne je to jedno

other: none/no other thannikdo jiný než kdo, nic jiného než co překvapivě

part: want no part of sthnechtít mít nic společného s čím

problem: no problemto není/žádný problém, klidně souhlas ap.

reason: for no reason (at all)bezdůvodně, pro nic za nic

return: point of no returnsituace, ze které již není návratu, co se už nedá zastavit

say: I wouldn't say no to sthnepohrdnu čím obvykle jako reakce na nabídku

shake: no great shakesžádný zázrak, nic slavného ve svém oboru ap.

sign: no sign of sb/sthani stopa po kom/čem, ani známka čeho

sooner: no sooner ... thansotva (co), hned jak, jen(om) co

spare: spare no effort in doing sthmaximálně se snažit, udělat vše možné

spring chicken: be no spring chickennebýt už nejmladší/žádný mladík/žádný zajíc

stomach: have no stomach for sthnemít žaludek, nemít dost odvahy na co

telling: There's no telling ...Nelze (s určitostí) říci ...

terror: hold no terrors for sbnenahánět strach komu

thing: there is no such thing as sthco (prostě) neexistuje

time: have no time for sb/sthnemít rád koho/co

uncertain: tell sb sth in no uncertain termsříci co komu bez obalu, dát co komu nepokrytě najevo

use: There's/It's no use doing sthNemá cenu, Je zbytečné dělat co

way: in no way, there's no wayv žádném případě, rozhodně ne

whit: not a/one whit, no whitvůbec (ne), ani trošku/trochu, ani za mák

admittance: No admittance.Vstup zakázán.

bear: bear no resemblance to sthvůbec se nepodobat čemu, nebýt vůbec jako co

bleeding: krvácet z nosuhave a bleeding nose

bonus: no claims bonusbonus za bezeškodní průběh pojistky

consequence: be of little/no consequencebýt málo důležitý/nedůležitý

cost: at no costzdarma, bezplatně

account: of no accountbezvýznamný, nepodstatný, nic neznamenající